EN

PřF:GS061 Ložisková geologie - Informace o předmětu

GS061 Ložisková geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
Závěrečná státní zkouška je postavena na zvládnutí obsahu předepsaných kurzů. Podstatou je přehled geneze ložisek a vývoje ložiskotvorných procesů. Důležitou součástí je znalost ekonomických a environmentálních aspektů těžby ložisek. Základní přehled světových a regionálních zdrojů v ČR a jejich geologického kontextu je součást vyžadovaných znalostí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • LG I.: 1. LG: historické základy ložiskové geologie, její zdroje, obsah, význam a cíl. 2. Základní pojmy ložiskové geologie a jejich souvislosti, legislativa. 3. Ložisko jako ekonomický objekt, ekonomika a zásoby. 4. Faktory ovlivňující význam ložisek. 5. Metody výzkumu a průzkumu ložisek, nerostných zdrojů a indicií. 6. Klasifikace ložisek nerostných surovin. 6a. Genetická klasifikace a ložiskotvorné procesy 7. Suroviny pro metalurgii, další průmyslové kovy a jejich hlavní zdroje. 8. Stavební a chemické suroviny a jejich hlavní zdroje. 9. Energetické zdroje. 10. Hlavní environmentální problémy spjaté s využíváním ložisek a jejich řešení. LG II.: 1. Klasifikace ložisek, skupina magmatických ložisek, pegmatity. 2. Principy klasifikace metasomatických ložisek a metasomatické procesy. 3. Skarny, albitity a greizeny, porfyrové rudy. 4. Klasifikace hydrotermálních ložisek, recentní hydrotermální procesy. 5. Plutonická, subvulkanická a teletermální ložiska. 6. Genetické postavení ložisek subaerických, amagmatických a hydrotermálně sedimentárních, vulkanosedimentární ložiska. 7. Principy klasifikace zvětralinových a sedimentárních ložisek, vznik zvětralinových plášťů, rýžoviska. 8. Reziduální ložiska, ložiska supergenního obohacení, infiltrační ložiska. 9. Sedimentární ložiska a rýžoviska, chemogenní a biochemogenní ložiska, organogenní ložiska. 10. Klasifikace kaustobiolitů, organická hmota v zemské kůře, karbonifikace a bitumenizace. 11. Uhlí, ropa a ostatní uhlovodíky, geologické formace ložisek kaustobiolitů. 12. Metamorfovaná a metamorfní ložiska. 13. Časové a prostorové aspekty vzniku akumulací nerostných surovin na Zemi. Nerostné zdroje světa: 1. Úvod do předmětu, pojem průmyslový minerál, průmyslová hornina a současné rysy průmyslových surovin. 2a. Zastoupení jednotlivých druhů surovin ve světové ekonomice. 2b. Základní kategorie zdrojů nerostných surovin ve světě. 3. Surovinová politika a její funkce, spotřeba surovin a její trendy. 4. Životnost surovin, světové zásoby, jejich podoba a kategorie. 5. Faktory ovlivňující využívání ložisek. 6. Cena surovin a oceňování ložisek. 7. Energetické surovinové zdroje. 8. Železo a kovy pro feroslitiny. 9. Neželezné kovy. 10. Drahé kovy a kameny. 11. Chemické průmyslové minerály (CaCO3, fosfáty, evapority, S, fluorit aj.). 12. Konstrukční a průmyslové minerály (pro cementářský průmysl, drcené kamenivo, jíly aj.).
Literatura
  • ROBB, L. J. Introduction to ore-forming processes. 1st pub. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005. viii, 373. ISBN 0632063785. info
  • Mineral deposits of the world : ores, industrial minerals and rocks. Edited by Mirko Vaněček. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 519 s. ISBN 802000436X. info
  • ROZLOŽNÍK, Ladislav. Ložiská nerastných surovín a ich vyhl'adávanie. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 693 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.