SUK003 Školní didaktika

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
18/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 13:00–14:40 B2.23, Pá 15. 3. 8:20–10:00 B2.23, Pá 12. 4. 8:20–10:00 B2.23, 10:20–12:00 B2.23, Pá 26. 4. 10:20–12:00 B2.23, 13:00–14:40 B2.23, Pá 10. 5. 13:00–14:40 B2.23, Pá 24. 5. 10:20–12:00 B2.23, 13:00–14:40 B2.23
Předpoklady
DPS002 Školní pedagogika || UZB002 Školní pedagogika || SUK002 Školní pedagogika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: !UZB003
Mateřské obory/plány
předmět má 88 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Školní didaktika si jako obecný cíl klade poskytnout studentům přehled o základních problémech přípravy, realizace, řízení a evaluace vyučování, a to jak prostřednictvím teorie, tak ukázek vyučování a jejich rozboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:;
a) Orientovat se v základních didaktických pojmech, teoriích a přístupech tak, aby byl schopen aplikovat je do praxe.;
b) Poskytnout přehled o základních otázkách výuky, včetně jejího plánování, realizace i evaluace.;
c) Aplikovat získané poznatky do přípravy a realizace vlastní výuky, přičemž bude schopen posoudit efekty vlastní výuky.;
d) Precizně formulovat cíle výuky a k nim nalézat vhodné metody a prostředky výuky.;
e) Aplikovat pravidla řízení třídy a výuky do praxe.;
f) Motivován pro další profesní rozvoj.;
Osnova
 • 1. Co je to didaktika: Definice didaktiky a jejích základních podob, různá pojetí didaktiky, základní didaktické pojmy (výuka, vyučování, vzdělávání, atp.), didaktický trojúhelník, didaktické principy a zásady.;
 • 2. Teorie vzdělávání a vyučování: Přehled základních didaktických koncepcí a příklady jejich aplikace do praxe (konstruktivismus, akademické teorie, atp.)., přístupy k výuce a pojetí vyučování.;
 • 3. Příprava na výuku: Stanovení cílů, výběr učiva, volba výukových metod a forem, výběr didaktických pomůcek, „dramaturgie“ a fáze vyučovací hodiny, časová struktura činností, atp.;
 • 4. Výukové cíle: Klasifikace (Bloomova taxonomie, taxonomie afektivních cílů, atp.), členění cílů, způsoby a zásady formulace cílů, práce s cíli ve výuce.;
 • 5. Učivo: výběr a strukturace učiva, analýza učiva, učební úlohy.;
 • 6. Metody a formy výuky: Základní klasifikace metod a forem výuky, charakteristiky jednotlivých metod a forem výuky, analýzy vhodnosti použití jednotlivých metod a forem výuky.;
 • 7. Řízení třídy výuky: Pozitivní motivace žáků, stanovení pravidel, vedení žáků, kázeň, prostředky udržování kázně, řešení konfliktů, modelové příklady řešení konfliktů.;
 • 8. Hodnocení, klasifikace a zkoušení žáků: Formativní a sumativní hodnocení, spravedlnost hodnocení, klasifikace, testové položky, sebehodnocení žáků.;
 • 9. Žákovská zpětná vazba: Základní pravidla pro sběr a práci se zpětnou vazbou žáků.;
 • 10. Profesionální rozvoj učitele: Sebereflexe v práci učitele, hodnocení učitelů, kolegiální podpora, mentoring, uvádějící učitel, hospitace, tandemová výuka.;
Literatura
  povinná literatura
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
  doporučená literatura
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016, 174 stran. ISBN 9788026210016. info
  neurčeno
 • ILLERIS, Knud. How we learn : learning and non-learning in school and beyond. English ed. London: Routledge, 2007, xiii, 289. ISBN 9780203939895. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, 178 s. ISBN 8070679204. info
 • PETTY, Geoffrey. Evidence-based teaching : a practical approach. 2nd ed. Cheltenham: Nelson Thornes, 2009, v, 378. ISBN 9781408504529. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 104 stran. ISBN 8021031239. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • SVATOŠ, Tomáš. Malá didaktika : v teorii a praxi pro seminární výuku obecné didaktiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, 73 s. ISBN 8070417153. info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015, 604 stran. ISBN 9788024734507. URL info
 • HATTIE, John a Gregory C. R. YATES. Visible learning and the science of how we learn. First published. London: Routledge, 2014, xvii, 349. ISBN 9780415704991. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. Vydání třetí. Praha: Portál, 2011, 172 stran. ISBN 9788026200437. info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION a Keith MORRISON. A guide to teaching practice. 5th ed. London: Routledge Falmer, 2004, xiv, 460. ISBN 0415306752. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
 • The complete guide to lesson planning and preparation. Edited by Anthony Haynes. New York: Continuum, 2010, xii, 175 p. ISBN 9781847060709. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál, 2010, 151 s. ISBN 9788073677121. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 1. vyd. Praha: Portál, 1994, 289 s. ISBN 80-7178-014-6. info
Výukové metody
Předmět Školní didaktika kombinuje bloky přednášek, seminářů a dílen.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu Školní didaktika vyžaduje kombinaci docházky a závěrečného testu. Docházka je povinná z 80% a je podmínkou pro připuštění k závěrečnému testu. Závěrečný test obsahuje pět otevřených otázek, které mají za úkol zjistit úroveň porozumění základnímu učivu a také úroveň schopnosti aplikace učiva do praxe. V testu je možno získat maximálně 100 bodů a pro jeho úspěšné složení je nutno získat alespoň 66 bodů.
Informace učitele
Rozvrh pro aktuální semestr je vždy k dispozici na webu Ústavu pedagogických věd.;
K předmětu je vytvořena online podpora v prostředí IS i ELF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/SUK003