PSA_056 Klinická neuropsychologie a rehabilitace

Filozofická fakulta
podzim 2002
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející), doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Rozvrh
St 15:00–15:45 5, St 15:50–16:35 5
Předpoklady
PSA_0SZ SZ
Absolvování neurověd a biologických věd.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz umožňuje studentům osvojit si tezaurus neuropsychologických poznatků tak, aby byli schopni na jejich bázi rozvíjet praktické dovednosti v kontextu neuropsychologické diagnostiky, rehabilitace a výzkumu. Důraz je kladen na transdisciplinární přístup a dále na systémový a holistický přístup v nazírání na vztah mozku a vědomí, mozku a osobnosti a v obecné rovině mozku a lidské psychiky v normě a patologii.
Osnova
  • 1. Stručná systematická a funkční neuroanatomie 2. Základy obecné neurologie. Klinická patofyziologie pyramidového a extrapyramidového systému ( obrny, dyskinézy, syndromy hypokineticko - rigidní a hyperkineticko - dystonický ). Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí. Integrace motoriky a její poruchy ( apraxie ). Poruchy čití. Hlavové nervy a bulbární a pseudobulbární syndrom. RF a porucha jeho funkcí. Vegetativní systém a jeho syndromy. Vědomí a jeho poruchy. Orientačně pátrací reflex. Bdění, spánek, EEG. 3. Základy speciální neurologie. CMP - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Traumata nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Degenerativní onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Nádorová onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Zánětlivá onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Neurologická symptomatologie některých interních onemocnění - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Bolesti hlavy ( viz klinická psychologie I ). Neurologická onemocnění v raných etapách vývoje člověka ( viz. Poruchy psychického vývoje ). Mozková smrt. Pomocná vyšetření v neurologie: EEG, EMG, EP, USG, neuroradiologie, scintigrafie mozku, CT, MR, angiografie, SPECT, PET. 4. Definice a předmět klinické neuropsychologie Historie neuropsychologie. 5. Neuropsychologická metodologie a diagnostika. 6. Analýza mechanismu ukládání informací v mozku. Synaptická plasticita hipokampu a její úloha v paměťovém procesu. Reverberační okruhy, specifické bílkoviny ( S - 100 atd. ), úloha nukleových kyselin v transformaci informace do dlouhodobé paměti. 7. Emocionální systém v mozkových strukturách - neurobiologické a neurospsychologické aspekty. Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality při různých formách postižení CNS. Vomeroferiny v léčbě hypotalamických poruch. Strach, úzkost a agrese vyvolané představou u zdravých lidí a u pacientů s různými formami postižení CNS. Vegetativní nervový systém a jeho syndromy. 8. Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí při různých formách postižení CNS. Poruchy paměťového procesu, úloha PH a LH při úmyslném zapamatování a bezděčném zapamatování informací různých modalit. Poruchy pozornosti, obecné intelektové schopnosti, usuzování a řešení problému. Alexie, agrafie, akalkulie. Agnózie. 9. Funkční specializace hemisfér. Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér při zabezpečování vyšších forem sdělovacího procesu. Afázie. Dva mozky - jedna osobnost. 10. Neuropsychologická charakteristika vztahu mozek a osobnost. Prefrontální syndromy. 11. Akutní organický psychosyndrom, chronický organický psychosyndrom, apalický syndrom a neuropsychologická rehabilitace. 12. Klinická neuropsychologie v psychiatrii. Možnosti léčby pacientů s Korsakovovým syndromem v psychiatrické léčebně. 13. Cíle , možnosti a meze neuropsychologické rehabilitace. 14. Rozbor neuropsychologických kazuistik
Literatura
  • Gazzaniga, M.S. (ed. ): The cognitive neurosciences. The MIT Press,
  • Druga, R.: Funkční a chemická anatomie mozku. Grada, Praha 1999.
  • Mumenthaler, M., Maltle, H.: Neurologie. Grada, Praha 1999.
  • DIAMANT, Jiří Jindřich a Lubomír VAŠINA. Kapitoly z neuropsychologie. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 212 s. ISBN 8021017392. info
  • PREISS, Marek. Klinická neuropsychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 406 s. ISBN 8071694436. info
Metody hodnocení
LS, 1/1., zpt., ZK
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/index_cz.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.