FF FBAJpCZV Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-AJ_ Anglický jazyk a literatura

A. Bakalářský studijní program

 
Anglický jazyk a literatura
 

Formy studia

Studium se realizuje ve dvou formách:
1. Kompletní program: tj. ucelené dvousemestrové studium všech níže uvedených kurzů (tato forma je zvláště vhodná pro zájemce, kteří se hodlají ucházet o řádné studium programu Anglický jazyk a literatura).
2. Výběrový program: tj. studium jednotlivých vybraných předmětů z nabídky daného akademického roku. Tato forma je volně otevřena všem zájemcům, ale není určena zájemcům, kteří se hodlají ucházet o řádné studium programu.
 

Podmínky přijetí

  • podání přihlášky
  • ukončená SŠ
  • max. počet přijatých: 5 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty prezenčního studia.
2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.
 

Náplň a harmonogram studia

ad 1. Kompletní program
Tento program lze realizovat v rámci prezenčního studia (prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce).
Pro úspěšné ukončení kompletního programu je student povinen získat 48 kreditů – všechny předměty jsou povinné:
Podzimní semestr
AJL01001 Anglický jazyk I (3 kr.)
AJL02001 Úvod do lingvistiky (6 kr.)
AJL02003 Anglická mluvnice I (přednáška) (1 kr.)
AJL02004 Anglická mluvnice I (seminář) (2 kr.)
AJL04000 Úvod do literatury I - přednáška (1 kr.)
AJL04001 Úvod do literatury I (5 kr.)
AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I (3 kr.)
AJL07001 Úvod do studia kultury USA I (3 kr.)
 
Jarní semestr
AJL01002 Anglický jazyk II (3 kr.)
AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie (6 kr.)
AJL02005 Anglická mluvnice II (přednáška) (1 kr.)
AJL02006 Anglická mluvnice II (seminář) (2 kr.)
AJL04002 Úvod do literatury II - přednáška (1 kr.)
AJL04003 Úvod do literatury II (5 kr.)
AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II (3 kr.)
AJL07002 Úvod do studia kultury USA I (3 kr.)
 
Student musí úspěšně složit zkoušku z předmětu AJ01002 Anglický jazyk II na konci druhého semestru.
 
ad 2. Výběrový program
Výběrový program umožňuje studium jednotlivých předmětů vybraných z nabídky kurzů celého bakalářského studijního programu.
 

Poznámky

1. Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu za následujících podmínek:
  • absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk celkem 48 kreditů
  • je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia; v případě neúspěšného absolvování přijímacího řízení požádat o prominutí výsledků přijímacího řízení
  • o přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření Katedry anglistiky a amerikanistiky.
2. Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
 

Termín podání přihlášek:

Elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/ od 1. 4. – 31. 7. 2021
 
Na přihlášku je nutno uvést vybranou formu studia (kompletní program, výběrový program – u obou variant vypsat konkrétní zvolené kurzy).
 

Cena

1. Kompletní program: 600,- Kč za 1 kredit, celkem 28 800 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru
2. Výběrový program: 600 Kč za jeden kredit (tj. např. 2400 Kč za kurz s hodnotou 4 kredity).
 
 

B. Magisterský studijní program

 
Anglický jazyk a literatura
 

Forma studia

Studijní program se v magisterském studiu realizuje pouze ve formě výběrového programu v prezenční formě, tj. studium jednotlivých vybraných předmětů z nabídky daného akademického roku. Tato forma je volně otevřena všem zájemcům, ale není určena zájemcům, kteří se hodlají ucházet o řádné studium oboru.
 

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.
 

Termín podání přihlášek:

Elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/ od 1. 4. – 31. 7. 2021
 
Na přihlášku je nutno vypsat konkrétní zvolené kurzy.
 

Cena

600 Kč za jeden kredit (tj. např. 3000 Kč za kurz s hodnotou 5 kreditů).
 
 

C. Praktické pokyny pro zájemce

 
1. Nahlédněte na webové stránky https://anglistika.phil.muni.cz/, kde získáte podrobné údaje o studiu anglického jazyka a literatury v bakalářském i magisterském studijním programu. Tyto stránky se seznamem kurzů vám pomohou zorientovat se v nabídce kurzů a zvolit si vhodnou studijní formu.
 
2. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 
3. Podejte v příslušném termínu elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Na adrese https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou, e-mail: czv@phil.muni.cz, tel..: 549 49 3237.
 
4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).
 
5.Podzimní semestr trvá zhruba od poloviny září do konce prosince, jarní semestr zhruba od poloviny února do konce května, aktuální data viz https://is.muni.cz/predmety/obdobi?fakulta=1421
 
Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách
https://anglistika.phil.muni.cz/
 
Případné dotazy adresujte na english@phil.muni.cz.
 
Další důležité odkazy:
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně

Podzimní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL01001Anglický jazyk I S. Kalováz 0/2/03 --
FF:AJL02001Úvod do lingvistiky J. Chovaneczk 2/0/06 --
FF:AJL02003Anglická mluvnice I (přednáška) J. Pelclováz 1/0/01 --
FF:AJL02004Anglická mluvnice I (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 --
FF:AJL04000Úvod do literatury I (přednáška) M. Horákováz 1/0/01 --
FF:AJL04001Úvod do literatury I (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 --
FF:AJL06001Úvod do studia kultury Velké Britanie I M. Kaylorzk 0/2/03 --
FF:AJL07001Úvod do studia kultury USA I T. Pospíšilzk 0/2/03 --
24 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL01002Anglický jazyk II S. Kalovázk 0/2/03 --
FF:AJL02002Úvod do fonetiky a fonologie K. Tomkovázk 2/0/06 --
FF:AJL02005Anglická mluvnice II (přednáška) J. Pelclováz 0/1/01 --
FF:AJL02006Anglická mluvnice II (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 --
FF:AJL04002Úvod do literatury II (přednáška) M. Horákováz 1/0/01 --
FF:AJL04003Úvod do literatury II (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 --
FF:AJL06002Úvod do studia kultury Velké Britanie II S. Hardyzk 0/2/03 --
FF:AJL07002Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury T. Pospíšilzk 0/2/03 --
24 kreditů