PdF 1 Speciální výtvarná výchova (na dostudování)
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Požadavky kladené na uchazeče a uchazečky při státní závěrečné zkoušce vycházejí z cílů, které jsou vyjádřeny v profilu absolventa vysokoškolského magisterského studia výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ – zde jsou formulovány standardní tvůrčí schopnosti, vědomosti a pedagogické předpoklady nezbytné k dosažení způsobilosti pro práci učitele výtvarné výchovy. Státní závěrečná zkouška navazuje na vykonané dílčí zkoušky, na zkoušku bakalářskou a na práce vytvořené během studia podle požadavků učebních plánů.
Zkouška se koná formou ústního pohovoru a trvá zpravidla 20 až 30 min. Studující má v tematice, kterou si losem zvolí, prokázat mj. schopnost vymezit a utřídit základní pojmy, uvést v souvislostech hlavní problémové linie (události, díla, osobnosti aj.), v rámci dané tematiky prezentovat i své vlastní oborové zkušenosti a své závěry kultivovaně v uceleném projevu přednést a s porozuměním odborně reagovat na doplňující otázky k tématu.
V každé otázce jsou obsaženy dva základní okruhy problematiky:
- dějiny a teorie výtvarné kultury
- teorie vyučování výtvarné výchovy a didaktika výtvarné výchovy

Z oblasti speciálně pedagogické uchazeč/ka vykonává zkoušku z Edukace jedinců s mentálním postižením, dle platných státnicových okruhů, které jsou koncipovány katedrou speciální pedagogiky (viz http://www.ped.muni.cz/wsedu/index.php?p=szz-nmgr-okruhy-edukace-varianta-b)

Student předkládá státnicové komisi Profesní portfolio, které se stává součástí ukončení studia na KVV PdF MU. Reprezentuje studentku – studenta jednak po stránce praktických výkonů, dosažených v průběhu studia a jednak po stránce jeho způsobilosti k výkonu pedagogické profese. Je tedy složeno ze dvou částí – v první části je obsažen přehled výtvarných aktivit autora doplněný fotodokumentací, jednotlivé fotografie jsou označeny standardním popisem, ve druhé části je předkládán textový soubor reflektující pedagogickou praxi provázený fotodokumentací. Rozsah portfolia není přesně stanoven, je však požadována profesionální grafická úprava, portfolio je předkládáno v tištěné podobě a je odevzdáváno přímo státnicové komisi. Po ukončení zkoušky je vráceno autorům.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

EISENHAMMEROVÁ, Barbora. Umění - prostor pro komunikaci osob s mentálním postižením [online]. Brno, 2014 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/r7h8w/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Zuzana Strakošová.

SVOBODOVÁ, Klára. Pro jeho smýšlení [online]. Brno, 2015 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/nw9zv/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Petr Kamenický.

HORÁČKOVÁ, Hana. Výtvarná činnost jako prostředek aktivizace seniorů [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/w0shu/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Stadlerová.

TKADLECOVÁ, Milada. Je to v hlavě [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/wk5hb/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Stehlíková Babyrádová.

STEBLOVÁ, Veronika. Imaginárium [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/dx0hl/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Sobotka.


Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3-
9 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2-
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2-
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2-
6 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6067Zpracování a analýza kvantitativních dat pro závěrečné práce K. Vlčkovák 0/03 2-
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 2-
PdF:SZ6074Kognitivní psychologie pro učitele J. Krásak 0/03 2-
PdF:SZ6076Učebnice ve výuce ZŠ: jejich výběr a využití J. Kratochvílovák 0/1/03 1-
11 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV_DPpDiplomová práce - Projekt R. Horáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:VV_DPDiplomová práce R. Horáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:VV_DPdDiplomová práce - Dokončení R. Horáčekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Vi8MP_AVT1Audiovizuální tvorba 1 M. Kovářováz 0/2/02 1-
PdF:Vi8MP_TVy1Tvorba výstav 1 P. Kamenickýz 0/0/22 1-
PdF:Vs8MP_AA1Arteterapeutický ateliér 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1-
PdF:Vs8MP_PSZ1Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 1 týden.3 1-
PdF:Vs8MP_Ref1Reflexivní seminář 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1-
PdF:Vs8MP_VSe1Výběrový seminář 1 R. Horáčekz 0/2/02 1-
PdF:VV8MP_A1Ateliér 1 R. Horáčekz 0/3/03 1-
PdF:VV8MP_DVV1Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky H. Stehlíková Babyrádováz 2/0/02 1-
PdF:VV8MP_Kom1Komunikace se současným uměním 1 R. Horáčekz 0/2/02 1-
PdF:VV8MP_SDU1Seminář k dějinám umění 1 R. Horáčekzk 0/2/02 1-
PdF:VV8MP_VP1Výuková praxe 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 1-
PdF:Vi8MP_AVT2Audiovizuální tvorba 2 M. Kovářováz 0/2/02 2-
PdF:Vi8MP_TVy2Tvorba výstav 2 P. Kamenickýz 0/0/22 2-
PdF:Vs8MP_AA2Arteterapeutický ateliér 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 2-
PdF:Vs8MP_PSZ2Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 2-
PdF:Vs8MP_Ref2Reflexivní seminář 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 2-
PdF:Vs8MP_VSe2Výběrový seminář 2 R. Horáčekk 0/2/03 2-
PdF:VV8MP_A2Atelier 2 P. Kamenickýzk 0/3/06 2-
PdF:VV8MP_DVV2Didaktika 2 - Intermediální výukové modely H. Stehlíková Babyrádovázk 2/0/04 2-
PdF:VV8MP_EST1Estetika 1 R. Horáčekz 2/0/02 2-
PdF:VV8MP_Kom2Komunikace se současným uměním 2 R. Horáčekz 0/2/02 2-
PdF:VV8MP_SDU2Seminář k dějinám umění 2 O. Navrátilz 0/2/02 2-
PdF:VV8MP_SVZ1Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 1 M. Vítkovák 2/0/03 2P
PdF:VV8MP_VP2Výuková praxe 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 2-
PdF:Vi8MP_TVy3Tvorba výstav 3 P. Kamenickýz 0/0/22 3-
PdF:Vs8MP_PSZ3Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 3-
PdF:Vs8MP_Ref3Reflexivní seminář 3 H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/02 3-
PdF:VV8MP_A3Ateliér 3 R. Horáčekz 0/3/03 3-
PdF:VV8MP_DVV3Didaktika 3 - Školní kurikula a výtvarné dílny H. Stehlíková Babyrádovázk 2/0/02 3-
PdF:VV8MP_EST2Estetika 2 R. Horáčekzk 2/0/04 3-
PdF:VV8MP_Kom3Komunikace se současným uměním 3 R. Horáčekz 0/2/02 3-
PdF:VV8MP_SDU3Seminář k dějinám umění 3 R. Horáčekz 0/2/02 3-
PdF:VV8MP_SVZ2Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2 M. Vítkovázk 0/2/04 3P
PdF:VV8MP_VP3Výuková praxe 3 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 3-
PdF:Vs8MP_PSZ4Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 4 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 4-
PdF:Vs8MP_Ref4Reflexivní seminář 4 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 4-
PdF:VV8MP_Kom4Komunikace se současným uměním 4 R. Horáčekz 0/2/02 4-
PdF:VV8MP_TUTeorie umění R. Horáčekz 2/0/02 4-
97 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV8MP_S4e1Edukace jedinců s mentálním postižením 1 M. Vítkovázk 0/4/06 2P
PdF:VV8MP_S4e2Edukace jedinců s mentálním postižením 2 M. Vítkovázk 0/4/06 3P
12 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV_SART1Socio-art 1 B. Rozbořilk 2/0/04 --
PdF:VV_SART2Socio-art 2 B. Rozbořilk 2/0/04 --
8 kreditů