Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. KOHOUTEK, Tomáš. Škola jako pestrá obec. Praha: Česká školní inspekce, 2022.

  2016

  1. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problémový vztah rodiče a učitele. In Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže, Bratislava, 18.3.2016. 2016.

  2015

  1. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problematický vztah rodiče a učitele. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.

  2014

  1. JŮVA, Vladimír. School Pedagogy. 1. vyd. Brno: FSpS MU. 25 s. 2014.
  2. JŮVA, Vladimír. Školní pedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7189-6. 2014.

  2010

  1. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982. 2010.
  2. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.
  3. TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Vladimír HERBER. Practicing GIS for secondary school pupils - dynamization of current methods or new innovative approaches? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 418-424. ISBN 978-80-7368-903-2. 2010.

  2009

  1. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy. 1. vyd. Brno: Anabell. 5 s. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10. 2009.
  2. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o. s. 182-190, 254 s. ISBN 978-80-7392-088-3. 2009.
  3. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On research of Czech headteachers life and professional careers. In International Congress for School Effectiveness and Improvement, Vancouver. 2009.
  4. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
  5. POL, Milan. Škola v proměnách. In Výroční konference České pedagogické společnosti "Škola v proměnách", Zlín, 2009. 2009.
  6. BAZALOVÁ, Barbora. Život, kultura a školství v severní Indii - Ladakhu. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, roč. 133, č. 5, s. 16-21, 40 s. ISSN 0323-0449. 2009.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS a Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, roč. 14, č. 1, s. 40-41. ISSN 1219-1221. 2008.
  2. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils' development. In Řehulka, E. et al. School and Health 21, 3/2008 Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o. s. 25-30. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  3. MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Co si mohou školy slibovat od zjišťování/měření klimatu? In Seminář "Pedagog – základ výchovy a vzdělání" pořádaný OŠMS Kraje Vysočina. 2008.
  4. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o. s. 131-139, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  5. BLAŽEK, Václav. Evgenij Arnoľdovič Chelimskij (Eugen Helimski) (1950-2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. A 56, č. 1, s. 208-221, 13 s. ISSN 0231-7567. 2008.
  6. MAŇÁK, Josef. Funkce učebnice v moderní škole. In KNECHT, Petr a Tomáš (eds.) JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. s. 19-26. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-174-4. 2008.
  7. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí. In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
  8. NAVRÁTIL, Vladislav. Jaká by měla být učebnice? In Bulletin Centra pedagogického výzkumu. 2008.
  9. RIGEL, Filip. Judikatura Nejvyššího správního soudu: rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 14, č. 7, s. 241-243. ISSN 1211-4405. 2008.
  10. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. Brno: Masarykova univerzita. 169 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1. 2008.
  11. ŘEHULKOVÁ, Jana. Leisure time and development of leisure activities by ELSPAC respondents at 11,13,15 years. Turin, Italy: XIth EARA Conference, 2008.
  12. ŘEHULKOVÁ, Jana. Leisure time and salesian pedagogy. In School and Health 21. 2008. vyd. Brno: MSD, s.r.o. s. 145 - 149, 3 s. Contem. Discourse on School and Health Investigati. ISBN 978-80-7392-041-8. 2008.
  13. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In MEKON 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. s. 35-40, 5 s. ISBN 978-80-248-1704-0. 2008.
  14. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In Third International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland. 2008.
  15. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. Sovremennyj naučnyj vestnik. Belgorod: Rusnaučkniga, roč. 29/2008, č. 3, s. 30-36. ISSN 1561-6886. 2008.
  16. ČECH, Tomáš. Możliwości udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom z problemami edukacyjnymi oraz z trudnych środowisk społecznych w warunkach szkół czeskich. In Klim-Klimaszewska, A. (red.) Jazyk wspołczesnej pedagogiki 2. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. s. 73-78. ISBN 978-83-923928-3-5. 2008.
  17. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Sapientia, roč. 3, 3-4, 2 s. ISSN 1336-9326. 2008.
  18. HORSKÝ, Jan a Vladislav NAVRÁTIL. O elementárním modelu GPS. Obzory matematiky fyziky a informatiky. FPV UKF, Tr. A Hlinku 1, 949 74 Nitra: PROTONIT s.r.o, roč. 2008/37, č. 4, s. 37-41. ISSN 1335-4981. 2008.
  19. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci. In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES. s. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6. 2008.
  20. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách. In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU. s. 131-138, 7 s. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  21. ŘEHULKA, Evžen. Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví. Miroslav Janda, Petr Kachlík, Věra Kernová, Vladislav Navrátil. In 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  22. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o. s. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2. 2008.
  23. NAVRÁTIL, Vladislav. Radon in Air and Water and Human Health. In Abstract´s Overview 4th Int. Conf. SCHOOL AND HEALTH 21. MU Brno: Faculty of Education, Masaryk University Brno. s. 31-32. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  24. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ a Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o. s. 19-20, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  25. ČECH, Tomáš. Reforma české školy v návaznosti na předcházení a řešení problémů v chování dětí. In Franiok, P.; Knotová, D. (ed.) Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita. s. 316-324. ISBN 978-80-210-4752-5. 2008.
  26. STŘELEC, Stanislav. Rodinné prostředí žáků v současných edukačních souvislostech. In Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita. 6 s. ISBN 978-80-210-4752-5. 2008.
  27. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! Psychologie DNES. Praha: Portál, roč. 14, č. 6, s. 35-36. ISSN 1212-9607. 2008.
  28. JŮZLOVÁ, Petra a Iva FRÝZOVÁ. Výsledky výzkumné sondy vstupních znalostí biologického a geologického učiva vzdělávací oblasti Člověk a příroda. In Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. 1. vyd. Praha: Charles University, Prague. s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-7399-459-4. 2008.

