Lidé, technologie a informace.

Představení studijního programu

Informace jsou v dnešní společnosti klíčové pro většinu činností, od vzdělávání přes komerční sféru až po osobní život. Efektivně pracovat s informacemi ale vyžaduje, aby se člověk orientoval v tradičních i elektronických zdrojích, uměl informace najít, zpracovat a sdílet. To se často děje prostřednictvím různých elektronických služeb a informačních systémů. Staňte se odborníkem, který s tím dokáže pomoci i ostatním uživatelům. Seznámíte se s teoretickou i aplikační úrovní těchto činností. Budete se soustředit nejen na technickou, obsahovou nebo uživatelskou úroveň práce s informacemi, ale na kombinaci všech těchto tří aspektů. Díky tomu budete po absolvování schopni uplatnit se jako informační specialisté, a to v knihovnách, v neziskové, veřejné i komerční sféře.

Abyste si mohli najít vlastní cestu do oblasti práce s informacemi, která vás zajímá, můžete využít praxí a stáží v různých typech institucí, jako jsou knihovny, paměťové instituce, instituce státní správy, zpravodajství, prostředí firem apod. Konkrétně se jedná například o Moravskou zemskou knihovnu, Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, knihovny ústavů Akademie věd, Národní filmový archiv nebo o Ústavní soud. Z nestátní sféry pak například o společnosti Dataweps nebo Frank Bold.

Studenti mohou svou praxi a terénní projekty absolvovat také v naší experimentální Knihovně Na Křižovatce, kterou sami spravují a učí se zde aplikovat získanou teorii do praxe v reálném provozu.

Mezinárodní přehled pak můžete získat díky studijním i pracovním stážím. Abyste si vyzkoušeli pracovní proces v chráněných podmínkách, budete realizovat menší i větší projekty, často týmové. S tím je spojen rozvoj soft skills a kritického myšlení. Výsledkem studijních aktivit tak budou nejen seminární práce, ale i praktické výstupy, které si můžete zařadit do portfolia, které bude prezentovat vaše schopnosti třeba při hledání zaměstnání.

Vedle studia se můžete zapojit do neformální komunity vyučujících a studentů. Nemusíte ani čekat na přijetí ke studiu a můžete přijít na jedno z pravidelných otevřených setkání, o kterých informujeme prostřednictvím Facebooku (stránka KISK). Během studia se můžete zapojit do pořádání odborných i komunitních akcí, výzkumných i aplikačních projektů nebo i do výuky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás průnik technických, humanitních a sociálních věd?

 • Zajímají vás technologie, ale spíše pro pohled na jejich uživatele než na matematické teoretické základy?

 • Chcete podporovat uživatele informačních technologií, aby s nimi efektivněji pracovali?

Potom jste zářným adeptem na jednoho z našich studentů.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Posláním bakalářského oboru Informační studia a knihovnictví je rozvíjet kvality budoucích informačních profesionálů a nabídnout smysluplné další vzdělávání odborníkům z praxe. Studenti jsou připravováni na to, aby dokázali odborně řešit teoretické i praktické, metodologické a etické otázky informační vědy a knihovnictví. Ty zahrnují především orientaci v literatuře a informačních zdrojích zprostředkovaných knihovnami a dalšími paměťovými institucemi, management knihovních a informačních systémů, vzdělávání v mediální a informační gramotnosti a komplexní práci s informačními zdroji. Smyslem bakalářského studia je dát studentům terminologický základ, seznámit je s fungováním knihoven a informačních služeb, naučit je v této oblasti práci s moderními technologiemi, postupy a jejich aplikací a hledat efektivní řešení problémů. Významnou součástí studia je rozvíjení celoživotního učení a kreativního myšlení.

  Cílem pracoviště je připravit pro praxi odborníky, kteří

  a) kritickým a etickým způsobem pracují s daty a informacemi na různých odborných pozicích;

  b) ovládají digitální technologie, zařízení, informační systémy a aplikace uplatňované v interakci člověka s informacemi;

  c) jsou mediálně a informačně gramotní, umí cíleně zpřístupňovat informace uživatelům a aktivně působí ve veřejném prostoru a občanské společnosti.

