EN

FF:JAP308 Japonské buddhistické umění - Informace o předmětu

JAP308 Japonské buddhistické umění a architektura

Filozofická fakulta
jaro 2019

Předmět se v období jaro 2019 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JAP116 Japonský buddhismus || JAP103 Úvod do japanistiky || RLA10 Buddhismus I || JAP216 Úvod do náboženství v Japonsku || JAP149 Buddhism: Teaching&Practice || RLA21 Buddhismus || RLKA21 Buddhismus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cieľom kurzu je pohľad na japonský buddhizmus z umeleckej perspektívy, tzn. prostredníctvom konkrétnych ukážok buddhistických umeleckých diel a stavieb predstaviť umelecké vyjadrenie japonského buddhizmu v rôznych historických obdobiach a týmto spôsobom vyzdvihnúť jeho reprezentatívne symboly a charakteristické črty. Rôzne umelecké zobrazenia náboženských fenoménov dokumentujú vývoj učenia buddhizmu v Japonsku, ako aj spôsob prezentácie japonských buddhistických škôl v rozličných etapách japonskej histórie.
Výstupy z učení
Študent bude po absolvovaní predmetu schopný:
- identifikovať základné myšlienky japonskej religiozity reflektované v náboženských stavbách;
- určiť a popísať základné architektonické monumenty japonských náboženských tradícií;
- analyzovať japonské náboženské umelecké diela;
- odvodiť a interpretovať základnú symboliku japonských náboženských diel.
Osnova
 • Táto osnova je orientačná. Skutočný obsah kurzu bude závisieť od tém prezentovaných študentami. Do prípadného výberu tém môžu patriť:
 • Buddhistická symbolika
 • Raný buddhizmus v Japonsku a jeho umelecké prejavy
 • Sochárstvo v období Nara
 • Stavby veľkých chrámov v hlavných mestách Nara a Heian
 • Umelecké poňatie Lotosovej sútry
 • Daibucu v mestách Nara a Kamakura
 • Amidizmus v Japonsku
 • Raná a stredoveká šintó architektúra
 • Buddhistická ikonografia japonských ezoterických škôl
 • Kjótsky gozan a zenová kaligrafia
 • Náboženské umenie obdobia Tokugawa
Literatura
  povinná literatura
 • Bowring, Richard John: The religious traditions of Japan, 500-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 • Nanzan guide to Japanese religions. Edited by Paul L. Swanson - Clark Chilson. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2006. xii, 466. ISBN 0824830024. info
 • MASON, Penelope E. History of Japanese art. Edited by Donald Dinwiddie. second edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. 432 stran. ISBN 0131176013. info
 • VARLEY, H. Paul. Japanese culture. 4th ed., updated and expande. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2000. 383 s. ISBN 0824821521. info
  doporučená literatura
 • Cambridge History of Japan- všetky kapitoly súvisiace s náboženstvom, buddhistickými školami, ľudovou vierou etc.
 • Beer, Robert: Symboly tibetského buddhizmu. Praha: BB/ Art, 2005.
 • Robert H. Sharf, Elizabeth Horton Sharf: Living images: Japanese Buddhist icons in context. Stanford: Stanford University Press, c2001.
 • Winkelhöferová, Vlasta: Mingei - lidové umění a řemeslo v Japonsku. Praha: Lidové noviny, 2006.
 • Swann, Peter C.: Umění Číny, Koreje a Japonska. Praha: Odeon 1970.
 • The Heibonsha Survey of Japanese Art Series
 • YOSHIKAWA, Itsuji. Major themes in Japanese art. Translated by Armins Nikovskis. 1st English ed. New York: Weatherhill, 1976. 166 s. ISBN 0834810034. info
Výukové metody
Prednášky vyučujúceho spojené s hodnotenými prezentáciami študentov.
Metody hodnocení
Kurz má dvojaké ukončenie: kolokvium a skúšku. V prípade ukončenia kolokviom je hodnotená aktívna účasť na hodinách (40 %) a konštruktívna a prínosná prezentácia na vopred vybranú tému, ktorá bude schválená vyučujúcou (60 %). V prípade ukončenia kurzu skúškou je hodnotená aktívna účasť na hodinách (20 %), prezentácia (40 %) a záverečný test (40 %).
Počet prezentácií sa môže meniť v závislosti od počtu účastníkov kurzu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016.