  2007

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Adekvátní motivace k učení - předpoklad rozvoje zdravé osobnosti žáků. 2007.
  2. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720. 2007.
  3. VIDLÁKOVÁ, Jitka. Co znamená, když se řekne participace žáků. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 5 s. ISSN 1802-4785. 2007.
  4. ČECH, Tomáš a Tomáš DVOŘÁČEK. Dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí a možnosti odborné pomoci ve škole. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK. s. 336-343. ISBN 978-80-969146-7-8. 2007.
  5. ČAPKA, František a Jaroslav VACULÍK. Hygiene in First Republic Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E.et al.School and Health 21, t.2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 43-50. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  6. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o. s. 30-39, 83 s. ISBN 978-80-86633-90-9. 2007.
  7. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita. s. 135-150, 15 s. ISBN 978-80-210-4359-6. 2007.
  8. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika. Praha, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815. 2007.
  9. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido. s. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  10. LACINOVÁ, Lenka a Petra ŠKRDLÍKOVÁ. Jak můžeme pracovat s hyperaktivními dětmi (Doporučení pro práci s hyperaktivními dětmi). Praha: Prevence, Občanské sdružení Život bez závislostí ve spolupráci s vydavatelstvím Coolish Press. Ročník 4, číslo 4, s. 8 - 11, ISSN 1214-8717. 2007.
  11. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ a Petr KNECHT. Kurikulum v proměnách školy. 2007.
  12. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido. s. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  13. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Tvorba softwaru 2007. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. s. 40-44. ISBN 978-80-248-1427-8. 2007.
  14. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Poškole 2007. Lázně Sedmihorky: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. 5 s. ISBN 978-80-239-9126-0. 2007.
  15. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU. s. 46-47, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5. 2007.
  16. ČECH, Tomáš, Iva HANÁKOVÁ a Miroslava KRŠKOVÁ. Prevence rizikového chování a protidrogová výchova ve školách a v RVP ZV. In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 295-299. ISBN 978-80-7041-741-6. 2007.
  17. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls. s. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7. 2007.
  18. ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. Brno: Paido, Masarykova univerzita. 903 s. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  19. POL, Milan. Škola v proměnách. 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita. 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9. 2007.
  20. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido. s. 225-247, 904 s. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  21. ČECH, Tomáš. Transformace české školy ve vztahu k jedincům se sociálním znevýhodněním a specifickými potřebami. In VAŠŤATKOVÁ, J.; LOUKOTOVÁ, V. (ed.) Akční pole sociální práce anebo sociálně pedagogické otázky současnosti [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 294-298. ISBN 978-80-244-1665-6. 2007.
  22. ČECH, Tomáš. Vision of the role of social pedagogue in making school healthier. In ŘEHULKA, Evžen. ŘEHULKA, E. et al. School and Health 2. 1. vyd. Brno: Paido. s. 499-507. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  23. ČECH, Tomáš. Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy. In Řehulka, E. aj. Škola a zdraví pro 21. století 2 [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU. s. 50-57. ISBN 978-80-210-4374-9. 2007.
  24. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, roč. 17, 1-2, s. 1-17, 18 s. ISSN 1211-2720. 2007.

