JNP02 Němčina pro přírodovědce 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marie Mészárosová (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
PhDr. Eva Šrámková (pomocník)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JNP02/01: St 14:00–15:50 J2, M. Mészárosová
JNP02/02: St 16:00–17:50 J2, M. Mészárosová
Předpoklady
Znalost německého jazyka na úrovni - B1 (SERR)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Úroveň B1 Obecné cíle: 1. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby studenti dovedli pracovat s cizojazyčným autentickým odborným textem 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby studenti dovedli komunikovat v běžných životních situacích 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému textu z oblastí každodenního života 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) potřebné pro jejich budoucí praxi 5. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: 1) Studenti se naučí: * zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam (skimming) * vyhledat v textu specifické informace (scanning), * formulovat hlavní myšlenku textu * rozlišit obecná tvrzení a podpůrné argumenty * rozlišit deduktivní a induktivní myšlenkové postupy * rozlišit fakta a názory * uvědomit si vztahy mezi myšlenkami v textu * rozlišit podstatné informace od nepodstatných * usuzovat, dovozovat z textu * shrnovat podstatné informace 2) jak sdělit informace o sobě, o svém studiu a univerzitě, jak definovat, klasifikovat a srovnávat 3) jak pochopit celkový význam slyšeného i specifickou informaci 4) jak napsat životopis, vyplnit formulář žádosti 5) upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test
Osnova
  • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie,geologie, chemie, fyziky a matematiky dle aktuální důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba) 2. obecná témata:studium, bydliště, zájmy, cestování, jídlo, zdraví, komunikace (potřebná slovní zásoba) 3.gramatika: výslovnost, člen, rod, skloňování, časování, způsobová slovesa, pomocná slovesa, časy, příčestí, trpný rod, podmiňovací způsob (konjunktivy), slovosled, spojky, podřadné souvětí, předložky, odvozování, stupňování, skládání (podstatných jmen, přídavných jmen) 4.psaní: dopis, CV
Literatura
  • Presentations in German
Výukové metody
Poslechová cvičení (videoklipy) s otázkami a shrnutím, nácvik porozumění čtenému populárně-vědeckému a odbornému textu, překlad do češtiny, vypracování osnovy textu (Stichpunkte), psaní oficiální korespondence, žádosti, životopisu, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, analýza složených substantiv, odvozování slov, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, nácvik miniprezentace (představení bydliště), obecná a akademická konverzace
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu(65%) a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
literatura 1) Slovníky Č-N, N-Č slovník, Siebenschein, SPN, Praha, 1989 Č-N, N-Č slovník, Řešetka, Fin publishing, Olomouc, 1997 Č-N, N-Č technický slovník, SNTL, Praha, 1989 Č-N, N-Č Handy technický slovník, Fraus, Plzeň, 2006 Duden, Deutsches Universalwörterbuch LINGEA 2000 Lexikon, CD (obsahuje i gramatiku) Wahrig, Deutsches Wörterbuch, (i na CD) N-Č slovníček geografických názvů 2) Základní učebnice Němčina pro začátečníky a samouky,Pařízková, P& P, 2001 Moderní učebnice němčiny, Höppnerová, Jaucová, NS Svobody, Praha, 2000 3) Gramatiky Cvičebnice německé gramatiky, Dusilová a kol., Polyglot, 1998 Mluvnice němčiny, Baumbach, Václavková, Fin publishing, Olomouc, 1977 Moderní gramatika němčiny, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,2006 Testy k Moderní gramatice němčiny,Berglová, Fraus, Plzeň, 2006 Německá gramatika, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,1995 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer-Schmidt, Hueber,2005 (pro hodně pokročilé)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.