Careful Listening, Creative Sounding.

Cíle studijního programu

Cílem studia je příprava absolventů studijního programu na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu (rozhlas, TV), instalace, animace, videohry apod.

Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce je znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Dále je kladen důraz na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení skutečné kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.

Výše uvedených cílů vzdělávání bude dosaženo systematickou přípravou studentů v několika oblastech, tematických okruzích:

- Zvuková tvorba – technické předpoklady (matematika, fyzika, akustika, studiová technika)

- Zvuková tvorba – produkční předpoklady (zvukový design)

- Produkce zvuku; programování zvuku (práce ve studiu a se studiovou technikou, audio software)

- Teorie, dějiny a současnost zvukové tvorby (zvuková studia)

Nutnou součástí profesně orientovaného studijního programu v jednooborovém a hlavním studijním plánu je též povinná externí praxe.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2021.

  Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

  Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má formu online ústního pohovoru a je složena ze dvou částí:

  • 1. Zkouška odborných a uměleckých předpokladů

   Ústní zkouška odborných předpokladů respektuje budoucí profesní uplatnění absolventů v kulturních a veřejných institucích, kde je vyžadována kreativní práce se zvukem a designování zvukových situací. Okruhy otázek vycházejí z následujících tematických okruhů:

  • technické předpoklady zvukové tvorby,
  • produkční předpoklady zvukové tvorby,
  • produkce a programování zvuku,
  • teorie, estetika a historie zvukové tvorby.

  • 2. Kreativní projekt a motivace ke studiu

   Uchazeč/ka předloží detailní návrh vlastního kreativního projektu (max. 2 normostrany), který odráží jeho motivaci a profiluje směr jeho studia. Předkládaný návrh projektu je významným indikátorem motivace adepta ke studiu a důležitým kritériem pro zhodnocení jeho teoretických a technologických znalostí i tvůrčích schopností. Návrh musí obsahovat uchazečovu představu o podobě a zaměření zvukového designu jako moderního interdisciplinárního oboru i vlastní studijní záměr, tj. na jaké projekty by se chtěl/a během studia specializovat. Ukázky vlastních tvůrčích prací s detailnějším autorským komentářem jsou vítány. Motivační projekt uchazeči vloží do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. 2021. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním projektu uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

   Ústní pohovor bude probíhat ONLINE v MS Teams.

   Prominutí přijímací zkoušky: Absolventům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Teorie interaktivních médií, Sdružená uměnovědná studia, Hudební věda a Teorie a provozovací praxe staré hudby bude prominuta zkouška z odborných předpokladů a řízení proběhne jako obhajoba předloženého kreativního projektu a diskuse o motivaci uchazeče ke studiu.

   Web Ústavu hudební vědy.

   Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce. Praha: tranzit.cz, 2004.

  COX, Christoph – WARNER, Daniel, eds. Audiokultúra. Texty o modernej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2013.

  FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

  KURFÜRST, Pavel. Základy hudební akustiky. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

  NYMAN, Michael. Experimentálna hudba: Cage a iní. Bratislava: Hudobné centrum, 2006.

  SCHAFER, R. Murray. Nová zvuková krajina. Příručka moderního učitele hudby. Praha: Nadace Agosto Foundation, 2020.

  SERRES, Michel. Palečka. Esej o digitální revoluci. Praha: Karolinum, 2019.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  V přijímacím řízení je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 50 bodů.

  Za ústní zkoušku odborných a uměleckých předpokladů je možné dosáhnout maximálně 40 bodů a za motivační projekt a jeho obhajobu maximálně 60 bodů.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je příprava absolventů studijního programu na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu (rozhlas, TV), instalace, animace, videohry apod.

  Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce je znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Dále je kladen důraz na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení skutečné kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.

  Výše uvedených cílů vzdělávání bude dosaženo systematickou přípravou studentů v několika oblastech, tematických okruzích:

  - Zvuková tvorba – technické předpoklady (matematika, fyzika, akustika, studiová technika)

  - Zvuková tvorba – produkční předpoklady (zvukový design)

  - Produkce zvuku; programování zvuku (práce ve studiu a se studiovou technikou, audio software)

  - Teorie, dějiny a současnost zvukové tvorby (zvuková studia)

