FF FBAJpCZV Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-AJ_ Anglický jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

Program Anglický jazyk a literatura je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrální paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání (dále jen "CŽV") podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek CŽV úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného programu, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přijetí na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium.

Podmínky přijetí do CŽV

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • znalost AJ na úrovni B2 SERR (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze certifikátu z AJ na úrovni B2 SERR)
 • max. počet přijatých: 10 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Realizace studia

CŽV lze realizovat v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot/dvousemestralni-paralelni-studium).

Náplň a harmonogram studia

Pro úspěšné ukončení CŽV je student povinen získat  kreditů – všechny předměty jsou povinné:

Podzimní semestr
AJL01001 Anglický jazyk I (3 kr.)
AJL02001 Úvod do lingvistiky (6 kr.)
AJL02003 Anglická mluvnice I (přednáška) (1 kr.)
AJL02004 Anglická mluvnice I (seminář) (2 kr.)
AJL04000 Úvod do literatury I - přednáška (1 kr.)
AJL04001 Úvod do literatury I (5 kr.)
AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I (3 kr.)
AJL07001 Úvod do studia kultury USA I (3 kr.)
AJL11613
Czenglish A (6 kr)

Jarní semestr
AJL01002 Anglický jazyk II (3 kr.)
AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie (6 kr.)
AJL02005 Anglická mluvnice II (přednáška) (1 kr.)
AJL02006 Anglická mluvnice II (seminář) (2 kr.)
AJL04002 Úvod do literatury II - přednáška (1 kr.)
AJL04003 Úvod do literatury II (5 kr.)
AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II (3 kr.)
AJL07002 Úvod do studia kultury USA I (3 kr.)
AJL19000
Úvod do překladu (6 kr.)

Student musí úspěšně složit zkoušku z předmětu AJ01002 Anglický jazyk II na konci druhého semestru.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 48 kreditů.
Celkem: 60 kreditů x 600 Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů - 600 Kč za 1 kredit).

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk celkem 60 kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia, absolvovat přijímací řízení (předepsané zkoušky) a v případě neúspěšného absolvování přijímacího řízení požádat o prominutí výsledků přijímacího řízení.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření katedry.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému studiu se na základě žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://anglistika.phil.muni.cz/, kde získáte podrobné údaje o studiu anglického jazyka a literatury v bakalářském i magisterském studijním programu. Tyto stránky se seznamem kurzů vám pomohou zorientovat se v nabídce kurzů a zvolit si vhodnou studijní formu.
 2. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušném termínu elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou, e-mail: czv@phil.muni.cz, tel.: 549 49 3237.
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).
 5. Podzimní semestr trvá zhruba od poloviny září do konce prosince, jarní semestr zhruba od poloviny února do konce května, aktuální data viz období semestru

 

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách https://anglistika.phil.muni.cz/.
Případné dotazy adresujte na english@phil.muni.cz.

Další důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU

 


Podzimní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL01001Anglický jazyk I S. Kalováz 0/2/03 --
FF:AJL02001Úvod do lingvistiky J. Chovaneczk 2/0/06 --
FF:AJL02003Anglická mluvnice I (přednáška) J. Pelclováz 1/0/01 --
FF:AJL02004Anglická mluvnice I (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 --
FF:AJL04000Úvod do literatury I (přednáška) M. Horákováz 1/0/01 --
FF:AJL04001Úvod do literatury I (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 --
FF:AJL06001Úvod do studia kultury Velké Britanie I M. Kaylorzk 0/2/03 --
FF:AJL07001Úvod do studia kultury USA I T. Pospíšilzk 0/2/03 --
FF:AJL11613Czenglish A M. Horákovázk 0/2/06 --
30 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL01002Anglický jazyk II M. Horákovázk 0/2/03 --
FF:AJL02002Úvod do fonetiky a fonologie M. Horákovázk 2/0/06 --
FF:AJL02005Anglická mluvnice II (přednáška) M. Horákováz 0/1/01 --
FF:AJL02006Anglická mluvnice II (seminář) M. Horákováz 0/1/02 --
FF:AJL04002Úvod do literatury II (přednáška) M. Horákováz 1/0/01 --
FF:AJL04003Úvod do literatury II (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 --
FF:AJL06002Úvod do studia kultury Velké Britanie II M. Horákovázk 0/2/03 --
FF:AJL07002Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury M. Horákovázk 0/2/03 --
FF:AJL19000Úvod do překladu J. Rambousekzk 0/2/06 --
30 kreditů