FF FBPHpCZV Filozofie
Název anglicky: Philosophy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PH_ Filozofie

Úvodní informace / Pokyny

Program Filozofie je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU.

Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium.

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).

 

Prezenční forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 24 kreditů typu povinných předmětů a 12 kreditů povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky programu.
Celkem: 36 kreditů x 600,- Kč, tj. 21.600,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.
   • Poznámka3: Pokud bude příští rok přijat na základě výsledků přijímacích zkoušek, započítají se všechny dosažené zápočty, kolokvia a zkoušky do hodnocení C.

 

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky www.phil.muni.cz/wkfi/ získáte bližší informace o Katedře filozofie.
 2. Na adrese http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl?fak=1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech písemnou přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění, odeslání a zaplacení přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz)
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

 

Důležité odkazy:

Informace o období podzim 2019 a jaro 2020.
Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: http://www.phil.muni.cz/wkfi/.

Další důležité odkazy:

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně

Podzimní semestr

- povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBD1Dějiny filozofie I J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1P
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1Z
FF:PHBUÚvod do filozofie D. Pichovák 2/0/05 1Z
15 kreditů

- povinně volitelné předměty

Posluchač musí absolvovat 2 kurzy z povinně volitelných předmětů (6 kreditů) podle vlastního výběru z této nabídky katedry:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0102Seminář k Dějinám filosofie I J. Krobz 0/2/03 --
FF:PH0192Filosofie náboženství J. Krobz 0/0/0 e-learning.3 --
FF:PH01100Základy religionistiky J. Krobk 1/13 --
FF:PH01108Filozofie a [...] J. Krobk 2/0/03 --
FF:PH0108Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika J. Krobk 2/0/03 --
15 kreditů

Jarní semestr

- povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBD2Dějiny filozofie II J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:PHBL2Logika II J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBPProseminář M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
15 kreditů

- povinně volitelné předměty

Posluchač musí absolvovat 2 kurzy z povinně volitelných předmětů (6 kreditů) podle vlastního výběru z této nabídky katedry:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0212Antický novoplatónismus J. Krobk 2/0/03 --
FF:PH0239Seminář k Dějinám filosofie II J. Krobz 0/2/03 --
FF:PH0244Aristotelés - "druhá" filosofie a praktické vědy J. Krobk 2/0/03 --
FF:PH02109Filosof Karel Vorovka - jeho život, dílo a ohlas J. Krobz 1/1/03 --
12 kreditů