Bi8842 Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Čajánek, PhD. (cvičící)
RNDr. Milan Číž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (cvičící)
Mgr. Bohumil Fafílek, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (cvičící)
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( NOW ( Bi8604 Dipl.seminář z živ. fyziol. II ) || Bi8604 Dipl.seminář z živ. fyziol. II ) && Bi6082 Bc. SSZ ze Speciální biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je po všech stránkách připravit studenty na zpracování diplomové práce. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student:
- odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím a splňující veškeré požadavky na ni kladené
- bude připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky
- bude umět pracovat s odbornou literaturou
- bude umět uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace
- analyzovat předložený problém a navrhovat řešení
- navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- analyzovat výsledky pomocí statistických metod
- formulovat závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce písemnou a přednáškovou formou
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s odbornou literaturou
- uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace
- analyzovat předložený problém a navrhovat řešení
- navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- analyzovat výsledky pomocí statistických metod
- formulovat závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce písemnou a přednáškovou formou
Osnova
  • Náplní předmětu je individuální vyhotovení diplomové práce včetně provedení praktické části dle pokynů vedoucího práce a obecných zásad uvedených na webových stránkách oddělení.
Literatura
  • Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, provedení experimentální části, vyhotovení diplomové práce.
Metody hodnocení
Aktivita studenta během přípravy diplomové práce je hodnocena průběžně školitelem. Finální hodnocení se uskutečňuje formou obhajoby diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi8842