FF FBVHpCZV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Program Hudební věda je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrální paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potenciální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v daném rozsahu, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.
Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU.

Realizace studia

Program lze realizovat v prezenční i kombinované formě studia.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 20 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia: Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání v prezenční formě studia 25 kreditů typu povinných předmětů.
Celkem: 25 kreditů x 600,- Kč, tj. 15.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření Ústavu hudební vědy.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu.
Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Praktické pokyny pro zájemce

Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy. Podejte v příslušných termínech písemnou přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky.
V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz)). Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.

Další důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU

 


Podzimní semestr

Povinné předměty

V rámci podzimního semestru CŽV je nutné úspěšně absolvovat všechny předměty v šabloně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 1/0/03 1-
FF:HV_02aProseminář I. P. Macekz 0/2/02 1-
FF:HV_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/2/02 1-
FF:HV_08Intonace J. Perutkovák 0/1/01 1-
FF:HV_801aDějiny hudby: do nástupu novověku A V. Maňaszk 1/1/04 1-
FF:HV_801bDějiny hudby: do nástupu novověku - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 1-
13 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

V rámci jarního semestru CŽV je nutné úspěšně absolvovat všechny předměty v šabloně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_02bProseminář II. P. Macekz 0/2/02 2-
FF:HV_06Kontrapunkt M. Štědroňk 1/1/03 2-
FF:HV_11aPomocné vědy historické a paleografie pro muzikology V. Maňask 1/1/02 2-
FF:HV_802aDějiny hudby: renesance a rané baroko A V. Maňaszk 1/1/04 2-
FF:HV_802bDějiny hudby: renesance a rané baroko - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 2-
12 kreditů