  2006

  1. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Health Related Fitness in the School and the Health 21 Project. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 2. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita. s. 765-788. ISBN 978-80-7315-119-5. 2006.
  2. REDLICHOVÁ, Jitka. Hlasy žáků a demokracie ve škole. In Demokracie ve škole. Brno: Masarykova Univerzita. s. 55-64, 15 s. neuv. ISBN 80-210-4210-9. 2006.
  3. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006.
  4. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. On the challenge of diversity: case studies of headteachers and school quality management. In Dealing with Diversity - a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova Univerzita. s. 81-95. ISBN 80-210-4090-4. 2006.
  5. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350. 2006.
  6. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350. 2006.
  7. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU. s. 391-417, 491 s. 2006.
  8. ČECH, Tomáš. Prevence rizikového chování a protidrogová problematika v RVP ZV (anotace). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 17. ISBN 80-7041-476-6. 2006.
  9. ČECH, Tomáš a Jan VESELÝ. Prevence rizikového chování ve školním prostředí. In Komunitní spolupráce v oblasti drogové problematiky. Brno: Centrum vzdělávání I.E.S. s. 31-37. ISBN 80-239-7292-8. 2006.
  10. POL, Milan, John MACBEATH, J. SCHRATZ, D. MEURET a L. JAKOBSEN. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta. 226 s. ISBN 80-902614-8-5. 2006.
  11. ČECH, Tomáš, Lenka ČERSTVÁ a Tomáš DVOŘÁČEK. Sociálně znevýhodněné dítě ve škole – možnosti odborné pomoci a výchovné intervence. In Vaculík, J.; Němec, J. (ed.) Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MSD. s. 32-37. ISBN 80-86633-74-8. 2006.
  12. JARKOVSKÁ, Lucie a Irena SMETÁČKOVÁ. Škola jako genderovaný prostor. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s. s. 14-19. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X. 2006.
  13. SLAVÍK, Jan a Tomáš JANÍK. Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika. Praha: PdF UK, roč. 56, č. 2, s. 168-177. ISSN 0031-3815. 2006.
  14. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí. 1. vyd. 2006.
  15. SMÉKAL, Vladimír, Jana ZAPLETALOVÁ, Zuzana FREYVALDOVÁ, Petr HANÁK, Václava MASÁKOVÁ a Alena MATĚJKOVÁ. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. 1. vydání. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. 60 s. ISBN 80-86856-30-5. 2006.

