PJN204 Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na situaci, proměny a problémy Polska v období od roku 1989 do současnosti a jeho cílem je seznámit posluchače s vývojovými tendencemi a trendy v polské společnosti, s jejich politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním podložím, návaznostmi na historický kontext, tradice a polské vnímání Evropy a světa. Kurz je určen nejen polonistům, ale také studentům jiných slavistických oborů, kteří mají zájem seznámit se s vybranými aspekty současného Polska.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budou posluchači schopni:
- samostatně se orientovat v hlavních otázkách společenského, ekonomického, politického a kulturního dění v Polsku,
- použít nabyté znalosti při interpretaci jevů a událostí v dnešním Polsku,
- porozumět často se vyskytujícím odborným výrazům z různých oblastí současného dění v Polsku,
- srovnat různé aspekty soudobého života v Polsku a ČR, případně v jiných zemích EU.
Osnova
 • 1/ Obyvatelstvo dnešního Polska: demografický vývoj polské společnosti, dynamika, příčiny a důsledky demografických procesů a jejich vliv na ekonomiku a politiku, vnější a vnitřní migrační procesy, národnostní a etnické menšiny v dnešním Polsku a legislativní úprava jejich postavení.
 • 2/ Vzdělanost a vzdělávání v Polsku: soudobé trendy ve vzdělávání, aktéři vzdělávacího systému v Polsku, stručné dějiny školství a osvěty Polsku, změna přístupu Poláků k vzdělání, reformy polského vzdělávacího systému po roce 1989 a jeho současná podoba, školství a vzdělávání jako téma veřejné diskuse.
 • 3/ Proměna polských měst a venkova: změny městského/venkovského prostoru a způsobu života, vývoj sídelní struktury, metropolitní regiony, specifika polského venkova a jeho vývoje, proměny a úkoly polského zemědělství.
 • 4/ Současná polská rodina: vlivy sociokulturních, ekonomických, politických a demografických faktorů na podobu rodinného a soukromého života Poláků a změny po roce 1989. & & Životní styl dnešních Poláků: diferenciace životních stylů ve společnosti, proměna životní úrovně a kvality života, religiozita a význam náboženství v Polsku, role katolické církve v období PLR a dnes.
 • 5/ Polská mediální scéna a vliv masmédií na společnost: změny na mediálním trhu od začátku 90. let, jejich dopady na polskou společnost, dnešní média ve srovnání s médii období lidového Polska, dynamický rozvoj a sílící význam nových médií.
 • 6/ Ekonomický vývoj Polska po roce 1989: transformační proces v Polsku z prostorového a strukturálního hlediska, současný stav polského hospodářství, klíčová odvětví a vybrané ekonomické ukazatele, role Polska v mezinárodním obchodu, ekonomická centra a problematika regionálních disparit.
 • 7/ Proměny a trendy na polském trhu práce: charakteristické rysy pracovního trhu v Polsku, problematika rostoucích sociálních rozdílů a nerovností, otázka bohatství a chudoby v dnešním Polsku.
 • 8/ Politický systém Polska: klíčové pojmy a instituce v oblasti politického života, geneze současného polského politického systému, polská ústava, volební systém, hlavní události a charakteristické procesy v polské politice po roce 1989, proměny stranického systému.
 • 9/ Polsko v Evropské unii: příčiny a cíle evropského integračního procesu, hlavní instituce/orgány EU a jejich kompetence, vstup Polska do EU, pozitiva a negativa členství, argumenty názorových oponentů, role Polska v EU a vztah Poláků k ní.
Literatura
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
 • WÓJCIK, Jan, Hanna STANIÓW a Piotr STANIÓW. Geografia 3 : Polska. Edited by Andrzej Adamiak. Wyd. 7. Warszawa: Nowa Era, 2010. 271 s. ISBN 9788374092104. info
 • DAVIES, Norman. Boże igrzysko : historia Polski. Translated by Elżbieta Tabakowska. Wyd. 7., poszerzone. Kraków: Znak, 2010. 1230 s. ISBN 9788324014231. info
 • BIELIK-ROBSON, Agata. Kim są Polacy. Warszawa: Agora, 2013. 147 s. ISBN 9788326812255. info
 • Jak żyją Polacy. Edited by Henryk Domański - Antonina Ostrowska - Andrzej Rychard. Wyd. 1. Warszawa: IFiS PAN, 2000. 457 s. ISBN 83-87632-64-3. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Polský stát ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám v letech 1945–2010. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 127-135. ISBN 978-80-210-5906-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo (ed.). Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. ISBN 978-80-210-5010-5. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN a Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 s. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • Polacy wśród europejczyków : wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich. Edited by Aleksandra Jasińska-Kania - Mirosława Marody. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002. 319 s. ISBN 8373690018. info
 • Polacy w Brnie. Edited by Roman Madecki - Ludvík Štěpán. Vyd. 1. Brno: SvN Regiony, 2008. 285 s. ISBN 8086735133. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace, diskuse v hodinách.
Metody hodnocení
Pravidelná docházka (max. 3 neúčasti), písemný test tvořený 4 otevřenými otázkami. Hodnocení zkoušky: výborně (A) 100–90 %, velmi dobře (B) 89–85 %, dobře (C) 84–75 %, uspokojivě (D) 74–70 %, vyhovující (E) 69–60 %, nevyhovující (F) 59–0 %.
SEMESTR PODZIM 2020: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci dochází k drobné úpravě podoby ukončení, pro zkoušku platí, že písemná podoba testu se mění pohovor v MS Teams skládající se ze tří otevřených otázek (a případných doplňujících dotazů), z nichž každá bude hodnocena max. 20 body.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN204