FF FBVHpCZV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Hudební věda je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou jednooborového celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU.
Celoživotní vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Hudební věda, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Přihlášku mohou podat rovněž uchazeči, kteří neabsolvovali v daném akademickém roce přijímací řízení na FF MU do programu Hudební věda nebo v něm nebyli úspěšní.

Efekt celoživotního vzdělávání

 • Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.
 • Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
 • Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (uchazeči navržení na přijetí budou vyzváni k doložení úřední konverze maturitního vysvědčení do e-přihlášky)
 • kritérium přijetí: výsledky přijímací zkoušky do řádného studia pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Hudební věda, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Ostatní uchazeči mohou být přijati do zbývající stanovené kapacity na základě výsledků přijímací zkoušky do celoživotního vzdělávání.
 • přijímací zkouška do celoživotního vzdělávání: ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru.
  • Termín konání: 2. září 2024 (přesný čas a místo budou uvedeny v přihlášce nejpozději 15. 8., o zadání termínu do přihlášky je uchazeč informován na e-mail uvedený v přihlášce).
  • Základní popis zkoušky: v písemném testu budou prověřeny znalosti z hudební nauky, základů hudební teorie a základů českých a světových dějin hudby. Součástí testu budou také zvukové a notové ukázky za účelem identifikace stupnic, intervalů, kvintakordů a septakordů. Písemný test je hodnocen ve dvou fázích, testové odpovědi strojově, identifikace zvukových ukázek realizátorem oborového testu.
  • Kritéria hodnocení: Minimální nutnou hranicí zisku je 50 bodů (maximum 100).
  • Doporučená literatura:
   • Luděk Zenkl: ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, resp. Praha: Bärenreiter (vyšlo v mnoha vydáních).
   • Jan Kouba: ABC hudebních slohů: od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha: Supraphon, 1988
   • Ulrich Michels: Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000
 • max. počet přijatých: 20

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Hudební věda. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)
Celoživotní plán programu lze realizovat i v kombinované formě studia viz celoživotní plán v kombinované formě.

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání v prezenční formě studia 30 kreditů typu povinných a minimálně 12 kreditů typu povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky programu - viz níže. V rámci celoživotního vzdělávání se nezapisují předměty společného předmětového základu (akademické předměty, cizí jazyk a tělocvik).
Celkem: minimálně 42 kreditů x 600 Kč, tj. 25.200 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:
 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk nejméně 42 kreditů (30 kreditů typu povinných a minimálně 12 kreditů typu povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky programu - viz níže).
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po splnění podmínek celoživotního vzdělávání požádat o upuštění od přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě splnění podmínek CŽV.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 • Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy. Pro konzultace týkající se samotného studia hudební vědy prosím kontaktujte studijního garanta bakalářských programů doc. Mgr. Vladimíra Maňase, PhD.
 • Podrobné údaje o studiu Hudební věda najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24605-hudebni-veda.
 • Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace jsou zveřejňovány k 1. 7. pro podzimní semestr a k 2. 1. pro jarní semestr).
 • Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 • V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Aktuální nabídka předmětů pro podzimní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v podzimním semestru 15 kreditů typu povinných předmětů a minimálně 7 kreditů typu povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru.
Pro postup do dalšího semestru musí student získat minimálně 20 kreditů za úspěšně ukončené předměty.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník úspěšně absolvovat všechny uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:HV_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 1/0/03 1-
FF:HV_02aProseminář I. P. Macekz 0/2/02 1-
FF:HV_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/2/02 1-
FF:HV_08Intonace J. Perutkovák 0/1/01 1-
FF:HV_801aDějiny hudby: do nástupu novověku A V. Maňaszk 1/1/04 1-
FF:HV_801bDějiny hudby: do nástupu novověku - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 1-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v podzimním semestru minimálně 7 kreditů typu povinně volitelných předmětů z této nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_10aPráce s PC V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
23 kreditů

Aktuální nabídka předmětů pro jarní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v jarním semestru 15 kreditů typu povinných předmětů a minimálně 5 kreditů typu povinně volitelných předmětů z aktuální nabídky oboru.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník úspěšně absolvovat všechny uvedené povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:HV_02bProseminář II. P. Macekz 0/2/02 2-
FF:HV_05aHarmonie I. J. Perutkovák 1/1/02 2-
FF:HV_06Kontrapunkt M. Štědroňk 1/1/03 2-
FF:HV_11aPomocné vědy historické a paleografie pro muzikology V. Maňask 1/1/02 2-
FF:HV_802aDějiny hudby: renesance a rané baroko A V. Maňaszk 1/1/04 2-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v jarním semestru minimálně 5 kreditů typu povinně volitelných předmětů z této nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HV_105aMuzikologická exkurze pro 1. ročník P. Macekz 0/0/02 --
FF:HV_105bMuzikologická exkurze P. Macekz 0/0/0 20 hodin s odborným výkladem či dohledem v rámci zvoleného typu exkurze.2 --
FF:HV_10bZáklady počítačové notosazby V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
27 kreditů