  2005

  1. REDLICHOVÁ, Jitka. Demokracie v prostředí české školy. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. Olomouc: VOTOBIA Olomouc. s. 310-313. ISBN 80-7220-246-4. 2005.
  2. REDLICHOVÁ, Jitka. Demokracie ve švédské škole. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická (U). Brno: Masarykova univerzita. s. 147-153. ISBN 80-210-3891-8. 2005.
  3. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Stanislav JEŽEK a Adam CHALUPNÍČEK. Do jaké míry lze využít internetovou prezentaci školy jako zrcadlo sociálního klimatu školy? Ježek, S. In Psychosociální klima školy III. 1. vyd. Brno: MSD Copy. s. 130-153, 23 s. ISBN 80-86633-45-4. 2005.
  4. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova ve škole 21. století jako součást péče o zdraví a prevence úrazů. In Škola a zdraví pro 21. století / School and health 21202 162242MSM 002 16224. Brno: Paido. s. 587 - 614. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  5. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova ve Velké Británii. 2005.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: Paido. 267 s. Paido. ISBN 80-86633-38-1. 2005.
  7. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV. s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6. 2005.
  8. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds. s. 1-7. 2005.
  9. ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds. s. 1-7. 2005.
  10. ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 62-63. ISBN 80-210-3821-7. 2005.
  11. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669. 2005.
  12. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. referát na konf. 2005.
  13. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 217 s. ISBN 80-210-3746-6. 2005.
  14. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Místo školy ve vzdělávací politice v oblasti vzdělávání dospělých v ČR. In Škola očami dnešného sveta (sborník z konference). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. s. 351-355. ISBN 80-8045-398-5. 2005.
  15. REISSMANNOVÁ, Jitka. Pilíře projektu Zdravá škola. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. s. 102-115. ISBN 80-210-3918-3. 2005.
  16. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. s. 14-19. ISBN 83-227-2320-2. 2005.
  17. ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita. s. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. 2005.
  18. ČECH, Tomáš. Primární prevence drogových závislostí a efektivita její realizace v českých školách. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK. s. 169-176. ISBN 80-969146-2-6. 2005.
  19. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ. In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 198-203. ISBN 80-7041-247-X. 2005.
  20. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich. Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, roč. 2005, č. 3, s. 67-75. ISSN 1642-672X. 2005.
  21. STOJAN, MOJMÍR. ROAD SAFETY EDUCATION AT SCHOOLS AS THE PART OF HEALTH CARE AND INJURY PREVENTION IN THE 21ST CENTURY. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido. s. 587-614, 26 s. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  22. MAREŠ, Jan. Sociální klima školy a jeho prezentace ve virtuálním prostředí internetu. Jiří Mareš, Tomáš Svatoš. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP ČR a AŠP SR a ČR. s. 30-43. ISBN 80-86856-11-9. 2005.
  23. MICHAELA, Šafářová a Teyschlová LINDA. Školní poradenské pracoviště v daltonské škole. In Sborník příspěvků z 9. Mezinárodní daltonskou konference. Brno: Mezinárodní asociace daltonských škol. s. 38-44, 6 s. 2005.
  24. OSECKÁ, Terezie, Milan PILÁT, Milena VAŇUROVÁ, Marie PAVLOVSKÁ a Veronika BALAŠTÍKOVÁ. Školní úspěšnost žáků ZVŠ zařazených v programu step by step. 2005.
  25. ČIHÁEK, Vlastimil. Účast rodičů při poskytování speciální podpory jejich dětem ve školách. In Handicap 2005. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita. s. 12-21. ISBN 80-7372-002-1. 2005.
  26. HRUBÁ, Drahoslava. Úloha školy v primární prevenci kouření. In Škola a zdraví pro 21.století. Brno: Paido. s. 550-562. ISBN 80-7315-119-7. 2005.
  27. ŘEHULKA, Evžen. Úvodem. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, roč. 129, č. 3, s. 1-2. ISSN 0323-0449. 2005.
  28. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků. s. 290-299. ISBN 80-239-4633-1. 2005.
  29. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: dílčí projekt tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. s. 108-108, 11 s. ISBN 80-210-3863-2. 2005.
  30. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: projekt tělesné výchovy. In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK a Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK. s. 3-9. 2005.

