G9731 Nerostné suroviny Moravy a Slezska

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Předpoklady
! G9730 Nerostné suroviny Moravy a Sl.
Geneze a stavba ložisek rud, nerud a kaustobiolitů, regionální geologie ČR, historická a stratigrafická geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu je diskutován historický a současný význam regionálních zdrojů nerostných surovin. Dále je podán přehled o genetických typech surovin v oblasti, jejich geologické stavbě a závislost na vývoji geologických jednotek, příp. metalogenetických jednotkách.
Osnova
  • 1. Historie dobývání nerostných surovin na Moravě. 2. Energetické suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn, uran). 3. Významnější výskyty a ložiska rud (Fe, Pb-Zn, Cu, Au, Ag). 4. Ložiska průmyslových minerálů a hornin. 5. Ložiska stavebních surovin. 6. Geologické aspekty rozšíření rud, průmyslových nerostů a kaustobiolitů v regionu.
Literatura
  • KRAUS, Ivan a Miloš KUŽVART. Ložiska nerud. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 228 s. info
  • BERNARD, Jan Hus a Zdeněk POUBA. Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 320 s. : i. info
  • DOPITA, Miloslav, Václav HAVLENA a Jiří PEŠEK. Ložiska fosilních paliv. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 263 s. info
Metody hodnocení
Výuka: přednáška, cvičení. Zkouška: ústní.
Navazující předměty
Informace učitele
V kurzu jsou průběžně demonstrovány typické vzorky surovin a geologické profily ložisky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.