cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Mgr. Renata Hajslerová (přednášející)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D. (cvičící)
Joseph Lennon, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Bc. Sarah Dobiášová (pomocník)
Mgr. Radka Kaclerová (pomocník)
Garance
Mgr. Renata Hajslerová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Hajslerová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&( FORMA ( K ))&&(! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA )&&! OBOR ( AJU )&&! OBOR ( PAJ )&& ! NOWANY ( cjva2U Uznání angličtiny II , cjva2b Anglický jazyk II. , cjva2m Anglický jazyk II. ) && (! CJVA2U Uznání angličtiny II ) && (! cjva2b Anglický jazyk II. ) && (! cjva2m Anglický jazyk II. ))
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům KOMBINOVANÉHO studia, kteří nedocházejí do výuky v denním semináři. Předpokládá se vstupní úroveň alespoň B1 (vhodné ověřit ADAPT testem - https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/ADAPT_AJ/index.qwarp).Kurz cjva2p navazuje na předmět cjva1p Online anglický jazyk pro akademické účely I. Jeho absolvování však není podmínkou pro registraci předmětu cjva2p. Ve výjimečných případech je možné studovat kurzy určené pro prezenční studium CJVA2B nebo CJVA2M na základě udělené výjimky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dosažení úrovně B2 ERR (Evropského referenčního rámce). Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II určený neoborovým studentům angličtiny je zaměřen na hlubší rozvoj lingvistických a akademických dovedností s ohledem na oborové zaměření studentů. 1.Četba akademických a odborných textů Na konci tohoto kurzu bude student předmětu schopen chápat hlavní myšlenky i všechny vedlejší body složitých textů, které se týkají konkrétních i abstraktních témat. Takto bude umět chápat nejen akademický, ale i odborný text ze svého oboru i oborů příbuzných. 2.Písemný a ústní projev na dané akademické a odborné téma Student bude umět srozumitelnou formou, a to jak v písemném, tak ústním podání, vyjádřit svůj postoj ke konkrétním problémům a následně shrnout hlavní myšlenky obsahové stránky jak akademických, tak odborných textů, přednášek a diskusí. Naučí se své stanovisko logicky zdůvodnit a obhájit. Při vlastní prezentaci na akademicko- odborné téma (v délce 10 minut) bude umět používat komplexnější jazykové prostředky a komunikativní dovednosti. Poté bude schopen vést kratší a efektivní diskusi s posluchači. 3.Poslechové dovednosti Při poslechu v cizím jazyce se student naučí bez větších problémů porozumět textům jak s akademickým, tak odborným zaměřením. V jeho průběhu si bude umět vytvářet poznámky, na jejichž základě bude možno text logicky a bez větších chyb reprodukovat. V případě autentických záznamů bude student schopen porozumět všem hlavním bodům obsahu.
Osnova
 • 1. Academic Orientation 2. Professions 3. Places 4. Texts 5. Images 6. Events 7. Groups 8. Relations 9. Sounds 10. Speeches 11. Cultures
Literatura
  povinná literatura
 • A II Seminar materials
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
  doporučená literatura
 • Effective presentations. Edited by Jeremy Comfort. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2001. 80 s. ISBN 0-19-457065-7.
 • Giving presentations. Edited by Mark Ellis - Nina O'Driscoll. 6. impr. Harlow : Longman, 1997. 96 s. ISBN 0-582-06441-4.
 • Murphy,R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Slabá, D., Strnadová, Z. Obecně odborná angličtina/Professional English, Leda 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
 • BBC broadcasting, Euronews and CNN
Výukové metody
It is an online course, without class participation. It is focused on vocabulary drill exercises and grammar practice. It also provides information and instructions on how to make and deliver a presentation on an academic/professional topic.
Metody hodnocení
Typ výuky: Seminární cvičení. Druhý semestr je zakončen zkouškou, jež se skládá z písemného testu vypracovaného jednak na základě seminárních materiálů označených AII v ISu - aplikace student- studijní materiály - předmět cjva2p a dalších zdrojů mimo studijní materiály v IS, jež svou náročností odpovídají úrovni B2 dle ERR, a ústní části. Test ověřuje schopnost porozumění psanému s slyšenému textu, znalost anglické mluvnice a lexika a také schopnost napsat argumentativní text. Ústní část zkoušky probíhá formou akademických prezentací na odborné či akademické téma, doplněných písemným abstraktem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkoušku je možno skládat pouze během zkouškového období. Od PS 2014 platí následující podmínky pro uznávání zkoušky: - základní státní jazyková zkouška se neuznává - certifikáty potvrzující znalost jazyka na úrovni C1, C2 se uznávají po dobu 5 let od vykonání zkoušky - jiné certifikáty potvrzující znalost jazyka na úrovni B2 se uznávají pouze po dobu 3 let od složení zkoušky
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část ověřuje schopnost porozumět slyšenému a psanému text, znalost mluvnice a lexika a schopnost napsat argumentativní text. Ústní zahrnuje prezentaci doplněnou písemným abstraktem.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: on-line kurz.
Výstupní úroveň B2 podle ERR pro hodnocení jazyků.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.