SUS_42 Úvod do uměnovědných studií

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Balarin (přednášející)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 240 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/240, pouze zareg.: 5/240, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 5/240
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit základní pojmy, koncepty, autory a literaturu věd o umění a kultuře, a vytvořit tak terminologický a znalostní základ, který bude dále rozvíjen při studiu dalších předmětů pojednávajících o dílčích tématech z oblasti věd o umění a kultuře.tu.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci kurzu schopni:
- definovat vybrané základní pojmy věd o umění a kultuře;
- orientace v základní odborné literatuře v rámci věd o umění a kultuře;
- porozumět konkrétní aplikaci základní pojmů věd o umění a kultuře v odborné literatuře;
- využít základní pojmy věd o umění a kultuře v rámci vlastní argumentace při psaní odborného textu.
Osnova
 • Uměnovědná studia
 • Estetický soud
 • Estetická funkce
 • Co je umění?
 • Co je umělecké dílo?
 • Umělecké dílo jako znak
 • Umělecká kritika
 • Co je vkus?
 • Co je kultura?
 • Masová kultura
 • Populární kultura
 • Postmoderní kultura
Literatura
  povinná literatura
 • NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-7131-5. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 80-7294-000-7. info
 • HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Translated by Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. ISBN 8020504788. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
  doporučená literatura
 • Estetika na přelomu milénia : vybrané problémy současné estetiky. Translated by Pavel Zahrádka. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2010. 486 s. ISBN 9788087474112. info
 • Kulturální teorie : klasické a současné přístupy. Edited by Tim Edwards, Translated by David Vichnar. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 364 stran. ISBN 9788073676858. info
 • BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Translated by Irena Reifová - Kateřina Gillárová - Michal Pospíšil. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 206 s. ISBN 8073670992. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
 • Sociální a kulturní antropologie [2000, SLON]. Edited by Alena Vodáková - Olga Vodáková - Václav Soukup. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 175 s. ISBN 80-85850-29-X. info
 • SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Translated by Zdeněk Hrbata. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 808560518X. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Písemný test a esej.
Informace učitele
Povinné texty budou zpřístupněny v elektronické podobě v Informačním systému v rubrice Studijní materiály. K jednotlivým tématům přednášek je nezbytné číst průběžně povinnou literaturu.
Předmět je zakončen písemnou zkouškou (testem).
Během semestru je vyžadováno zpracování písemné práce v délce cca 4000 znaků včetně mezer. Studenti zpracují úvahu (esej) o aktuální uměnovědné problematice na jedno z níže uvedených témat, vč. „slovníkové“ definice (ideálně podle 2 zdrojů) vybraného tématu.
Témata písemné práce k výběru:
Umělecké dílo; Otevřené dílo; Funkce umění; Umělecká hodnota; Umělecká kritika; Masová kultura; Kulturní průmysl; Lidová kultura; Postmoderní kultura; Umělecká kritika; Vztah umělce a publika; Proměna vkusu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SUS_42