JAM04 Angličtina pro matematiky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAM04/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 J2, Š. Bilová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 Evropského referenčního rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- zdokonalení komunikace na odborné téma na úrovni B2 ERR, v psané i mluvené podobě
- zdokonalení prezentačním dovedností, zejména prezentace odborných témat/výsledků svého výzkumu
- nácvik konferenčních dovedností: psaní Call for Papers, abstraktu, emailová korespondence, diskuze
- procvičování typických jazykových funkcí a gramatických struktur pro psaný i mluvený odborný text
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
- identifikovat hlavní myšlenky
- formulovat hlavní myšlenky
- interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
- diskutovat o matematických tématech
- prezentovat matematická témata s využitím základních prezentačních technik
- shrnout složitější matematický text
- porovnávat
- argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
- prezentovat (svůj) výzkum s využitím pokročilých prezentačních technik a obhájit svůj pohled v diskusi
- komunikovat na běžná i odborná témata s využitím vhodných jazykových prostředků
Osnova
  • Syllabus předmětu:
  • 1. Odborné texty z matematiky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a významnosti (vyžadovaná slovní zásoba a jazykové struktury)
  • 2. Obecné matematické texty (vyžadovaná slovní zásoba a jazykové struktury)
  • 3. Nácvik prezentačních dovedností (Úvod, Signální prostředky, Závěr, Přednes a výslovnost, Vizuální pomůcky, Interpretace grafů, Reakce na dotazy posluchačů, Praktické prezentace)
  • 4. Nácvik konferenčních dovedností (psaní Call for Papers, psaní abstraktu, emailová komunikace, moderování sekce)
  • 5. Gramatika: nepřímou řeč, nepřímé otázky, modální slovesa a vazby s infinitivem pro vyjádření pravděpodobnosti, podmínkové věty pro hypotetizování, doporučení (should, had better), reprodukování rady (verb patterns, např. he suggested -ing)
Literatura
  • The recommended literature - see the information of the teacher
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Výukové metody
interaktivní semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu, poslechová cvičení, porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), prezentace, zpětná vazba od spolužáků a učitele
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů (abstrakt, zpětná vazba, prezentace, cvičný test) a 80% přítomnost ve výuce
Navazující předměty
Informace učitele
Odborná literatura: Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997 http://www.mit.edu/ https://www.ted.com/talks http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com Kurzy odborné angličtiny 01-04 nejsou povinné, ovšem jsou doporučené. Je vhodné absolvovat je po sobě, kurzy volně navazují. Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.