Ianua linguarum reserata

Představení studijního programu

Chcete mluvit a psát francouzsky lépe než Francouzi? Na Masarykově univerzitě se tomuto snu hodně přiblížíte! Ovšem to není zdaleka jediné, co studium bakalářského studijního programu Francouzský jazyk a literatura nabízí. Během studia velmi dobře poznáte a ovládnete elegantní a přitažlivý jazyk diplomacie, kterým psali mimo jiné Villon, Molière, Camus či Kundera. Jazyk, ve kterém zpívali či zpívají Edith Piaf, Garou nebo Zaz. Dále se dozvíte téměř vše o francouzské lingvistice a francouzské a frankofonní literatuře, od jejího počátku po současnost. Budete číst texty slavných autorů v originále a pochopíte, v čem obohatili evropskou kulturu a vzdělanost.

Máte také možnost zapojit se i do praktických stáží ve společnosti IBM a Lingea. V rámci programu Erasmus+ budete moci vyjet nejenom na špičkové univerzity v Paříži, v Rennes, v Dijonu či Nice, ale také se můžete podívat do exotických destinací, jakými jsou tropický ostrov Réunion nebo mrazivý kanadský Montreal.

Během studia skvěle zapadnete do široké frankofonní a frankofilní brněnské rodiny, která se schází nejenom na Filosofické fakultě, ale také na Alliance française a během různých festivalů, jako je Bonjour Brno nebo Festival francouzského filmu. I na přípravě těchto festivalů se budete moci podílet v rámci jazykové praxe.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás cizí jazyky nejenom prakticky, ale také teoreticky? Přemýšlíte o tom, jak jazyk funguje coby nástroj komunikace?

 • Čtete rádi a hodně? Přemýšlíte o textech a myšlenkách autorů, kteří nám mají dodnes co říci?

 • Chcete se naučit používat nejmodernější jazykové a literární teorie a postupy?

 • Láká vás komunikovat, překládat či tlumočit z francouzštiny do češtiny a naopak, třeba v Evropském parlamentu a dalších institucích Evropské unie, na Ministerstvu zahraničí nebo ambasádě nějaké frankofonní země v České republice nebo na ambasádě České republiky v zahraničí?

Pokud souhlasně přikyvujete, podejte si k nám přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium francouzského jazyka a literatury je vstupní branou do multikulturního světa, v němž se hovoří francouzsky. Studentům se tak otevírá cesta k osvojení francouzského jazyka, poznání frankofonních kultur v Evropě, severní Americe a Africe a k pochopení jejich kulturních souvislostí a vazeb. Kromě výuky praktického jazyka a odborných lingvistických disciplín, jako je fonetika, fonologie, morfologie a syntax, se studenti seznámí s dějinami, kulturou, reáliemi a literaturou Francie a Kanady, ale také s kulturou a literaturou Magrebu, subsaharské Afriky a Karibiku.

  Studium kultivuje jednak jazykové znalosti a dovednosti, které jsou žádány v oborech zaměřených na komunikaci a komunikační technologie, v překladatelství či ve státní správě, jednak rozvíjí analytické schopnosti, samostatnost a tvořivost. Systematickým výcvikem ve spojení praktického jazyka, odborné lingvistiky a literatury si rovněž studenti osvojí hlavní zásady kultivovaného písemného a ústního projevu ve francouzštině a češtině.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ústně i písemně komunikovat ve francouzském jazyce na úrovni C1 podle SERR
  • provádět jazykovědnou analýzu textu, a to z hlediska všech základních jazykových rovin a vybraných jazykovědných disciplín
  • analyzovat literární text
  • posuzovat literární dějiny v základních mezioborových souvislostech a v kulturních kontextech
  • překládat z francouzského do českého jazyka a naopak
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete připraveni k práci v oblasti interkulturní komunikace, ve vnitřní a vnější firemní komunikaci, v kulturních institucích, jako redaktoři v překladatelských agenturách a odděleních národních i mezinárodních institucí a firem, jako redaktoři v mediální sféře či v nakladatelstvích a vydavatelstvích. Ve všech oblastech uplatníte zejména své jazykové kompetence a znalost odlišného kulturního prostředí.

  Řečeno ve zkratce: uplatníte se všude tam, kde je vyžadována vynikající znalost francouzštiny a mateřského jazyka, i tam, kde se hodně překládá a tlumočí z francouzštiny do češtiny a naopak.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studia jsou nepovinné odborné jazykové praxe. Můžete pracovat jednak na Alliance française a pomáhat například s přípravou festivalů či přednášek. Naše studenty také velmi vítají v nakladatelstvích a redakcích coby překladatele, spolupracujeme rovněž na přípravě titulků pro různé filmové festivaly.

  Pokud vás zajímá spíše komerční praxe, pak máte možnost absolvovat semestrální stáž ve firmě IBM v rámci povinně volitelného předmětu. Ti iniciativnější z vás ale mohou také oslovit různé instituce či firmy a dohodnout se podle vlastních zájmů či zaměření. V minulosti naši studenti pracovali například v Evropském parlamentu a dalších institucích Evropské unie, na radnici v Rennes nebo na české ambasádě v Maroku.

  Doporučujeme vám také alespoň semestrální pobyt v nějaké frankofonní zemi v rámci programu Erasmus+.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu a seznamu literatury. Studenti pracují s již publikovanými texty, musejí k nim ale přistupovat analyticky a kriticky, aby byli schopni formulovat vlastní komentáře, názory a závěry. Práce se píše ve francouzském jazyce, dokládá schopnost studenta adekvátně pracovat s materiálem a vhodně, kultivovaně a bezchybně se vyjadřovat.

 • Návaznost na další studijní programy

  Už teď přemýšlíte, jaké budete mít možnosti po absolvování studia? Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu.

  Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného humanitního studijního programu.

  Další, neméně zajímavou možností, je pak využít excelentní znalosti francouzštiny a přihlásit se ke studiu navazujícího francouzsko-českého magisterského studijního programu na ESF MU nazvaného Veřejná správa — L’administration publique. Absolvent tohoto studijního programu získá dvojí diplom, český a francouzský, což je nesporná výhoda na trhu práce!

Základní údaje

Zkratka
B-FJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

73
počet aktivních studentů
27
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje