cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Joseph Lennon, Ph.D. (cvičící)
Abigail Mokra, M.A. et M.A. (cvičící)
Anjuli Pandavar, PhD (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Svídová (cvičící)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Kateřina Svídová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Kateřina Svídová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&( FORMA ( K ))&&(! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA )&&! OBOR ( AJU )&&! OBOR ( PAJ ))
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům KOMBINOVANÉHO studia, kteří nedocházejí do výuky v denním semináři. Předpokládá se vstupní úroveň alespoň B1 (vhodné ověřit ADAPT testem - https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2018/ADAPT_AJ/index.qwarp). Ve výjimečných případech je možné studovat kurz určené pro prezenční studium CJVA2B na základě udělené výjimky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Cíle předmětu
Kurz CJVA2B směřuje k dosažení úrovně B2 ERR (Evropského referenčního rámce). Na konci kurzu by studenti měli být schopni porozumět hlavním myšlenkám poměrně komplexních textů na konkrétní i abstraktní témata, včetně odborných diskuzí v jejich oborech. Studenti by měli být schopni jazykové interakce s takovou mírou plynulosti a spontaneity, která umožňuje komunikaci s rodilými mluvčími bez větších nároků a problémů pro obě strany. Studenti by měli být schopni vytvořit jasný a podrobný text o široké škále akademických/ profesních témat a vysvětlit svůj názor na aktuální otázky, přičemž by měli být schopni zvážit několik možností a vysvětlit jejich výhody a nevýhody.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: přednést krátkou prezentaci na téma ze svého oboru a vést k ní diskuzi napsat abstrakt své prezentace napsat krátký argumentativní text zodpovědět otázky k čtenému i poslechovému textu z akademického prostředí.
Osnova
 • 1. Academic Orientation 2. Professions 3. Places 4. Texts 5. Images 6. Events 7. Groups 8. Relations 9. Sounds 10. Speeches 11. Cultures
Literatura
  povinná literatura
 • A II Seminar materials
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
  doporučená literatura
 • Effective presentations. Edited by Jeremy Comfort. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2001. 80 s. ISBN 0-19-457065-7.
 • Giving presentations. Edited by Mark Ellis - Nina O'Driscoll. 6. impr. Harlow : Longman, 1997. 96 s. ISBN 0-582-06441-4.
 • Murphy,R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
Výukové metody
Jedná se o online kurz bez kontaktní výuky. Studenti pracují samostatně s výukovými materiály a online cvičeními.
Metody hodnocení
V kurzu je požadováno plnění průběžných úkolů. Kurz je zakončen zkouškou na úrovni B2 dle ERR, jež se skládá z písemného testu a ústní části. Test ověřuje schopnost porozumění psanému a slyšenému textu, znalost anglické mluvnice a lexika a také schopnost napsat argumentativní text. Ústní část zkoušky probíhá formou akademických prezentací na odborné či akademické téma, doplněných písemným abstraktem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkoušku je možno skládat pouze během zkouškového období.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část ověřuje schopnost porozumět slyšenému a psanému text, znalost mluvnice a lexika a schopnost napsat argumentativní text. Ústní zahrnuje prezentaci doplněnou písemným abstraktem.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: on-line kurz.
Výstupní úroveň B2 podle ERR pro hodnocení jazyků.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.