EN

PřF:GS061 Ložisková geologie - Informace o předmětu

GS061 Ložisková geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
Závěrečná státní zkouška je postavena na zvládnutí obsahu předepsaných kurzů. Podstatou je přehled geneze ložisek a vývoje ložiskotvorných procesů. Důležitou součástí je znalost ekonomických a environmentálních aspektů těžby ložisek. Základní přehled světových a regionálních zdrojů v ČR a jejich geologického kontextu je součást vyžadovaných znalostí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student by měl být schopen vysvětlit ložiskotvorné procesy a základní pojmy ekonomiky ložisek.
Osnova
  • LG I.: 1. LG: historické základy ložiskové geologie, její zdroje, obsah, význam a cíl. 2. Základní pojmy ložiskové geologie a jejich souvislosti, legislativa. 3. Ložisko jako ekonomický objekt, ekonomika a zásoby. 4. Faktory ovlivňující význam ložisek. 5. Metody výzkumu a průzkumu ložisek, nerostných zdrojů a indicií. 6. Klasifikace ložisek nerostných surovin. 6a. Genetická klasifikace a ložiskotvorné procesy 7. Suroviny pro metalurgii, další průmyslové kovy a jejich hlavní zdroje. 8. Stavební a chemické suroviny a jejich hlavní zdroje. 9. Energetické zdroje. 10. Hlavní environmentální problémy spjaté s využíváním ložisek a jejich řešení. LG II.: 1. Klasifikace ložisek, skupina magmatických ložisek, pegmatity. 2. Principy klasifikace metasomatických ložisek a metasomatické procesy. 3. Skarny, albitity a greizeny, porfyrové rudy. 4. Klasifikace hydrotermálních ložisek, recentní hydrotermální procesy. 5. Plutonická, subvulkanická a teletermální ložiska. 6. Genetické postavení ložisek subaerických, amagmatických a hydrotermálně sedimentárních, vulkanosedimentární ložiska. 7. Principy klasifikace zvětralinových a sedimentárních ložisek, vznik zvětralinových plášťů, rýžoviska. 8. Reziduální ložiska, ložiska supergenního obohacení, infiltrační ložiska. 9. Sedimentární ložiska a rýžoviska, chemogenní a biochemogenní ložiska, organogenní ložiska. 10. Klasifikace kaustobiolitů, organická hmota v zemské kůře, karbonifikace a bitumenizace. 11. Uhlí, ropa a ostatní uhlovodíky, geologické formace ložisek kaustobiolitů. 12. Metamorfovaná a metamorfní ložiska. 13. Časové a prostorové aspekty vzniku akumulací nerostných surovin na Zemi. Nerostné zdroje světa: 1. Úvod do předmětu, pojem průmyslový minerál, průmyslová hornina a současné rysy průmyslových surovin. 2a. Zastoupení jednotlivých druhů surovin ve světové ekonomice. 2b. Základní kategorie zdrojů nerostných surovin ve světě. 3. Surovinová politika a její funkce, spotřeba surovin a její trendy. 4. Životnost surovin, světové zásoby, jejich podoba a kategorie. 5. Faktory ovlivňující využívání ložisek. 6. Cena surovin a oceňování ložisek. 7. Energetické surovinové zdroje. 8. Železo a kovy pro feroslitiny. 9. Neželezné kovy. 10. Drahé kovy a kameny. 11. Chemické průmyslové minerály (CaCO3, fosfáty, evapority, S, fluorit aj.). 12. Konstrukční a průmyslové minerály (pro cementářský průmysl, drcené kamenivo, jíly aj.).
Literatura
  • ROBB, L. J. Introduction to ore-forming processes. 1st pub. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005. viii, 373. ISBN 0632063785. info
  • Mineral deposits of the world : ores, industrial minerals and rocks. Edited by Mirko Vaněček. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 519 s. ISBN 802000436X. info
  • ROZLOŽNÍK, Ladislav. Ložiská nerastných surovín a ich vyhl'adávanie. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 693 s. info
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.