LJMedA05 Středověká latina I

Filozofická fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 15:00–16:35 A31 stara
Předpoklady
ukončení bakalářského stupně studijního programu latina
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Středověká latina je kulturněhistorickým a jazykovým jevem, který v plné kontinuitě navazuje na latinský jazyk a latinskou literární kulturu antického starověku. Kurz středověké latiny ozřejmí tuto kontinuitu a její nástroje a podá hlavní charakteristiky středolatinského jazyka a literatury jakožto nositelů duchovní kultury evropského i českého středověku. Představí středověkou latinu rovněž jako jazyk historických pramenů a diplomatických památek. Podá přehledné informace o pramenech a odborné literatuře k základnímu i dalšímu studiu.
Osnova
 • Přednáška: Předmět a časové vymezení latinské medievistiky. Historie studia středověké latiny. Konstitutivní prvky středověké latiny (latina klasická, vulgární, křesťanská). Slovníky a další základní pomůcky ke středověké latině. Stav latinského jazyka na sklonku římského imperia. Merovejská latina. Karolinská renesance (a další "humanistická" hnutí středověku až po renesanční humanismus). Benediktinské kláštery raného středověku. Insulární latina a její představitelé. Christianizace českých zemí a začátky česko-latinské literatury.Latina vrcholného středověku (hlavní odchylky od latiny klasické). Formy a žánry středo- latinské prózy. Formy středolatinské poezie (poezie metrická, rytmická a rytmometrická). Duchovní poezie latinského středověku. Světská poezie latinského středověku. Seminář: četba, překlad a výklad vybraných literárních, především pak diplomatických textů.
Literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • Pavel Spunar a kol., Kultura středověké Evropy, 2. vyd. Praha 1996
 • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku. 2. pozměn. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 8020005471. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 8020702067. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
 • STRECKER, Karl. Einführung in das Mittellatein. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1928. 42 s. info
 • NORBERG, Dag. Manuel pratique du latin médiéval. Paris, 1968. info
 • LANGOSCH, Karl. Lateinisches Mittelalter (Einleitung in Sprache und Literatur). Darmstadt, 1988. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Texty ke cvičením ze středověké latiny. Dotisk. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 87 s. info
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě ověření posluhačových schopností pracovat se středolatinským textem a komentovat jej po stránce jazyové, literární i kulturně historické.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/klas/
Latinské texty kromě těch, které učitelka posluchačům dodá v elektronické či jiné podobě, obsahuje výše uvedené skriptum Jany Nechutové Texty ke cvičením ze středověké latiny, Brno 1996
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2022.