FF FBFJpV Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Státní závěrečná zkouška má 4 části:
1) porozumění slyšenému
2) porozumění psanému
3) písemný projev
4) ústní projev.

Všechny části ověřují
A) znalosti a dovednosti ve francouzském jazyce na úrovni B2 (příprava v rámci předmětů Jazykový seminář I-IV) včetně redakce Commentaire composé (popřípadě Dissertation), Essai argumenté a Synthèse.

B) orientaci v problematice probírané v rámci všech povinných předmětů: Úvod do dějin a kultury Francie I- II, Francouzská literatura I-IV, Francouzská fonetika a fonologie a Francouzská morfologie.

FR:
L'examen final d'État comporte 4 parties :

1) la compréhension de l'oral
2) la compréhension écrite
3) l'expression écrite
4) la production orale.

Toutes les parties de l'examen testent aussi:
A) connaissance et compétences en français au niveau B2 (préparation dans les cours du séminaire de langue I-IV), y compris Commentaire composé (ou Dissertation), Essai argumenté et Synthèse.

B) orientation vers les thèmes abordés dans tous les cours obligatoires : Introduction à l'histoire et à la culture françaises I-II, Littérature française I-IV, Phonétique et phonologie françaises et Morphologie française.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A001Jazykový seminář I P. Dytrtzk 0/3/07 1P
FF:FJ1A002Jazykový seminář II P. Dytrtzk 2/4/08 2P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Dytrtz 0/4/02 3P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 4P
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Dytrtzk 2/0/05 1P
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 1Z
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 2Z
FF:FJ1A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/1/05 3Z
FF:FJ1A024Francouzská literatura IV P. Kyloušekzk 1/1/05 4Z
FF:FJ1A031Francouzská fonetika a fonologie A. Němcová Polickázk 1/1/05 3Z
FF:FJ1A032Francouzská morfologie A. Němcová Polickáz 1/1/05 4Z
FF:FJ1A053mStátní závěrečná zkouška - minor P. DytrtSZk 0/0/0- 4-
60 kreditů