  Absolvent bakalářského oboru odchází do praxe se znalostmi a dovednostmi potřebnými k výkonu profese informačního a znalostního odborníka, ale také k uplatnění v dalších pozicích zaměřených na komplexní práci s informacemi a daty.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v základních pojmech a konceptech informační vědy a knihovnictví;
  • vyhledávat, organizovat, kriticky analyzovat, interpretovat, uchovávat a zprostředkovat informace;
  • ovládat moderní informační a komunikační technologie, systémy a aplikace pro zajištění informačních služeb;
  • aktivně uplatňovat právní a etické hodnoty a normy při interakci člověka s informacemi;
  • orientovat se v problematice fyzických a digitálních knihoven, knihovnických systémů a standardů;
  • podílet se na uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví;
  • aktivně a s využitím technologií vzdělávat různé cílové skupiny v informační, mediální nebo digitální gramotnosti v prostředí knihoven, firem a veřejných institucí;
  • používat výzkumné metody pro nastavování procesů práce s informacemi a pro designování informačních služeb v knihovnách, veřejných institucích a firemním sektoru;
  • využívat různé prostředky pro tvorbu elektronických informačních zdrojů a pro online propagaci.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete na komplexní úrovni zvládat práci s daty a informacemi kritickým a etickým způsobem. Pro vyhledávání, organizaci, analýzu, interpretaci, uchování a zprostředkování informací budete schopni využívat tradiční i digitální nástroje. Podpořit informační činnosti dokážete vzděláváním ostatních a rozvojem samotných informačních technologií a služeb s využitím výzkumů. Pomocí volitelných předmětů se můžete zaměřit na informační služby, procesy a technologie pro jejich zajištění, práci s literaturou nebo informační podporu vědy.

  Získané dovednosti potom uplatníte v pracovních pozicích zaměřených na práci s informacemi v knihovnách (referenční knihovník, správce fondů, dětský knihovník, rešeršér atd.), ale i na akademických pracovištích, například jako informační podpora vědy a výzkumu nebo ve veřejném, neziskovém a komerčním sektoru. Tam se můžete uplatnit v oblastech informačního managementu, analýzách informací, designu informačních služeb, neformálního a dalšího vzdělávání nebo ve vlastním podnikání v informačních službách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci studia si vyzkoušíte praktickou aplikaci znalostí z různých předmětů. Tradiční práci s informacemi si vyzkoušíte v rámci jedné nebo dvou týdenních praxí v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Mimo tyto „studijní praxe“ zde můžete pracovat i o víkendech jako brigádníci. Další praxi můžete získat podle své preference v knihovně, firmě, vědecko-výzkumné organizaci nebo jiné instituci.

  Během studia je povinné absolvování alespoň jednoho předmětu z praktického bloku – vybrat si můžete stáž v instituci (české nebo zahraniční), realizaci projektu podle zadání nebo realizaci výzkumu. V případě zájmu je možné tyto předměty absolvovat i opakovaně. Tyto praktické činnosti je možné přijmout z nabídky, kterou prezentujeme na webu Jobbox, nebo si domluvit vlastní v odpovídajícím rozsahu a tematickém zaměření.

  V rámci těchto praxí si nejen rozšíříte své znalosti o praktické dovednosti. Můžete si vyzkoušet, zda vám dané odborné zaměření bude vyhovovat. Získáte také položku do životopisu a výsledky vlastní činnosti, které můžete využít jako doklad svých schopností.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně mezer, započítává se obsah, vlastní text a poznámkový aparát. Bakalářská práce může být teoretická, teoreticko-aplikační nebo teoreticko-výzkumná. Studenti si téma volí z nabídky nebo podle vlastní volby. Zpracují ho do projektu bakalářské práci (řádně ve 4. semestru), který schvaluje oborová rada. Celá práce drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem a prezentuje aktuální stav poznání tématu. Text je terminologicky jednotný a terminologie je přiměřená. Hlavní argumenty jsou průkazné, práce má jasné závěry. Pokud práce obsahuje teoretickou i praktickou (výzkumnou či aplikační) část, musí být tyto složky smysluplně propojeny. Práce je typograficky i jazykově správná. Důraz je kladen na kvalitní práci s literaturou.

  O klasifikaci bakalářské diplomové práce rozhoduje komise pro závěrečné zkoušky na základě posudků oponenta a vedoucího práce, vlastního posouzení práce a výkonu diplomanta u obhajoby. Ústní část státní závěrečné zkoušky probíhá před komisí a studující si vylosuje jeden z okruhů, nad kterým je pak vedena rozprava. Student má 20 minut na přípravu a 20 minut na vlastní zkoušku.

  Bližší pokyny pro zpracování bakalářské práce, stejně jako podmínky státní závěrečné zkoušky jsou popsány na webu KISK FF MU (http://kisk.phil.muni.cz/cs/povinnosti).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Podobné studijní programy je možné studovat i na jiných univerzitách v ČR i v zahraničí. Vzhledem k využití informací v různých oborech je možné navázat v rámci magisterského studia i na jiném oboru, nejen humanitním.

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština
Akreditace do
4. 8. 2028

Filozofická fakulta
Program zajišťuje