FF FBFJpH Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Semináře k bc. práci si zapisují ve 3. ročníku studia, typicky FJ1A051 Seminář k bakalářské diplomové práci I v PS a FJ1A052 Seminář k bakalářské diplomové práci II v JS. Studenti si zapisují předmět ROM1A003 Akademické psaní pro romanisty v semestru, kdy zahajují práce na své bc. práci (typicky v 5. semestru, paralelně se Seminářem k bakalářské diplomové práci I). Předmět FJ1A055 Bakalářská diplomová práce si zapisují v semestru, kdy práci odevzdávají, tedy typicky v 6. semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I Ch. Cusimanoz 0/2/04 5P
FF:FJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II Ch. Cusimanoz 0/2/04 6P
FF:FJ1A055Bakalářská diplomová práce P. Dytrtz 0/0/0- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A001Jazykový seminář I P. Dytrtzk 0/3/07 1P
FF:FJ1A002Jazykový seminář II P. Dytrtzk 4/4/08 2P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Dytrtz 0/4/02 3P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 4P
FF:FJ1A005Jazykový seminář V P. Dytrtz 0/2/02 5P
FF:FJ1A006Jazykový seminář VI P. Dytrtz 0/2/03 6P
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Dytrtzk 2/0/05 1P
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 2P
FF:FJ1A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/1/05 3P
FF:FJ1A024Francouzská literatura IV P. Kyloušekzk 1/1/05 4P
FF:FJ1A025Francouzská literatura V Ch. Cusimanozk 1/1/05 5P
FF:FJ1A026Francouzská literatura VI P. Vurmzk 1/1/05 6P
FF:FJ1A031Francouzská fonetika a fonologie A. Němcová Polickázk 1/1/05 3P
FF:FJ1A032Francouzská morfologie A. Němcová Polickáz 1/1/05 4P
FF:FJ1A033Témata francouzské lingvistiky I (lexikologie, lexikografie, úvod do korpusové lingvistiky) Ch. Cusimanozk 1/2/05 5P
FF:FJ1A034Témata francouzské lingvistiky II (morfosyntax slovesa) A. Němcová Polickázk 1/1/05 6P
FF:FJ1A050Závěrečná zkouška z jazyka (Examen de fin d'études en langue) P. Dytrtzk 0/2/0 a systematická domácí příprava.4 5Z
FF:FJ1A053Státní závěrečná zkouška bakalářská P. DytrtSZk 0/0/0- --
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
99 kreditů