cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Hajslerová (přednášející)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ildikó Roller Bresťák (cvičící)
Ludmila Vyskupová (pomocník)
Catherine Niestroj (cvičící)
Garance
Mgr. Renata Hajslerová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Hajslerová
Předpoklady
CJVA_t diagnostic test
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům KOMBINOVANÉHO studia. Ve vyjímečných případech je možné studovat kurzy určené pro prezenční studium CJVA2B nebo CJVA2M na základě udělené výjimky. INFORMACE O PREREKVIZITĚ - DIAG. TEST CJVA_t: Vážení studenti, vzhledem k poměrně náročným požadavkům předmětu specializované angličtiny na vašich fakultách a vašim rozdílným vstupním znalostem je důležité, abyste si ověřili, zda tyto znalosti odpovídají standardizovaným požadavkům pro jednotlivé obory. Z tohoto důvodu budete zapsáni do předmětu Diagnostický test. Test tedy mohou skládat jen studenti, kteří mají zaregistrovaný předmět CJVA-t, jinak se výsledky testu nemohou do poznámkového bloku zapsat.Z tohoto důvodu je nutné si předmět CJVA-t zapsat před spuštěním testu. Jeho cílem je rychle a objektivně posoudit, zda vaše znalosti angličtiny oné vstupní úrovni odpovídají. Po vypracování testu si v tzv. interaktivní osnově tohoto předmětu srovnáte své výsledky s Evropským referenčním rámcem pro jazyky a pokud požadované úrovně nedosahujete, rozhodnete se, jak si je doplníte - zda si mezery v gramatice a nedostatečnou slovní zásobu doplníte na některé z jazykových škol, individuálním samostudiem nebo zda se přihlásíte do kurzu Online_A, který nabízí Pedagogická fakulta MU a je bez prezenční výuky. U testu proto nepodvádějte, protože jeho výsledky jsou především ukazatelem pro vás samotné, a pokud budou nadhodnocené, je velmi pravděpodobné, že na studium odborné angličtiny nebudete stačit. Předmět se ani neukončuje, ani za něho nejsou žádné kredity, je to jen služba pro vás, abyste zavčas zjistili své případné nedostatky v angličtině a mohli se podle toho v předstihu zařídit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/180, pouze zareg.: 0/180
Jiné omezení: Nutno splnit diagnostický test.
Mateřské obory/plány
předmět má 156 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dosažení úrovně B2 ERR (Evropského referenčního rámce). Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II určený neoborovým studentům angličtiny je zaměřen na hlubší rozvoj lingvistických a akademických dovedností s ohledem na oborové zaměření studentů. 1.Četba akademických a odborných textů Na konci tohoto kurzu bude student předmětu schopen chápat hlavní myšlenky i všechny vedlejší body složitých textů, které se týkají konkrétních i abstraktních témat. Takto bude umět chápat nejen akademický, ale i odborný text ze svého oboru i oborů příbuzných. 2.Písemný a ústní projev na dané akademické a odborné téma Student bude umět srozumitelnou formou, a to jak v písemném, tak ústním podání, vyjádřit svůj postoj ke konkrétním problémům a následně shrnout hlavní myšlenky obsahové stránky jak akademických, tak odborných textů, přednášek a diskusí. Naučí se své stanovisko logicky zdůvodnit a obhájit. Při vlastní prezentaci na akademicko- odborné téma (v délce 8-10 minut) bude umět používat komplexnější jazykové prostředky a komunikativní dovednosti. Poté bude schopen vést kratší a efektivní diskusi s posluchači. 3.Poslechové dovednosti Při poslechu v cizím jazyce se student naučí bez větších problémů porozumět textům jak s akademickým, tak odborným zaměřením. V jeho průběhu si bude umět vytvářet poznámky, na jejichž základě bude možno text logicky a bez větších chyb reprodukovat. V případě autentických záznamů bude student schopen porozumět všem hlavním bodům obsahu.
