Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci: mají své příchody a odchody; a za život každý hraje mnoho rolí... William Shakespeare: Jak se vám líbí.

Představení studijního programu

Sociologie je pro všechny, kteří chtějí porozumět světu kolem nás. Učí totiž nahlížet na společenské jevy, sociální problémy i osobní příběhy v širších souvislostech. Ptáte se, jak a proč vznikají sociální nerovnosti? Jak funguje občanská společnost a zda se mění rodina? Nebo obecněji – jaké jsou důvody, podoby i dopady našeho jednání? Sociologie vám nabídne odpovědi na tyto otázky a navíc vás naučí je samostatně hledat.

Bakalářský studijní program vás seznámí s moderní kritickou sociální teorií, historií sociálního myšlení i s praktickými předměty oborových sociologií. Řadu nabytých dovedností si budete moci vyzkoušet i prakticky – při výzkumné praxi nebo na stáži v organizaci, kterou podrobíte sociologické analýze. Čekají vás přednášky, ale také seminární výuka. Nebudete tedy jen poslouchat, ale probíranou látku budete skupinově diskutovat se spolužáky i vyučujícími. Díky tomu problematice důkladně porozumíte.

Zní vám to stále příliš obecně? Konkrétně se můžete těšit na témata jako stárnutí společnosti, náboženství, globalizace, migrace, vzdělanostní nerovnosti nebo proces utváření sociálně kulturních identit v transnacionálních a mezikulturních souvislostech. Stejně tak vám nabídneme i předměty zaměřené na urbánní studia, kulturní sociologii či populační a genderová studia. Právě na genderová se můžete zaměřit detailněji v rámci studijní specializace.

Během studia vás naučíme používat širokou škálu výzkumných technik a analyzovat data, za užití moderních statistických a interpretačních postupů. Tento důraz na výzkumné metody a postupy je pro sociologii charakteristický a připraví vás k samostatné výzkumné činnosti. Nabyté vědomosti a analytické schopnosti totiž využijete i za hranicemi oboru – například v poradenství, mezinárodním obchodu a dalších oblastech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete porozumět světu, ve kterém žijete, a nebojíte se důkladné četby a přemýšlení? Přemýšlet dá práci, ale stojí to za to! Zažijte s námi JINÝ svět. 

 • Baví vás nahlížet pod pokličku domácností, chcete přijít na kloub fungování organizací nebo byste chtěli vědět, s jakou logikou se staví třeba město?

 • Podivujete se nad populismem, interpretací migrační krize nebo jednostranným výkladem přetrvávajících sociálních nerovností?

Pokud jste zvídaví a nezdají se vám černobílá vidění světa, pak vás sociologie jistě zaujme a snadno pohltí.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářské studium sociologie poskytuje základní znalosti o fungování sociálních struktur a institucí, o konfliktech v nich a o způsobech orientace jednotlivců v sociálním světě. Pěstuje schopnost porozumět a aktivně používat základní sociologické koncepty a teorie. Rozvíjí metodologické vzdělání, jež umožní realizovat sociologické výzkumy a interpretovat jejich výsledky.

  Absolventi bakalářského stupně studia sociologie na FSS disponují základními analytickými schopnostmi v oblasti sociálního jednání, sociálních vztahů a fungování sociálních institucí. Mají osvojeny základní metodologické kompetence pro realizaci empirických šetření, statistické zpracování dat a jejich sociologickou analýzu. Zároveň mají osvojeny základy sociologické teorie a dějin sociologického myšlení. Jsou vybaveni základními znalostmi demografických, sociálních a kulturních procesů či trendů – v oblasti sociální stratifikace, sociální a občanské integrace, rodinného chování, socializace, mezirodových vztahů, hodnotových postojů, apod. – v současných společnostech. Podle vlastního zájmu či zaměření se seznámili s vybranými oborovými sociologiemi, ve kterých kultivovali analytické kompetence metodologické i teoretické povahy.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním postupům obecně vědecké metodologie a analytické práce.
  • ovládat základní metodologické a technické kompetence v oblasti sběru, zpracování a analýze empirických dat.
  • rozumět základním znalostem o povaze, struktuře a vývoji teoretické sociologie, způsobech a pravidlech sociologického vysvětlování a sociologické interpretace.
  • rozumět základním postupům v oblasti pojmové práce a konceptuální sociologické analýzy.
  • aplikovat při analytické práci vědomosti o povaze, utváření, reprodukci a fungování sociálních vztahů, sociálních institucí a sociálního jednání – v nejrůznějších oblastech sociálního života.
 • Uplatnění absolventa

  Učíme vás přemýšlet. Bakalářské studium sociologie se zaměřuje na podporu analytických schopností, které se vám mohou hodit v nejrůznějších oborech: učitelství, žurnalistika, marketing a public relations, řízení institucí, sociální práce, imigrační politika, státní správa, řešení konfliktů, rodinné poradenství, urbanismus atd.

  Připravujeme vás pro práci v oblasti sociologických výzkumných projektů nebo projektů podobné povahy. Dbáme tak na to, abyste jako absolventky a absolventi bakalářského studia byli schopní vykonávat organizační a analytické práce související s realizací projektů jako členové týmů pod odborným vedením.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studium vám dá příležitost vyzkoušet si nabyté dovednosti ve výzkumné praxi, při stáži ve vybrané organizaci nebo třeba v týmových pracích při společné tvorbě sociologických projektů. Pokud se rozhodnete specializovat na genderová studia, čeká vás praxe povinná, kde pod vedením vyučujícího budete analyzovat svou 80hodinovou stáž ve vybrané organizaci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Přemýšlíte už teď, jaké budete mít možnosti po absolvování studia? Bakalářský program sociologie má i své navazující magisterské studium. Pokračovat tak můžete ve všestranném sociologickém záběru nebo si vybrat konkrétní zaměření, jako je sociální antropologie, genderová studia, urbánní sociologie a další.

Základní údaje

Zkratka
B-SOC
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

215
počet aktivních studentů
82
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje