FF FBVHpCZV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Hudební věda je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Hudební věda. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)
Celoživotní plán programu lze realizovat i v kombinované formě studia viz celoživotní plán v kombinované formě.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 20 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání v prezenční formě studia 60 kreditů typu povinných a povinně volitelných předmětů.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření Ústavu hudební vědy.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Praktické pokyny pro zájemce

 • Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy.
 • Podrobné údaje o studiu Hudební věda najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24605-hudebni-veda.
 • Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 • Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 • V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Povinné předměty

V rámci podzimního semestru CŽV je nutné úspěšně absolvovat všechny předměty v šabloně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:HV_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 1/0/03 1-
FF:HV_02aProseminář I. P. Macekz 0/2/02 1-
FF:HV_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/2/02 1-
FF:HV_08Intonace J. Perutkovák 0/1/01 1-
FF:HV_801aDějiny hudby: do nástupu novověku A V. Maňaszk 1/1/04 1-
FF:HV_801bDějiny hudby: do nástupu novověku - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 1-
15 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

V rámci jarního semestru CŽV je nutné úspěšně absolvovat všechny předměty v šabloně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:HV_02bProseminář II. P. Macekz 0/2/02 2-
FF:HV_05aHarmonie I. J. Perutkovák 1/1/02 2-
FF:HV_06Kontrapunkt M. Štědroňk 1/1/03 2-
FF:HV_11aPomocné vědy historické a paleografie pro muzikology V. Maňask 1/1/02 2-
FF:HV_802aDějiny hudby: renesance a rané baroko A V. Maňaszk 1/1/04 2-
15 kreditů