CJJ02 Současný český jazyk - fonetika a fonologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJJ02/01: St 8:00–9:40 D31, M. Ziková
CJJ02/02: Út 10:00–11:40 D21, M. Ziková
Předpoklady
CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka || NOW ( CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty se základními pojmy fonetiky a fonologie. Student by měl být schopen aplikovat tyto pojmy na češtinu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- klasifikovat české vokály a konsonanty podle jejich fonetických vlastností;
- používat mezinárodní fonetickou abecedu IPA;
- porozumět rozdílu mezi hláskou a fonémem;
- formulovat a zapsat základní fonologická pravidla (např. ztráta znělosti na konci slova);
- definovat základní principy sylabifikace a popsat základní typy slabik.
Osnova
  • 1. Fonetika a fonologie - vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou: grafém – hláska - fonetický přepis: IPA, česká varianta
  • 2. Základní nástroje fonologického popisu - foném: identifikace fonémů (volná vs. vázaná distribuce, kontrastivní funkce, minimální páry), vztah foném – alofon, alternace fonémů, neutralizace kontrastu mezi fonémy - rozdíl mezi hloubkovou a povrchovou strukturou, role lexikální reprezentace fonologické struktury, fonologické pravidlo (X → Y / Z)
  • 3. Segmentální fonologie (se zaměřením na češtinu) - vokály a jejich fonologické rysy, reprezentace vokalické délky - konsonanty a jejich fonologické rysy, škála sonority
  • 4. Fonologické procesy (se zaměřením na češtinu) - asimilační procesy: asimilace znělosti, asimilace nazál, degeminace - vliv morfologie: ztráta znělosti, palatalizace, dloužení vokálů, epenteze vokálu e, hiát
  • 5. Prozodická (suprasegmentální) fonologie - slabičná struktura: principy sylabifikace a sonorita, extraslabičné konsonanty, slabičné konsonanty, slabičná typologie: otevřené vs. zavřené slabiky, lehké vs. těžké slabiky - metrická stopa: prominence, trochejská stopa vs. jambická stopa - fonologické slovo (přízvukový takt): přízvuk, vztah k morfologickému slovu, proklitika, enklitika - fonologická fráze (promluvový úsek, kólon): polokadence, intonace, pauza
Literatura
    doporučená literatura
  • PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny :s obecným úvodem do problematiky oboru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 366 s. ISBN 80-7066-843-1. info
  • Carr, Philip. 1993. Phonology. London: The Macmillan Press.
  • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
Výukové metody
Seminář, diskuze v hodině.
Metody hodnocení
Předpoklady k úspěšnému ukončení kurzu: 1) pravidelná a zároveň aktivní účast v hodinách (max. 2 řádně neomluvené absence), 2) zvládnutí závěrečného písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.