Bi6330 Obecná parazitologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prezentovat studentům základní náhled na parazitizmus (definice parazitizmu, původ a evoluce parazitizmu, ekologické postavení a klasifikace parazitů, adaptace k parazitickému způsobu života u jednobuněčných i mnohobuněčných – charakteristika základních morfologických struktur a fyziologické funkce, hostitelská imunita a parazitizmus, základy biochemie parazitů).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: definovat parazitizmus a základní strategie parazitů, vysvětlit vznik parazitizmu a základní změny spojené s evolucí od volně žijících organizmů k organizmům parazitickým, popsat morfologické, fyziologické a behaviorální adaptace základních parazitických skupin, interpretovat základní poznatky diverzity parazitů a klasifikovat základní typy společenstev parazitů, vysvětlit pojem hostitelské specifity, definovat základní vlastnosti populací parazitů, popsat základní složky imunity hostitele a interpretovat vybrané vztahy mezi imunitou hostitele a parazitem, nahlížet na imunitu hostitele z evolučního hlediska, popsat základní rozdíly v metabolizmu volně žijících parazitických stádií a na hostitele vázaných stádií parazita v případě složitých vývojových cyklů.
Osnova
  • (1) Úvod, rozsah a význam parazitismu, vznik a evoluce parazitizmu, koevoluce parazit-hostitel, změny spojené s přechodem od volně žijícího k parazitickému organizmu, evoluce vývojových cyklů, evoluce demografických parametrů parazitů. (2) Ekologické vymezení parazitizmu – interakce parazit-hostitel z pohledu ekologického. Klasifikace parazitů a hostitelů. Životní strategie parazitů. Ekologické dělení parazitů. Vliv abiotických a biotických faktorů na míru parazitární infekce. Interakce parazitů. (3) Morfologie. Prvoci: buněčná stavba, pohyb a penetrace, buněčný povrch, peritrofická membrána. Tělní stavba mnohobuněčných parazitů, tegument, svalovina, střevo, exkreční systém, reprodukční soustava, nervová soustava. (4) Rozmnožování - Protozoa: typy dělení buňky, vznik a fúze gamet, Metazoa: Platyhelminthes, Acanthocephala, Nematoda, Pentastomida, Crustacea, Arthropoda. Životní cykly a vztah mezi parazitem a hostitelem, reprodukční a kolonizační strategie. (5) Fyziologie a výživa cizopasníků, penetrace a přežívání v organismu hostitele, fyziologie rozmnožování, chemická komunikace, neurofyziologie, fyziologie lokomoce, výživa parazitů. (6) Epidemiologie parazitárních nemocí. Definice populace parazita a základní vlastnosti. Přenos a šíření cizopasníků, základní reprodukční rychlost, populační dynamika. Základní epidemiologické modely. (7) Diverzita parazitů. Základní typy společenstev parazitů a jejich charakteristika. Základní gradienty globální diverzity parazitů. Faktory determinující diverzitu na úrovni společenstev – role kompetice. (8) Manipulace hostitelského fenotypu. Parazity indukované změny hostitelského chování. Manipulace v případě mnohonásobné parazitární infekce. (9) Hostitelská imunita ve vztahu k parazitární infekci. Imunitní odpověď hostitele – základní charakteristika, interakce hostitelská imunita-parazit, únik před imunitní odpovědí hostitele. (10)Evoluční imunoekologie parazito-hostitelských vztahů. Ekologie parazitárních nákaz. Patogenita a virulence. Evoluce hostitelské imunity a role parazitizmu – náklady na imunitu hostitele, kompromis mezi imunitou a dalšími složkami životních historií hostitele, role parazita v reprodukci hostitele. (11) Základy biochemie parazitů, rozdíl v metabolizmu (sacharidy, lipidy, tuky, nukleové kyseliny) mezi volně žijícími a parazitickými stádii, biochemické interakce parazit-hostitel. Biochemické komponenty virulence parazitárních nemocí. Detoxikace parazitů. (12) Molekulární biologie a genetika parazitů, DNA a RNA technologie, exprese a regulace genů, vakcinace, molekulární diagnostika parazitárních nemocí.
Literatura
  • Základy parazitologie. Edited by Bohumil Ryšavý. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 215 s. ISBN 8004208649. info
  • SMYTH, James Desmond. Introduction to animal parasitology. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xx, 549 s. ISBN 0-521-42811-4. info
  • Modern parasitology : a textbook of parasitology. Edited by Francis E. G. Cox. 2nd ed. Oxford: Blackwell scientific publications, 1993. xii, 276. ISBN 0632025859. info
Výukové metody
Teoretické přednášky, diskuse se studenty, praktické ukázky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je pro budoucí zoology povinný.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.