F8572 Experimentální metody a speciální praktikum B 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/5. 7 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F8572/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
F7571 Exp. met. a spec. prakt.B 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí laboratorní úlohy využívající pokročilých experimentálních metod fyziky pevných látek. Úlohy jsou zaměřeny převážně na polovodiče.
V průběhu kurzu se studenti seznámí s teoretickými základy vybraných experimentálních metod, provedou měření v laboratořích a analyzují a fyzikálně interpretují získaná experimentální data.

Hlavním cílem předmětu je v rámci individuálně prováděných laboratorních úloh umožnit studentům
- popsat a vysvětlit teoretické základy vybraných experimentálních metod
- aplikovat tyto pokročilé experimentální metody ve fyzice pevných látek
- zpracovat naměřená data a fyzikálně analyzovat získané výsledky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně používat experimentální aparatury praktika
- vyhodnotit měření, určit náhodné chyby výsledků a odhadnout jejich systematické chyby
- vysvětlit fyzikální principy měření i pozorovaných jevů
- navrhnout typ experimentu pro změření dané vlastnosti materiálu
- sepsat protokol o měření ve formátu běžném ve vědecké literatuře
Osnova
 • Feroelektrické vlastnosti pevných látek
 • Infračervená spektroskopie pevných látek.
 • Elektrická vodivost, Hallův koeficient a magnetovodivost polovodiče. Teplotní závislost pohyblivosti.
 • Rentgenová odrazivost na multivrstvách a analýza difrakčního záznamu na polykrystalickém vzorku.
 • Rekombinace nadbytečných nositelů proudu v polovodičích, doba života nositelů.
 • Termoelektrické napětí v polovodiči.
 • Ramanovská spektroskopie
 • Elektronová mikroskopie
 • Voltampérové charakteristiky p-n přechodů.
 • Měření aktivační energie tvorby vakancí v kovech.
 • Absorpční hrana polovodičů.
 • Technologie přípravy rezistoru a kondenzátoru na křemíkové desce.
Literatura
 • HLÁVKA, Jan a Luděk BOČÁNEK. Praktikum z fyziky pevných látek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 103 s. ISBN 8021001127. info
Výukové metody
praktikum
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je předložení jedenácti otestovaných protokolů. Protokoly lze testovat po domluvě s příslušným učitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F8572