  Nutnou součástí profesně orientovaného studijního programu v jednooborovém a hlavním studijním plánu je též povinná externí praxe.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat technické znalosti vzniku a šíření zvuku (matematika, fyzika, teorie signálů a soustav, hudební akustika a organologie);
  • orientovat se ve zvukových a multimediálních technologiích (studiová technika, elektrofony, audio software);
  • aplikovat praktické dovednosti v oblasti zvukových a multimediálních technologií (práce ve studiu a zvuková produkce, odborná praxe);
  • aplikovat teoretické znalosti i praktické dovednosti kreativní práce se zvukovými a multimediálními technologiemi v oblastech designu zvukového díla, zvukového designu multimediálního díla a zvukového designu pro live performance;
  • orientovat se v umělecko-teoretické historii a současné praxi zvukového a multimediálního umění;
  • orientovat se v esteticko-filozofickém vývoji současných koncepcí zvukového a multimediálního umění;
  • formulovat praktický projekt na základě potřeb zadavatele a flexibilně o něm komunikovat.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studijního programu se uplatní v institucích typu veřejnoprávních či soukromých médií (rozhlas, televize, film), kulturních a uměleckých institucích, vývojářských herních firem, nahrávacích zvukových studií, firem zabývajících se ozvučením či realizací zvukových produkcí, reklamních agenturách, ale též asistence při autonomní umělecké tvorbě apod. Klíčovou oblastí očekávaného uplatnění absolventů programu je dále oblast uměleckých institucí (divadla, kina, galerie), které potřebují zvukové odborníky nejen s pouhým technickým vzděláním, ale také se znalostí teoretického a historického kontextu zvukového umění.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Profesně orientovaný studijní program je z velké části postaven na výuce praktických dovedností. Praxe bude průběžně rozdělena do všech čtyř semestrů NMgr. studia. Probíhá ve formě povinných předmětů s pevně definovaným kreditovým ukončením. Cílem praxe je získání následujících kompetencí: práce v nahrávacím studiu (stavba nahrávací techniky ve studiu / nahrávání / postprodukce / mastering / administrativa), ozvučení živé hudební produkce, autonomní zvuková produkce v digitálních prostředích DAWs, Pure Data ad. Praktické předměty budou probíhat v nově zřízeném, zvukovém studiu ÚHV FF MU a počítačové učebně pod vedením odborných pracovníků.

  Nezbytnou součástí studia v jednooborovém a hlavním studijním plánu je též šestitýdenní externí Odborná praxe. Jelikož závěrečné kvalifikační práce budou připravovány ve spolupráci s externími institucemi, bude Odborná praxe nedílnou součástí Semináře k magisterské diplomové práci I., kdy bude nutné, aby proběhla jako prerekvizita nebo v souběhu s předmětem. Spolupráci pro Odborné praxe přislíbily např. tyto organizace: Filharmonie Brno, Dům umění města Brna, Motionhouse, 4AM Fórum pro architekturu, Vasulka Kitchen, RoSound, Moravská galerie, Centrum současného umění DOX, Farma v jeskyni, Cirk La Putyka, Národní divadlo Brno, Lenka Vagnerová & Company, Rozhlas a televízia Slovenska, Národní filmový archiv.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce i formální požadavky jsou v souladu s požadavky studijního řádu FF MU. Diplomové práce budou připravovány ve spolupráci s externími organizacemi.

  Ve spolupráci s Národním filmovým archívem připravujeme společné projekty zaměřené na restaurování zvuku pro digitalizované filmy; vytvoření virtuálního prostředí pro simulaci dobové zvukové produkce a svébytné kreativní projekty ozvučení němých filmů či audiovizuálních děl, u kterých byla zvuková stopa ztracena nebo zničena; zvukové a multimediální instalace.

  Ve spolupráci s Vasulka Kitchen chystáme projekty zaměřené na výzkum, archivaci a novodobou interpretaci a prezentaci audiovizuálních multimediálních uměleckých děl, především ve vztahu k mimořádnému archivu Woodyho a Steiny Vasulkových. Pro Dům umění města Brna budou naši budoucí studenti připravovat zvukové, audiovizuální a multimediální instalace do veřejného (Brno Art Open) i galerijního prostoru. S Filharmonií Brno chystáme projekty zaměřené na remaky a tvorbu zvukových instalací a side specific performance, dále zvučení a ozvučování hudebních a zvukových produkcí, přípravu a realizaci zvukových procházek, field recordings a silent boxů ad.

  Díky spolupráci s 4AM se otevírá prostor klubové scény, VJ a elektronické hudby. Studující by měli předvést schopnost pracovat kriticky s odbornými texty nebo daty, získanými z vlastního výzkumu a praxe, formulovat vlastní odůvodněné stanovisko ve sporných otázkách a nacházet odpovědi na problémové otázky či potvrzovat nebo vyvracet stanovené hypotézy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Doktorské studium oboru Hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

  Nový doktorský studijní program Digitální kultura a kreativní průmysly připravovaný k akreditaci v rámci výzvy č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP VVV.

  Po splnění podmínek přijetí též může pokračovat v libovolném doktorském studiu.

 • Další informace
  Studijní program Zvukový design a multimediální technologie je připravován v rámci klíčově aktivity Relevance studijní nabídky pro trh práce projektu Masarykova univerzita 4.0 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418).

  Špičkově vybavené zvukové a multimediální studio a zvuková laboratoř pro praktickou výuku dovedností spojených se zpracováním a designováním zvuku budou vybudovány v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416).

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií