PrF SPaCPP Soukromé právo a civilní právo procesní
Název anglicky: doplnit
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF SPCPP Soukromé právo a civilní právo procesní

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Obecné podmínky přístupu ke státní doktorské zkoušce jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu (posudky, vyhlášení termínu atd.). Podmínkou je získání kreditů a naplnění podmínek individuálního studijního plánu.
Státní doktorskou zkoušku student koná po splnění:
- předmětů zvoleného individuálního studijního plánu;
- splnění předmětů jazykové specializace a složení jazykové zkoušky z jednoho jazyka;
- splnění dalších předmětů metodologického základu, resp. zapsaných v souladu se svým individuálním studijním plánem do určeného počtu kreditů;
Zpravidla zkoušku koná po ukončení 6. semestru studia, nejpozději do konce 8. semestru.
Zkouška probíhá formou rozpravy, kdy student nejprve zařazuje institut obsažený v otázce do celkového oborového kontextu a poté se k němu vyjadřuje podrobněji. Hodnotí se nejen konkrétní znalosti, ale především celkový přehled doktoranda v rámci kontextu oboru.

Teze disertační práce se zpracovávají a předkládají zpravidla ve čtvrtém semestru. Jejich obhajoba probíhá zpravidla v průběhu pátého semestru studia. Jejich konečná verze je předložena současně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studium bude směřovat již v počátečních stádiích k prohloubení metodologických poznatků a dovedností studenta; bez jejich ovládnutí totiž nelze smysluplně zpracovávat disertační práci. Právě ta má být těžištěm doktorského studia. Student by měl zvolené téma disertační práce podrobit hlubokému vědeckému výzkumu a po čtyřech letech nepřetržitého bádání by měl předložit práci, která skutečně přináší nové poznatky a posouvá obor kupředu.
Výzkumné aktivity: Studenti mohou být zapojeni především do fakultních nebo univerzitních projektů, a to zejména do projektů specifického výzkumu. V nich mohu vystupovat buď jako řešitelé nebo jako členové řešitelského týmu. Mohou s však samozřejmě zúčastnit také dalších projektů a grantů.
Publikační aktivity: upřesňuje se v individuálním studijním plánu. Sestává se minimálně: ze tří článků publikovaných v recenzovaném časopise v tuzemsku či zahraničí, dvou recenzovaných článků ve sborníku v tuzemsku či zahraničí či kapitoly v knize. Upřednostňována kvalita namísto kvantity v systému kategorií A, B, C s rozlišením 15, 10, 5 kreditů (celkem je třeba získat 20 kreditů za publikační činnost s tím, že je potřeba mít alespoň jednu publikaci z kategorie A nebo B).
Jazykové požadavky - absolvování kurzu zaměřeného na znalost odborného světového jazyka, aby byl student schopen práce i s dalšími zahraničními zdroji

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách (https://is.muni.cz/th/rvkxs/)
Určení vlastnictví (https://is.muni.cz/th/dx1ro/)
Východiska a tendence vývoje Principů evropského deliktního práva (PETL) a jejich odraz v českém právu (https://is.muni.cz/th/v0vjc/)
Ochrana slabší smluvní strany v novém občanském zákoníku (https://is.muni.cz/th/vj57w?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DJanou%C5%A1ek%20agenda:th%26start%3D1)
Legitimní očekávání v občanském právu (https://is.muni.cz/auth/th/fedb5)
Procesněprávní vztah (https://is.muni.cz/th/pa7hv?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DCoufal%C3%ADk%20agenda:th%26start%3D1)
Nesporná řízení v komparativním pohledu (https://is.muni.cz/auth/th/kjeym/)
Mediace a její místo při řešení civilních sporů (https://is.muni.cz/auth/th/gd4hf/)

Doporučený průchod studijním plánem

Soukromé právo a civilní právo procesní

Povinné předměty

1. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI01DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI01PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DOSCPS_PHPPrávo hmotné a právo procesní P. Lavickýz 0/0/04 1-
PrF:DS0PVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 1-
PrF:DS0PVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 1-
22 kreditů
2. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI02DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI02PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DOSCPS_METMetodologie nalézání práva F. Melzerz 0/0/04 2-
21 kreditů
3. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI03DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI03PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
18 kreditů
4. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI04DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI04PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
19 kreditů
5. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI05DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI05PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
19 kreditů
6. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI06DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI06PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
20 kreditů
7. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI07DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
25 kreditů
8. semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI08DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
20 kreditů

Povinné předměty - oborový základ

Povinné předměty v celkovém rozsahu 16 ECTS. Předmět DSCPV_WS PhD workshop umožňuje opakovaný zápis, je povinné jej během studia absolvovat třikrát - každý rok v prvních třech ročnících studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOSCPS_METMetodologie nalézání práva F. Melzerz 0/0/04 --
PrF:DOSCPS_PHPPrávo hmotné a právo procesní P. Lavickýz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_WSPhD workshop J. Šilhánz 0/0/03 --
11 kreditů

Povinně volitelné předměty - cizí jazyky

Student si volí jeden z nabízených jazyků - tj. dva navazující předměty v celkovém rozsahu 4 ECTS. Student je povinen předmět cizí jazyk absolvovat do konce 4. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
12 kreditů

Povinné předměty - individuální

Předměty Internacionalizace, Prezentace na konferenci a Odborná publikace A,B,C je student povinen absolvovat v období od 2.do 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI0INTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DI0KONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DI0PUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
8 kreditů

Povinně volitelné předměty - oborová specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOSCPV_CPACenné papíry a kapitálový trh A J. Kotásekz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_CPBCenné papíry a kapitálový trh B J. Kotásekz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_CPSCivilní proces - nauka o stranách P. Lavickýz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_CPZCivilní proces - základní koncepční otázky P. Lavickýz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_DaBCivilní proces - dokazování a důkazní břemeno P. Lavickýz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_DV1Právo duševního vlastnictví I. P. Koukalz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_DV2Právo duševního vlastnictví II. P. Koukalz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_EOAExistenční ochrana soutěže A J. Bejčekz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_EOBExistenční ochrana soutěže B J. Bejčekz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_EX1Exekuční právo I. P. Lavickýz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_EX2Exekuční právo II. E. Dobrovolnáz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_IP1Insolvenční právo I. A. Zemandlováz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_IP2Insolvenční právo II. A. Zemandlováz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_METSrovnávací právo soukromé K. Ronovskáz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_NSANekalá soutěž a práva na označení A D. Ondrejováz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_NSBNekalá soutěž a práva na označení B D. Ondrejováz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_OKAObchodní korporace A J. Lasákz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_OKBObchodní korporace B J. Lasákz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_PPAPracovní právo I. P. Hůrkaz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_PPBPracovní právo II. P. Hůrkaz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_PSCivilní proces - předmět sporu P. Lavickýz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_PUSCivilní proces - žaloba a jiné procesní úkony stran E. Dobrovolnáz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_RP1Rodinné právo I. Z. Králíčkováz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_RP2Rodinné právo II. Z. Králíčkováz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_SOSSoukromoprávní odborný seminář F. Melzerz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_SRCivilní proces - soudní rozhodnutí a právní moc P. Lavickýz 0/0/04 --
PrF:DOSCPV_ZRZávazky v podnikání J. Šilhánz 0/0/04 --
108 kreditů

Povinně volitelné předměty - celofakultní metodologické kurzy

Student po dohodě se školitelem zvolí předměty nejméně v rozsahu 4 ECTS Student je povinen předměty absolvovat do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DS0PVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DS0PVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/0- --
8 kreditů