Informační systém MU
KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část.
Name in Czech Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část.
Name (in English) A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Halina MATĚJOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava, OBZOR, 2006, 0862-0350.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00018222
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English questionnaire;intervention;cohort;habit-forming substances;pilot study;prevention;school;programme;pupils
Tags cohort, habit-forming substances, intervention, pilot study, prevention, programme, Pupils, questionnaire, school
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 9/1/2007 19:34.
Abstract
V letech 2000-2002 byla provedena pilotní kohortová studie na vzorku téměř 300 dětí (přibližně polovina byla zapojena do intervence, polovina tvořila kontrolní skupinu) z 10 základních škol, sledovaných od 7.do 9. třídy. Celý projekt byl rozdělen na 3 části. První byla věnována obecným informacím o drogách, jejich riziku a vzniku závislosti, nenásilně zaváděla do práce s dětmi vrstevnické prvky, druhá se zabývala reklamou, asertivitou, způsoby odmítání, třetí specifickou prevencí a nejběžnějšími návykovými látkami. Pilotní vzorek vyšetřený pomocí anonymního dotazníku vykazoval v prvních 2 letech chodu projektu DDD významné rozdíly mezi postoji a znalostmi respondentů ovlivněných programem a dětmi z kontrolního souboru. Závěrečný rok projektu ukázal, že došlo u některých znaků k vyrovnání a smazání těchto rozdílů. Lze shrnout, že program DDD představuje určitý preventivní nástroj, kterým lze časově odsunout a snížit intenzitu negativních sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek) na zájmovou populační skupinu. V řadě případů nelze zcela negativní trendy zastavit (rostou u skupiny intervenované i kontrolní), avšak v případě cíleného a včasného preventivního zásahu pomaleji a s časovým odkladem.
Abstract (in English)
The pilot cohort study realised in the period 200 – 2002 with sample of almost 300 children (half of them included in intervention, half was a control group) from 10 elementary schools, 7th and 9th classes. The whole project was divided into three parts. The first part followed the general information about drugs, risks and dependence, implemented the peer components. The second part was engaged in advertisement, assertivity, and ways of refuse. The third part was aimed on the specific prevention and habit forming substances. The pilot sample was realised by anonymous questionnaire embodied significant differences in the first two years of the project among attitudes and knowledge of respondents influenced by program and children of the control file. The final project year presented equation and elimination of these differences. We can summarize that program presents a prevention tool which can delay or eliminate the intensity of the negative socially pathological influences (abuses of drugs) of the population groups. In many cases is not possible to completely stop the negative trends(control groups and groups with intervention), but negative trends can be delayed and slow in case of the aimed early preventive intervention.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
Displayed: 27/5/2024 09:09