C6230 Klinická biochemie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
C6221 Klinická biochemie || NOW ( C6221 Klinická biochemie )
Předpokladem zápisu je současné absolvování předmětu klinická biochemie (C6220). K zápisu je potřeba požádat o výjimku-souhlas učitele. Souhlas bude udělován v pořadí: Aplikovaná biochemie (předmět je povinný), Biochemie (předmět je povinně volitelný), ostatní.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 72/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cvičení z klinické biochemie slouží jako doplněk k přednášce z klinické biochemie.
Výstupy z učení
Student si osvojí základní manipulaci s analyzovaným materiálem v klinické praxi i základní principy a záludnosti metod používaných pro stanovení základních parametrů v séru.
Na konci kurzu bude student schopen:
 • porozumět principům stanovení a hodnocení základních analytických parametrů v krevním séru a moči;
 • stanovovat základní biochemické parametry v krvním séru a moči;
 • interpretovat výsledky provedených stanovení ve vztahu zdravi/nemoc.
 • Osnova
  • Zásady práce při práci s biologickým materiálem. Odběr a zpracování krve/moči. Možnosti interpretace výsledků. Biochemické analyzátory.
  • Stanovení triacylglycerolů. Stanovení cholesterolu (celkového, HDL) v séru a krvi. Výpočet LDL-cholesterolu a odvozených parametrů.
  • Stanovení glukosy v séru a krvi. Orální glukosový toleranční test (oGTT). Stanovení glykovaného hemoglobinu. Stanovení glukosurie a ketonurie.
  • Stanovení celkových proteinů v séru. Elektroforéza proteinů.. Stanovení albuminu v séru. Stanovení proteinu v séru metodou ELISA. Stanovení kardiomarkerů POCT. Důkaz a stanovení C-reaktivního proteinu.
  • Stanovení katalytické koncentrace enzymů v séru (ALT/AST, isoenzymů ALP, celkové CK, CK-MB) metodou kinetickou a konstantního času, vliv teploty. Stanovení hmotnostní koncentrace CK-MBmass v séru.
  • Stanovení dusíkatých metabolitů v séru a v moči (bilirubin celkový, konjugovaný, močová kyselina, močovina). Orientační hodnocení dusíkové bilance.
  • Analýza proteinů v moči (stanovení proteinurie, klasifikace proteinurií, stanovení albuminurie, průkaz Benceova-Jonesova proteinu). Chemické vyšetření moči diagnostickými proužky.
  • Objektivní a fyzikální vyšetření moči, stanovení osmolality. Stanovení kreatininu v séru a moči. Kreatininová clearance, odhad glomerulární filtrace. Určení resorpční a exkreční frakce vody.
  • Orientační chemický rozbor močových konkrementů.
  • Laboratorní vyšetření slin (stanovení rychlosti sekrece slin a pufrační kapacity, stanovení laktátu) Laboratorní vyšetření žaludku (stanovení výdeje HCl, průkaz Helicobacter pylori dechovým a ureázovým testem). Laboratorní vyšetření u onemocnění pankreatu (stanoveni α-amylázy, sekretin-CCK test, NBT-PABA test, dechový test MTG). Test na okultní krvácení v zažívacím traktu.
  • Řešení modelových laboratorních nálezů.
  Literatura
   povinná literatura
  • Podklady pro jednotlivá cvičení ve Studijních materiálech předmětu C6230 v IS MU
  • Rajdl. D. a kol. Clinical biochemistry (e-book, formats: .pdf, .epub, .mobi) 1st ed. Prague, Karolinum Press, 2016, 426 s. ISBN: 978-80-246-3497-5. Download: https://karolinum.cz/en/books/rajdl-clinical-biochemistry-17096
   doporučená literatura
  • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. 329 s. ISBN 8072623249. info
  Výukové metody
  laboratorní cvičení, zpracování laboratorních protokolů, diskuze, písemné ověřování dílčích znalostí
  Metody hodnocení
  Zápočet.
  Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení, vč. zpracování protokolů, a současně úspěšné splnění zápočtového testu. Zápočtový test je možné pouze jedenkrát opakovat.
  Informace učitele
  https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2021/C6230/
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C6230