HV_01a Úvod do hudební vědy

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–10:50 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Propedeutická přednáška seznamuje posluchače, kteří začínají studovat hudební vědu, se základy obecného vědosloví (definice a klasifikace věd, Kuhnova teorie vědních paradigmat) i se specifickými vědoslovnými a metodologickými otázkami muzikologie (klasifikace muzikologických disciplín, historická a systematická hudební věda, interdisciplinární vazby muzikologie, hudba a univerzum hudby jako předmět muzikologie, metody oborově specifické i převzaté z jiných oborů). Vyložena je též historie oboru včetně jednotlivých disciplín a fyziognomie hlavních badatelských škol (české země, mimočeský terén). Zvláštní pozornost je věnována produkci českých muzikologů.
Výstupy z učení
Student bude schopen orientovat se v obecné i oborové problematice vědy.
Osnova
 • Plán přednášek
 • I.
 • Úvod
 • Muzikologické propedeutiky
 • Organizace výuky muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Jan Racek: Methoda, smysl a poslání vědeckého studia. In: Úvod do studia hudební vědy. Praha 1949, str. 9 - 23. II.
 • Obecně k vědě, její metodologii a terminologii
 • Hudební věda jako disciplína z hlediska vědosloví a tzv. klasifikace věd
 • Interdisciplinární vztahy hudební vědy k jiným vědním oborům Předmět, metody a cíle hudební vědy
 • Kuhnova teorie paradigmat
 • Literatura ke studiu:
 • Jiří Fukač, Jiří Vysloužil: Muzikologie. In: SČHK. Praha 1997, str. 584-591.
 • III.
 • Vymezení termínu hudba a musica, definice, terminologické otázky Literatura ke studiu:
 • Jiří Fukač, Ivan Poledňák: Termín a pojem hudba jako problém. In: Hudba a její pojmoslovný systém. Studie ČSAV č. 14, 1981. Praha, Academia 1981, str. 9 až 26.
 • IV. K dějinám světové muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Vznik a vývoj muzikologie jako moderní vědy. In: kolektiv autorů: Hudební věda I. Praha 1988, str 70-135.
 • V. K dějinám české muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Česká hudební věda po roce 1945. In: kolektiv autorů: Hudební věda I. Praha 1988, str.217-259.
 • VI.
 • Pokusy o systematiku muzikologických disciplín
 • Literatura ke studiu:
 • Systematiky hudobnej vedy. In: Elschek, Oskar: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava 1984, str. 17-60.
 • VII.
 • Aspektové disciplíny muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Otakar Hostinský: Umění a společnost. (výběr). In: Hostinský, Otakar: Studie a kritiky. Praha 1974, str. 199-226.
 • VIII.
 • Syntetizující disciplíny muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Vladimír Helfert: Periodizace dějin hudby. Příspěvek k otázce logiky hudebního vývoje. In: Musikologie I, 1938, str. 7-26. Nově přetištěno: Helfert, Vladimír: Vybrané studie I. O hudební tvořivosti. František Hrabal (ed.). Praha 1970, str. 355-384.
 • IX.
 • Nově se krystalizující disciplíny muzikologie
 • Prakticko-aplikační vyústění muzikologie
 • Literatura ke studiu:
 • Theodor W. Adorno: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi sluchu. In: Divadlo 1964, č. 1, 2
 • X.
 • Nejdůležitější osobnosti světové a české muzikologie
 • Muzikologické instituce univerzitního a mimouniverzitního typu
 • Literatura ke studiu:
 • Jiří Vysloužil: Die musikwissenschaftliche Kolloquien in Brünn in den Jahren 1966-1989. In: Prof. Jiří Fukač Festschrift. Hradec Králové/Náchod 1998, str. 168-174.
Literatura
 • POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. 146 s. ISBN 8070674962. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 1, Dějiny hudební vědy ; Teorie hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 2, Disciplíny hudební vědy. Část 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Hudba a její pojmoslovný systém : otázky stratifikace a taxonomie hudby. Praha: Academia, 1981. info
 • FUKAČ, Jiří. O studiu hudební vědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 202 s. info
Výukové metody
Přednášky; diskuse; domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou formou písemného testu.
Informace učitele
Další literatura:
Hugo Riemann: Einführung in die Musikwissenschaft (Leipzig 1908)
Guido Adler: Methode der Musikgeschichte (Leipzig 1919)
Jan Racek: Úvod do studia hudební vědy (Praha 1949)
Jozef Kresánek: Úvod do systematiky hudebnej vedy (Bratislava 1980)
Oskár Elschek: Hudebná veda súčasnosti (Bratislava 1984)
Joseph Kerman: Musicology (London 1985)
Nicole Schwindt-Gross: Musikwissenschafliches Arbeiten (Kassel 1992)
Fukač, Jiří, Vysloužil, Jiří, Macek, Petr (ed.): Slovník české hudební kultury. Praha 1997.
Kol. autorů: Hudební věda I., II, III. Praha 1988.
DAHLHAUS, CARL (ed.): Einführung in die systematische Musikwissenschaft. Laaber 1988.
KERMAN, JOSEPH: Musicology. London 1985.
ELSCHEK, OSKÁR: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava 1984.
KRESÁNEK, JOZEF: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 1980.
RACEK, JAN: Úvod do studia hudební vědy. Praha 1949.
Příslušná hesla v hlavních muzikologických encyklopediích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HV_01a