FF FBFJpCZV Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

Program Francouzský jazyk a literatura je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrální paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v daném rozsahu, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přijetí na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • přijímací zkouška: ústní pohovor o motivaci ke studiu (bodová hranice pro přijetí 50%) - začátkem září (přesný termín bude uveden v přihlášce nejpozději 15. 8., o zadání termínu do přihlášky je uchazeč informován na e-mail uvedený v přihlášce)
 • max. počet přijatých: 5

Realizace studia

Program lze realizovat pouze v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání minimálně 20 kreditů typu povinných předmětů z nabídky oboru.
Celkem: minimálně 20 kreditů x 600,- Kč, tj. minimálně 12.000 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu kurzů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto kurzy navíc (dle počtu kreditů).

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování předepsaného dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů (v každém semestru 2 povinné předměty po 5 kreditech, celkem tedy za celé CŽV 4 povinné předměty za celkem 20 kreditů).
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a v případě neúspěšného absolvování přijímacího řízení požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://romanistika.phil.muni.cz/, kde získáte bližší informace o Ústavu románských jazyků a literatur. Podrobné údaje o studiu najdete pod odkazem „studium”. Tyto stránky se seznamem kurzů vám pomohou zorientovat se v nabídce kurzů a zvolit si vhodnou studijní formu.
 2. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. Podejte v příslušných termínech písemnou přihlášku, která je v elektronické podobě dostupná na adrese is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 3237, e-mail: czv@phil.muni.cz).
 4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).

 

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://romanistika.phil.muni.cz/.

Další důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU

 


Podzimní semestr

Povinné předměty

Nutno absolvovat minimálně 2 předměty z uvedené nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A001Jazykový seminář I P. Dytrtzk 0/3/07 1-
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Dytrtzk 2/0/05 1-
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 1-
17 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Nutno absolvovat minimálně 2 předměty z uvedené nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A002Jazykový seminář II P. Dytrtzk 2/4/08 2-
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2-
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 2-
18 kreditů