Osnova
  • 1. Presentation Skills V tématu nazvaném Presentation Skills se zaměříte na rozvíjení a zdokonalování velmi praktické dovednosti - jak správně a co nejlépe podat prezentaci na akademické či odborné téma. Zpočátku si zde připomenete hlavní body správného postupu při jejím vytváření a samotném podání. Na několika praktických úkolech skládajících se z poslechových a lexikálních cvičení si osvěžíte užitečnou slovní zásobu, vrátíte se k nejčastějším jazykovým chybám, jichž byste se měli vyvarovat a shrnete si priority, kterými se budete řídit již při přípravě. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Slovesa, předložkové vazby se slovesy. Slovní zásoba: Slovní spojení a fráze používané při prezentacích. Jazykové funkce a dovednosti: Prezentace. Kladení a zodpovídání otázek. Společenská komunikace (pozdravy, představování). 2. The Fine Arts V tématu nazvaném The Fine Arts se budete zabývat výtvarným uměním. V úvodním kvízu si zjistíte, jaké máte všeobecné znalosti z této oblasti. Dále si zde rozšíříte slovní zásobu, která Vám pomůže při diskusích na toto téma, prakticky si procvičíte, jak za pomoci správných výrazových prostředků a gramatických struktur porovnat dva různé předměty, připomenete si, jak co nejlépe zakončit jednotlivé odstavce textu a v závěru si na poslechovém cvičení ověříte své schopnosti porozumění mluvenému slovu. V diskusním fóru nebude chybět ani prostor pro Vaše názory. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Srovnávací věty. Komparativa a superlativa. Slovní zásoba: Výtvarná umění. Jazykové funkce a dovednosti: Porozumění autentickému audiozáznamu. Schopnost vyjádření vlastní myšlenky a názoru, porovnání různých předmětů. Dovednost zakončit jednotlivé části textu. 3. Education V tématu s názvem Education se podrobněji seznámíte s některými problémy vzdělávacího systému v odlišných zemích světa s cílem rozšířit si nejen své znalosti, ale i slovní zásobu, obeznámit se s některými gramatickými jevy a v neposlední řadě si více prohloubit své poslechové dovednosti. Opět zde budete mít řadu možností, jak na základě textů určených ke čtení či okruhu daných otázek formulovat prostřednictvím diskusního fóra své názory, myšlenky a postoje. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Číslovky a předložky. Slovní zásoba: Vzdělání. Jazykové funkce a dovednosti: Porozumění odbornému textu. Poslechové dovednosti: Schopnost prezentovat názor a navrhovat řešení. 4. News and Media V tématu News and Media se zaměříte na jednotlivé sdělovací prostředky a způsob, jakým podávají zprávy. Zopakujete si slovní zásobu spjatou s touto tematikou a na konkrétních cvičeních si prohloubíte své jazykové dovednosti, jakými jsou čtení a porozumění obsáhlejším textům, poslechové dovednosti a schopnost diskutovat prostřednictvím fóra. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Pasivum a aktivum. Slovní zásoba: Sdělovací prostředky. Jazykové funkce a dovednosti: Čtení odborného textu s porozuměním. Poslechové dovednosti: Schopnost diskutovat na odborné téma. 5. Women in History V tématu nazvaném Women in History si připomenete některé z nejvýznačnějších ženských osobností, jež se významně zapsaly do světové historie. Soustředíte se zde zejména na rozvíjení těchto Vašich dovednosti: schopnost porozumění čtenému textu testovanou pomocí doplňování zadaných slov, cvičení s výběrem možností odpovědi pravda, nepravda (true, false) a poslechové cvičení. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Slovesa. Minulé časy sloves. Modální slovesa. Slovní zásoba: Významné ženy v historii. Jazykové funkce a dovednosti: Schopnost vyjádřit a obhájit názor v diskusi. Poslechové dovednosti. Čtení odborných textů. 6. World Music V tématu nazvaném World Music se budete zabývat různými žánry světové hudby. Velkou část času pochopitelně věnujete poslechovému cvičení, ale dostanete se i k ůkolům kladoucím si za cíl rozšířit Vaši slovní zásobu, dále rozvíjet Vaši dovednost číst a chápat odborné texty psané v angličtině a v neposlední řadě i schopnost diskutovat a vyjadřovat se ke konkrétním otázkám a problémům. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Neurčité číslovky v angličtině (vyjadřování málo, trochu, několik). Slovní zásoba: Světová hudba. Jazykové funkce a dovednosti: Poslechové dovednosti. Čtení odborných textů. Schopnost diskutovat v angličtině na odborné téma. 7. Crime and Punishment V tématu s názvem Crime and Punishment se hlouběji zamyslíte nad problémy, jež jsou úzce spjaty s otázkami zločinu a trestu. Značně si zde rozšíříte slovní zásobu z této oblasti, již potom využijete při diskusích na toto téma. Jistě se zde dozvíte i mnohá zajímavá fakta. Praktická cvičení jsou zaměřena také na schopnost shrnout text či porozumět autentické nahrávce. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Časové a podmínkové věty. Slovní zásoba: Zločin a trest. Jazykové funkce a dovednosti: Schopnost shrnout text. Rozvoj poslechových dovedností. Schopnost číst a správně chápat odborné texty. 