EN

FF:RLA10 Buddhismus I - Informace o předmětu

RLA10 Buddhismus I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D. (pomocník), Mgr. Kryštof Trávníček (zástupce)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 17:30–19:05 L31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je tematicky rozdělen do tří okruhů, které odpovídají třem buddhistickým "útočištím" (Buddha, dharma, sangha). První část kurzu (Buddhismus I) podává základní informace o historické osobě Buddhy Šákjamuniho a výklad buddhistické nauky a filozofie. Druhá část kurzu (RLA11 Buddhismus II) je věnována dějinám a šíření buddhismu v Asii a jinde ve světě. Pozornost se soustřeďuje nejen na dějiny buddhistického myšlení, ale i na vývoj institucí a kultu.
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- popsat nejdůležitější jevy a vývojové trendy v dějinách buddhismu od jeho počátků do současnosti
- interpretovat vybrané buddhistické texty (např. Dharmačakrapravartanasútru a Maháparinibbánasuttu aj.)
- porozumět i běžným neznámým buddhistickým textům ze sledovaného období
- užívat odbornou terminologii religionistického studia buddhismu
- rozlišit vědecký, religionistický přístup k událostem a jevům v dějinách buddhismu od přístupu nevědeckého (stoupeneckého, polemického apod.)
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu
 • (1) Akademické studium buddhismu. Předmět, metody a dějiny buddhologie, orientalismus v buddhologii, buddhologie ve světě i u nás (instituce).
 • (2) Buddhistická a buddhologická literatura. Komentovaný přehled světové a české literatury k tématu.
 • (3) Buddha, jeho doba, historické pozadí vzniku buddhismu. Raná buddhistická Indie, teorie o původu budddhismu. Historičnost Buddhy Šákjamuniho. Buddha a buddha (pojem buddhovství), otázky datování (tzv. dlouhá a krátká chronologie).
 • (4) Buddha, jeho život I (Hledání - Princ Siddhártha).
 • (5) Buddha, jeho život II (Probuzení - Asketa Gautama).
 • (6) Test I.
 • (7) Rané učení: anatta, dharma, karma, sansára.
 • (8) Pojetí osobnosti v buddhismu, znovuzrození, kosmologie, gati. Složky osobnosti (skandha), pratítjasamutpáda.
 • (9) Probuzení (bódhi), nirvána, meditace.
 • (10) Čtyři vznešené pravdy a osmidílná vznešená stezka.
 • (11) Raný buddhismus, théraváda, pojem arhata, pozdější buddhismus, pojem bódhisattvy.
 • (12) Test II.
Literatura
 • LESTER, Robert C. Buddhismus :cesta k osvícení. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1997. 202 s. ISBN 80-85190-53-2. info
 • CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 8072170023. info
 • LOPEZ, Donald Jr. Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Brno: Barrister and Principal, 2003. ISBN 80-86598-54-3. info
 • WERNER, Karel. Náboženství jižní a východní Asie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 215 s. ISBN 80-210-1122-X. info
 • MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 373 s. ISBN 8070214104. info
Výukové metody
Přednášky, domácí četba, multimediální ukázky
Metody hodnocení
Zkouška
Dva písemné testy zaměřené na faktografii a znalost povinných pramenů (maximum 100 bodů, méně než 60 bodů nevyhovující; úspěšné absolvování testu je předpokladem vykonání ústní zkoušky).
Kolokvium
Dva písemné testy (maximum 100 bodů, méně než 60 bodů nevyhovující).
Studenti oboru religionistika kurz povinně ukončují ústní zkouškou. Tematické okruhy ke zkoušce a povinnou a doporučenou literaturu uvádějí samostatné přílohy ve Studijních materiálech předmětu. Zkouška prověřuje i znalosti obsahu kurzu Proseminář k Buddhismu I, jehož souběžný zápis je velmi doporučený.
Blíže viz Studijní materiály > Organizační pokyny.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/relig/buddhismus.htm
Doporučuje se souběžný zápis předmětu RLB310 Proseminář k Buddhismu I.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2012/RLA10