FF FBVHkCZV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Hudební věda je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou jednooborového celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU.
Celoživotní vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Hudební věda, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Přihlášku mohou podat rovněž uchazeči, kteří neabsolvovali v daném akademickém roce přijímací řízení na FF MU do programu Hudební věda nebo v něm nebyli úspěšní.

Efekt celoživotního vzdělávání

 • Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.
 • Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
 • Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (uchazeči navržení na přijetí budou vyzváni k doložení úřední konverze maturitního vysvědčení do e-přihlášky)
 • kritérium přijetí: výsledky přijímací zkoušky do řádného studia pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na FF MU do programu Hudební věda, splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů. Ostatní uchazeči mohou být přijati do zbývající stanovené kapacity na základě výsledků přijímací zkoušky do celoživotního vzdělávání.
 • přijímací zkouška do celoživotního vzdělávání: ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru.
  • Termín konání: 2. září 2024 (přesný čas a místo budou uvedeny v přihlášce nejpozději 15. 8., o zadání termínu do přihlášky je uchazeč informován na e-mail uvedený v přihlášce).
  • Základní popis zkoušky: v písemném testu budou prověřeny znalosti z hudební nauky, základů hudební teorie a základů českých a světových dějin hudby. Součástí testu budou také zvukové a notové ukázky za účelem identifikace stupnic, intervalů, kvintakordů a septakordů. Písemný test je hodnocen ve dvou fázích, testové odpovědi strojově, identifikace zvukových ukázek realizátorem oborového testu.
  • Kritéria hodnocení: Minimální nutnou hranicí zisku je 50 bodů (maximum 100).
  • Doporučená literatura:
   • Luděk Zenkl: ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, resp. Praha: Bärenreiter (vyšlo v mnoha vydáních).
   • Jan Kouba: ABC hudebních slohů: od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha: Supraphon, 1988
   • Ulrich Michels: Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000
 • max. počet přijatých: 20

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci kombinované formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro kombinované studium bakalářského programu Hudební věda.
Celoživotní plán programu lze realizovat i v prezenční formě studia viz celoživotní plán v prezenční formě.

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia 42 kreditů typu povinných předmětů z aktuální nabídky programu - viz níže. V rámci celoživotního vzdělávání se nezapisují předměty společného předmětového základu (akademické předměty, cizí jazyk a tělocvik).
Celkem: minimálně 42 kreditů x 600 Kč, tj. 25.200 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Podmínky přijetí z celoživotního vzdělávání do řádného studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:
 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů (42 kreditů typu povinných předmětů z aktuální nabídky programu - viz níže).
 2. Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po splnění podmínek celoživotního vzdělávání požádat o upuštění od přijímací zkoušky.
  • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě splnění podmínek CŽV.
  • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému kombinovanému studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu.

Praktické pokyny pro zájemce

 • Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy. Bližší informace k programů podá garant doc. Mgr. Vladimír Maňas, PhD.
 • Podrobné údaje o studiu Hudební věda najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24605-hudebni-veda.
 • Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace jsou zveřejňovány k 1. 7. pro podzimní semestr a k 2. 1. pro jarní semestr).
 • Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 • V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Aktuální nabídka předmětů pro podzimní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v podzimním semestru 20 kreditů typu povinných předmětů.
Pro postup do dalšího semestru musí student získat minimálně 20 kreditů za úspěšně ukončené předměty.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat nejméně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 1-
FF:HVK_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 1-
FF:HVK_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 1-
FF:HVK_05Harmonie J. Perutkovázk 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 1-
FF:HVK_08Intonace J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 1-
FF:HVK_801Dějiny hudby: do počátku novověku V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 1-
32 kreditů

Aktuální nabídka předmětů pro jarní semestr

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat v jarním semestru 22 kreditů typu povinných předmětů z aktuální nabídky.

Povinné předměty

Pro splnění podmínek CŽV musí účastník získat 22 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_02bProseminář II. P. Macekz 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.4 2-
FF:HVK_05Harmonie J. Perutkovázk 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 2-
FF:HVK_06Kontrapunkt J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 4 hodiny individuálních konzultací.6 2-
FF:HVK_09Sluchová analýza J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 2-
FF:HVK_802Dějiny hudby: renesance a rané baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 2-
28 kreditů