8. International Relations V tématu s názvem International Relations si na úvodním kvízu ověříte své praktické znalosti z oblasti mezinárodních vztahů. Poté se dostanete k nové slovní zásobě, kterou si procvičíte na několika lingvistických úkolech, jakými jsou doplňování slov do textu či jejich přiřazování k daným definicím. Dále si své znalosti a dovednosti procvičíte a vyzkoušíte na poslechovém cvičení, při čtení odborného textu a prostřednictvím diskusních otázek. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Spojky. Další spojovací prostředky. Slovní zásoba: Mezinárodní vztahy. Jazykové funkce a dovednosti: Čtení odborného textu s porozuměním. Poslechové dovednosti. Formulace vlastních myšlenek a vyjadřování názoru. 9. Social Sciences V tématu s titulem Social Sciences se nejprve budete zamýšlet nad obecnou definicí tohoto oboru. Dále se budete zabývat smyslem, metodami a teoretickými přístupy tohoto vědního oboru. Z akademických dovedností se soustředíte na schopnost efektivně shrnout odborný text a samozřejmě také na dovednost umět vést diskusi prostřednictvím fóra. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Slovní zásoba: Společenské vědy. Jazykové funkce a dovednosti: Shrnutí akademického a odborného textu. Vyjadřování se při diskusi. 10. Activism V tématu s titulem Activism se na začátku budete zabývat definicemi konkrétních pojmů, které úzce souvisejí s tímto tématem. Velký prostor je zde věnován diskusi zaměřené na tuto problematiku. V části zaměřené na porozumění čtenému textu si vyzkoušíte řadu praktických úkolů včetně rozšíření slovní zásoby. V poslechové části se soustředíte na zachycení konkrétních informací, na něž následně odpovíte v několika otázkách. Tabulka dole Vám nabízí stručný přehled o probírané gramatice, slovní zásobě, jazykových funkcích a dovednostech. Gramatika: Předložková spojení se slovesy. Slovesné tvary. Slovní zásoba: Aktivismus. Jazykové funkce a dovednosti: Rozvíjení diskusních dovedností a schopností porozumět obtížnějšímu akademickému textu.
Literatura
  • A II Seminar materials
  • Effective presentations. Edited by Jeremy Comfort. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2001. 80 s. ISBN 0-19-457065-7.
  • Giving presentations. Edited by Mark Ellis - Nina O'Driscoll. 6. impr. Harlow : Longman, 1997. 96 s. ISBN 0-582-06441-4.
  • Murphy,R. English Grammar in Use, CUP 1995
  • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
  • Slabá, D., Strnadová, Z. Obecně odborná angličtina/Professional English, Leda 1995
  • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
  • BBC broadcasting, Euronews and CNN
Metody hodnocení
Jedná se o online kurz, prezenční výuka neprobíhá. Online kurz angličtiny pro akademické a odborné účely zakončený zkouškou, která se skládá z písemného testu vypracovaného na základě seminárních materiálů označených AII v ISu - aplikace Student - Studijní materiály - předmět cjva2p a ústní části. Ústní část zkoušky probíhá formou akademických prezentací na odborné/akademické téma, a to před skupinkou dalších studentů přihlášených v danou hodinu ke zkoušce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkoušku je možné skládat pouze během zkouškového období. Informace o uznávání zkoušek: Studenti, kteří již dříve složili základní či všeobecnou státní jazykovou zkoušku nebo některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (Cambridge FCE, TOEFL PBT v rozsahu 500-600 bodů, TOEFL CBT s minimálním počtem bodů 180 či TOEFL iBT v rozsahu 62-91 bodů, TOEIC s rozsahem bodů 541-700, BEC Vantage, IELTS s hodnocením 5-6, mohou zažádat o uznání předmětu v plném rozsahu. Taktéž bude předmět uznán studentům magisterského programu, kteří tuto jazykovou zkoušku již vykonali v průběhu bakalářského studia a studentům, kteří již jazykovou zkoušku úspěšně absolvovali na jiné univerzitě či fakultě během studia oboru, jež byl příbuzný aktuálně studovanému oboru. Student si přinese doklady o absolvování zkoušky (certifikát, vysvědčení, výpis z IS nebo indexu) nebo potvrzení o vykonaných a uznaných předmětech a vyplněnou žádost, která je k nalezení a ke stažení v IS. Jazykové oddělení žádost posoudí, u studentů FSS je zadávání hodnocení do IS v kompetenci jazykového oddělení, u studentů FF se vyřízená žádost studentům vrátí, a ti se sami obrátí na studijní oddělení se žádostí o zadání do IS. Studenti FF se v případě žádosti o uznání již vykonané jazykové zkoušky v průběhu bakalářského studia obrátí rovnou na studijní oddělení FF, které má v kompetenci vložení hodnocení do IS. Žádosti vyřizují všichni učitelé anglického jazyka (na FF i FSS), avšak výhradně během úředních/konzultačních hodin.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška se skládá z písemné a ústní části
Předmět je vyučován každý semestr.
požaduje se znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.