cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Hajslerová (přednášející)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící)
Catherine Niestroj (cvičící)
Mgr. Ildikó Roller Bresťák (cvičící)
Garance
Mgr. Renata Hajslerová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Hajslerová
Předpoklady
! NOWANY ( cjva2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M) , cjva2b Anglický jazyk II. , cjva2m Anglický jazyk II. ) && (! CJVA2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M) ) && (! cjva2b Anglický jazyk II. ) && (! cjva2m Anglický jazyk II. )
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům KOMBINOVANÉHO studia. Ve vyjímečných případech je možné studovat kurzy určené pro prezenční studium CJVA2B nebo CJVA2M na základě udělené výjimky. INFORMACE O PREREKVIZITĚ - DIAG. TEST CJVA_t: Vážení studenti, vzhledem k poměrně náročným požadavkům předmětu specializované angličtiny na vašich fakultách a vašim rozdílným vstupním znalostem je důležité, abyste si ověřili, zda tyto znalosti odpovídají standardizovaným požadavkům pro jednotlivé obory. Z tohoto důvodu budete zapsáni do předmětu Diagnostický test. Test tedy mohou skládat jen studenti, kteří mají zaregistrovaný předmět CJVA-t, jinak se výsledky testu nemohou do poznámkového bloku zapsat.Z tohoto důvodu je nutné si předmět CJVA-t zapsat před spuštěním testu. Jeho cílem je rychle a objektivně posoudit, zda vaše znalosti angličtiny oné vstupní úrovni odpovídají. Po vypracování testu si v tzv. interaktivní osnově tohoto předmětu srovnáte své výsledky s Evropským referenčním rámcem pro jazyky a pokud požadované úrovně nedosahujete, rozhodnete se, jak si je doplníte - zda si mezery v gramatice a nedostatečnou slovní zásobu doplníte na některé z jazykových škol, individuálním samostudiem nebo zda se přihlásíte do kurzu Online_A, který nabízí Pedagogická fakulta MU a je bez prezenční výuky. U testu proto nepodvádějte, protože jeho výsledky jsou především ukazatelem pro vás samotné, a pokud budou nadhodnocené, je velmi pravděpodobné, že na studium odborné angličtiny nebudete stačit. Předmět se ani neukončuje, ani za něho nejsou žádné kredity, je to jen služba pro vás, abyste zavčas zjistili své případné nedostatky v angličtině a mohli se podle toho v předstihu zařídit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 260 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/260, pouze zareg.: 0/260
Mateřské obory/plány
předmět má 157 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dosažení úrovně B2 ERR (Evropského referenčního rámce). Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II určený neoborovým studentům angličtiny je zaměřen na hlubší rozvoj lingvistických a akademických dovedností s ohledem na oborové zaměření studentů. 1.Četba akademických a odborných textů Na konci tohoto kurzu bude student předmětu schopen chápat hlavní myšlenky i všechny vedlejší body složitých textů, které se týkají konkrétních i abstraktních témat. Takto bude umět chápat nejen akademický, ale i odborný text ze svého oboru i oborů příbuzných. 2.Písemný a ústní projev na dané akademické a odborné téma Student bude umět srozumitelnou formou, a to jak v písemném, tak ústním podání, vyjádřit svůj postoj ke konkrétním problémům a následně shrnout hlavní myšlenky obsahové stránky jak akademických, tak odborných textů, přednášek a diskusí. Naučí se své stanovisko logicky zdůvodnit a obhájit. Při vlastní prezentaci na akademicko- odborné téma (v délce 8-10 minut) bude umět používat komplexnější jazykové prostředky a komunikativní dovednosti. Poté bude schopen vést kratší a efektivní diskusi s posluchači. 3.Poslechové dovednosti Při poslechu v cizím jazyce se student naučí bez větších problémů porozumět textům jak s akademickým, tak odborným zaměřením. V jeho průběhu si bude umět vytvářet poznámky, na jejichž základě bude možno text logicky a bez větších chyb reprodukovat. V případě autentických záznamů bude student schopen porozumět všem hlavním bodům obsahu.
Osnova
 • 1 Presentation Skills
 • 2 The Fine Arts
 • 3 Education
 • 4 News and Media
 • 5 Women in History
 • 6 World Music
 • 7 Crime and Punishment
 • 8 International Relations
 • 9 Social Sciences
 • 10 Activism
Literatura
  povinná literatura
 • A II Seminar materials
  doporučená literatura
 • Effective presentations. Edited by Jeremy Comfort. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2001. 80 s. ISBN 0-19-457065-7.
 • Giving presentations. Edited by Mark Ellis - Nina O'Driscoll. 6. impr. Harlow : Longman, 1997. 96 s. ISBN 0-582-06441-4.
 • Murphy,R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Slabá, D., Strnadová, Z. Obecně odborná angličtina/Professional English, Leda 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
 • BBC broadcasting, Euronews and CNN
Výukové metody
It is an online course, without class participation. Kurz je online, bez účasti na seminářích. Je zaměřen na čtení, drilování slovní zásoby spolu s gramatikou a na teoretický návod, jak sestavit a podat prezentaci na akademické/odborné téma.
Metody hodnocení
Jedná se o online kurz, prezenční výuka neprobíhá. Online kurz angličtiny pro akademické a odborné účely zakončený zkouškou, která se skládá z písemného testu vypracovaného na základě seminárních materiálů označených AII v ISu - aplikace Student - Studijní materiály - předmět cjva2p a ústní části. Ústní část zkoušky probíhá formou akademických prezentací na odborné/akademické téma, a to před skupinkou dalších studentů přihlášených v danou hodinu ke zkoušce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkoušku je možné skládat pouze během zkouškového období. Informace o uznávání zkoušek: Studenti, kteří již dříve složili základní či všeobecnou státní jazykovou zkoušku nebo některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (Cambridge FCE, TOEFL PBT v rozsahu 500-600 bodů, TOEFL CBT s minimálním počtem bodů 180 či TOEFL iBT v rozsahu 62-91 bodů, TOEIC s rozsahem bodů 541-700, BEC Vantage, IELTS s hodnocením 5-6, mohou zažádat o uznání předmětu v plném rozsahu. Taktéž bude předmět uznán studentům magisterského programu, kteří tuto jazykovou zkoušku již vykonali v průběhu bakalářského studia a studentům, kteří již jazykovou zkoušku úspěšně absolvovali na jiné univerzitě či fakultě během studia oboru, jež byl příbuzný aktuálně studovanému oboru. Student si přinese doklady o absolvování zkoušky (certifikát, vysvědčení, výpis z IS nebo indexu) nebo potvrzení o vykonaných a uznaných předmětech a vyplněnou žádost, která je k nalezení a ke stažení v IS. Jazykové oddělení žádost posoudí, u studentů FSS je zadávání hodnocení do IS v kompetenci jazykového oddělení, u studentů FF se vyřízená žádost studentům vrátí, a ti se sami obrátí na studijní oddělení se žádostí o zadání do IS. Studenti FF se v případě žádosti o uznání již vykonané jazykové zkoušky v průběhu bakalářského studia obrátí rovnou na studijní oddělení FF, které má v kompetenci vložení hodnocení do IS. Žádosti vyřizují všichni učitelé anglického jazyka (na FF i FSS), avšak výhradně během úředních/konzultačních hodin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
požaduje se znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.