PSA_035 Pedagogická psychologie II

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Tlapáková (cvičící)
Mgr. Martin Kalník (pomocník)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 10:50–12:25 C33, každou lichou středu 9:10–10:45 C42, každou lichou středu 14:10–15:45 C33 a každou sudou středu 10:50–12:25 C51, každou sudou středu 15:50–17:25 C33
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSA_035/Erasmus: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Bartošová, V. Tlapáková
PSA_035/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Bartošová, V. Tlapáková
PSA_035/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Bartošová, V. Tlapáková
PSA_035/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Bartošová, V. Tlapáková
PSA_035/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Bartošová, V. Tlapáková
PSA_035/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Bartošová, V. Tlapáková
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška && PSA_022 Pedagogická psychologie I
PSA_022 Pedagogická psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie zkoumá psychologické zákonitosti změn, které v subjektu působí výchovný a vzdělávací proces. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince. Předpokládá se zlepšení sebepoznání a poznání žáků, zkvalitnění vlastních metod úspěšného učení, poznání vlastního stylu učení a jeho korekce, zlepšení dovednosti sociálního kontaktu se žáky, dovednost výběru a využívání adekvátních metod výchovy a sebevýchovy.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • 1. Pedagogicko-psychologická charakteristika žáka. Zásady a doporučení pro vypracování. Pedagogická psychologie ve školní praxi - etický kodex, legislativa, spolupráce s institucemi.
 • 2. Psychologie osobnosti učitele: některé typologie učitelských osobností, vývoj a utváření osobnosti učitele, úskalí ve vývoji osobnosti učitele. Vyučovací styly učitelů. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření.
 • 3. Efektivní metody aktivního vyučování.
 • 4. Videotrénink.
 • 5. Odlišné dítě ve třídě - otázky integrace, inkluze, specifických potřeb, národnosti a etnika
 • 6. Psychologie výchovy a sebevýchovy. Pozitivní edukace: Rozvoj silných stránek charakteru a morálního vědomí žáků.
 • SEMINÁŘE:
 • 1. Klima školní třídy. Sociální klima školy. Přístupy ke zkoumání klimatu, měření a ovlivňování klimatu třídy.
 • 2. Psychologický rozbor výchovných obtíží. Šikana a kyberšikana.
 • 3. Dětská kresba jako diagnostický nástroj
 • 4. Další techniky individuální práce školního psychologa s dítětem.
 • 5. Kariérové a individuální poradenství.
Literatura
  povinná literatura
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • BOURCET, Stéphane a Isabelle GRAVILLON. Šikana ve škole, na ulici, doma : jak bránit své dítě... : praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele. Translated by Martina Janošková. 1. vydání. Praha: Albatros, 2006. 71 stran. ISBN 8000015528. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 8071780268. info
  doporučená literatura
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • Ďurič, L., Grác, J., Štefanovič, J.: Pedagogická psychológia. SPN, Bratislava 1988, 1990, 1991.
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov. 2. nezměn. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 234 s. ISBN 8024402947. info
 • PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 9788073672461. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 9788073676476. info
 • FENSTERMACHER, Gary D. a Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. Translated by Karel Starý. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 124 stran. ISBN 9788073674717. info
 • AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
  neurčeno
 • ĎURIČ, Ladislav a Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 463 s. ISBN 8008024984. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 8071844888. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, diskuze ve skupině, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu:
- aktivní účast na seminářích (min. 80 %)
- zpracování a včasné odevzdání seminárních úkolů a prací do Odevzdávárny v ISu (výjimky jsou možné po předchozí individuální domluvě s vyučujícím/cvičícím). Seminární práce budou bodovány, v případě zájmu na ně bude individuálně poskytnuta podrobnější zpětná vazba.
- včasné odevzdání kvalitní semestrální práce: Pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka základní školy
- písemný test, jehož úspěšné splnění opravňuje k přístupu k ústní zkoušce
- ústní zkouška, zahrnující tématické okruhy předmětu Pedagogická psychologie I a II, rozpravu nad semestrální prací (Pedagogicko-psychologickou charakteristikou žáka) a nastudovanou literaturou.
Informace učitele
V podzimním semestru budou přednášky probíhat každou lichou středu od 14:10–15:45 v C33, první přednáška se koná 25.9.2013. Seminární skupiny budou vypsány na začátku semestru.
UPOZORNĚNÍ: Seminární úkoly a práce zadané v seminářích je nutno vkládat do příslušné Odevzdávárny v ISu, a to výhradně do určeného termínu. Výjimky jsou možné POUZE po předchozí individuální domluvě s vyučujícím/cvičícím.
Poslední změna provedena 30. 9. 2013. Alena Slezáčková Vznik předmětu byl podpořen OPERAČNÍM PROGRAMEM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST: Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů CZ.1.07/2.2.00/28.0239.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.