PS_BB052 Inteligence a intelektově nadané děti v předškolním a raném školním věku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 10:00–13:40 C42
Předpoklady
! PSBB028
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: pro studenty od 3. semestru
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován problematice nadaných a mimořádně nadaných dětí se zaměřením na psychologické konsekvence. Cílem je poskytnout frekventantům přehled o dosavadním stavu poznání problematiky (terminologie, teorie, výzkumy nadání a nadaných), odhalení a úpravu vlastních implicitních teorií nadání (včetně seznámení s a vyvrácení mýtů o nadání a nadaných), poskytnout podnětový materiál (kazuistiky, informace od odborníků, sebezkušenost, pozorování) pro rozpoznání a porozumění psychosociálním a vzdělávácím potřebám nadaných, rozšířit diagnostické kompetence (skrínink a diagnostika nadání), získat orientaci v aktuální legislativě. Předmět rozšiřuje poznatky dalších disciplín, především pedagogické psychologie a psychodiagnostiky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/a: vymezit základní termíny a rozdíly mezi nimi (inteligence, nadání, talent, genialita),
 • odhalit implicitní teorie nadání, detekovat jejich případná rizika,
 • vysvětlit různé přístupy k talentu a nadání,
 • realizovat skrínink nadaných dětí v předškolním věku,
 • navrhnout diagnostický postup pro dg mimořádně nadaných,
 • pojmenovat a diskutovat specifické psychosociální potřeby nadaných,
 • vyjmenovat a rozpoznat speciální vzdělávací potřeby nadaných, dát doporučení vzděalavatelům dítěte/žáka/žákyně,
 • orientovat se v aktuální legislativě a možných opatřeních.
 • Osnova
  • 1. Implicitní teorie nadání
   . 2. Terminologie
   . 3. Teorie nadání
   . 4. Psychosociální charakteristiky nadaných
   . 5. Specifické vzdělávací potřeby nadaných
   . 6. Skrínink nadání (metody, nácvik)
   . 7. Diagnostika nadání
   . 8. Legislativa
   . 9-10. Přednášky pozvaných profesionálů (psycholog ve školském poradenském pracovišti, speciální pedagog, psychoterapeut, rodič) 11. Exkurze do školy vzdělávající mimořádně nadané
   . 12. Reflexe, diskuse
   .
  Literatura
   povinná literatura
  • CÍGLER, Hynek. Jak se měří nadání: Možnosti, obtíže a příklady. In Svět nadání 2014. 2014. info
  • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 9788024719986. info
   doporučená literatura
  • STRAKA, Ondřej, Hynek CÍGLER a Michal JABŮREK. Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 327-358. ISSN 0031-3815. URL info
  • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013. 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6. info
  • RYCHNOVSKÝ, Boris. BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ V BIOLOGII A NADANÍ. In Janda, M., Šťáva, J. (eds.). Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 85-92. ISBN 978-80-210-5760-9. info
  • NOVOTNÁ, Jiřina a Irena BĚLOHOUBKOVÁ. Kdy, kde a jak se projeví matematické nadání. In Janda,M., Šťáva, J. Nadaní žáci ve škole. Brno: MU, 2011. s. 21-27. ISBN 978-80-210-5760-9. info
  • HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 144 s. ISBN 9788024738574. info
  • ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Jana VLACHOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 209-221. ISBN 978-80-210-5039-6. info
  • BLAŽKOVÁ, Růžena a Irena BUDÍNOVÁ. Kaskády úloh jako prostředek rozvíjení matematického nadání žáků. In Výchova a nadání II. první. Brno: masarykova univerzita, 2008. s. 76-84. Výzkumné zprávy č. 4. ISBN 978-80-7392-055-5. info
  • LANDAU, Erika. Odvaha k nadání. Translated by Ivana Führmann Vízdalová. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 162 s. ISBN 9788086903484. info
  • PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaní předškoláci. In Problémové dítě a hra. 1. vyd. Brno: Dr.J. Raabe, 2006. s. 1-21. Problémové dítě a hra. ISBN 80-86307-15-8. info
  • CAMPBELL, James R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Translated by Theodora Starnovská. Vydání první. Praha: Portál, 2001. 172 stran. ISBN 8071785164. info
  • JANOUŠKOVÁ, Miloslava. Problematika nadání v předškolním věku : ověření metodiky pro identifikaci nadání. 1996. 133, [11]. info
  Výukové metody
  Přednášky, prezentace profesionálů pracujících s nadanými (psycholog ze školského poradenského zařízení, speciální pedagog a/nebo psychoterapeut, vedoucí kroužku) a rodiče nadaného dítěte, pozorování a náslech (v jedné ze spolupracujících škol vzdělávajících mimořádně nadané), sebezkušenost, po zaškolení realizace skríninku či diagnostiky (administrace metod, přímá práce s dítětem/žákem či žákyní), diskuse.
  Metody hodnocení
  Aktivní účast na výuce (přítomnost, zapojení do diskuse), hodnocení seminární práce (volitelně: zpráva ze skríninku, kazuistika nadaného dítěte, reflexe sebeskušenosti nebo reflexe exkurze).
  Informace učitele
  Část předmětu je realizována v terénu - po zaškolení realizace skríninku či diagnostiky nadání (administrace metod, přímá práce s dítětem/žákem či žákyní), exkurze do některé ze škol pro mimořádně nadané (zpracování zkušenosti do formy seminární práce, reflexe exkurze je předávána spolupracujícím školám).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PS_BB052