  2004

  1. MACEK, Petr. Adolescents, Trust in a Teacher and Relation to School. In Teachers and Health. E.Řehulka (Ed.). Brno: Paido. s. 51-60. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
  2. MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo. . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. Praha, roč. 2004, č. 4, s. 309-325. ISSN 0031-3815. 2004.
  3. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Demokracie v české škole - z úvodu výzkumného projektu. In Wiegerová, A, (ed.): Kvalita života v škole v centre pozornosti výzkumných projektov. Bratislava: Univerzita Komenského. s. 59-68, 9 s. ISBN 80-969146-2-6. 2004.
  4. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  5. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků. s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9. 2004.
  6. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Jedenáctileté dítě ve škole. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal. s. 172-186, 14 s. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5. 2004.
  7. ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy. In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského. s. 1-4. 2004.
  8. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971. 2004.
  9. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Komunikace ve škole. In Komunikace a řešení problémových situací ve škole. 1. vyd. Brno: MSD Brno. s. 5-18. ISBN 80-86633-24-1. 2004.
  10. OHÁŇKOVÁ, Lucie a Petra KUZMOVÁ. Konkurence ve školství (se zaměřením na Jihomoravský kraj). In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samostprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 96-104. ISBN 80-210-3359-2. 2004.
  11. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. On Research Indications of Democracy at Czech Schools. In Leadership and School Culture – Opportunities and Challenges. 2004.
  12. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, roč. 4, č. 2, s. 136-153. ISSN 1213-3841. 2004.
  13. RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy. Pedagogika. Praha: PedF UK, LIV, 2004, č. 4, s. 326-341. ISSN 0031-3815. 2004.
  14. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO. s. 529-541. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
  15. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8. 2004.
  16. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj. s. 115-120. ISBN 80-7302-087-4. 2004.
  17. POL, Milan, P. GAVORA a M. BUBELÍNIOVÁ. Škola a fenomén změny. 2004.
  18. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 176 s. ISBN 80-210-3598-6. 2004.
  19. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy. In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido. s. 558-561. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
  20. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, U9, č. 1, s. 49-58, 9 s. ISSN 1211-6971. 2004.
  21. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně. ISBN neuvedeno. 2004.
  22. ČECH, Tomáš a Lenka GULOVÁ. Význam a pozice romského asistenta ve školách a jejich odborná příprava na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Rómske etnikum - jeho špecifiká a vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. s. 33-39. ISBN 80-8083-024-X. 2004.
  23. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, -, -, s. 1-7, 2004.
  24. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno. 2004.

  2003

  1. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran. s. 1-2. 2003.
  2. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, -, -, s. 1-8, 2003.
  3. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Dobrý ředitel je ... : (Ke kultuře české školy). In Další profesní vzdělávání a naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání. s. 46-53. ISBN 80-7042-262-9. 2003.
  4. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. s. 379-404. ISBN 80-86669-02-5. 2003.
  5. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers at Today's Czech Schools. In Education-line. Leeds: University of Leeds. s. 1-6. 2003.
  6. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers: School Culture Being Helpful or Harmful. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON. s. 107. ISBN 90-804722-6-3. 2003.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Inovativní učitelé v dnešní české škole. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-11. ISBN 80-7315-046-8. 2003.
  8. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s. 1-7, 8 s. 2003.
  9. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, U8, č. 1, s. 87-102, 15 s. ISSN 1211-6971. 2003.
  10. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. s. 1-11, 12 s. ISBN 80-7315-046-8. 2003.
  11. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
  12. ČAPKA, František. Nowy egzamin maturalny z historii w szkole sredniej w Republice Czeskiej. In Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Torun: Instytut Historii. s. 490-494. ISBN 83-7322-676-1. 2003.
  13. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. OPENNESS OF SCHOOLS TO THE PARENTS AND THE PUBLIC:CASE OF THE CZECH REPUBLIC. Leeds: Brotherton Library, 2003.
  14. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika. Praha: PedF UK, roč. 2003, č. 3, s. 309 - 320. ISSN 0031-3815. 2003.
  15. RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika. Praha: UK Praha, roč. 2003, č. 2, s. 141-151. ISSN 0031-3815. 2003.
  16. MAREŠ, Jan. Sociální prostředí školy a jeho prezentace ve virtálním prostředí internetu. Ježek, S. In Psychosociální klima školy I. 1. vyd. Brno: MSD Copy. s. 135-142, 7 s. ISBN 80-86633-13-6. 2003.
  17. SEKOT, Aleš. Sociologie výchovy a školy. In: Komenský, 1, 2003. s. 45-46. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, roč. 128, č. 1, s. 45-46. ISSN 0323-0449. 2003.
  18. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology. XIth European Conference on Developmental Psych. 2003.
  19. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe. s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. 2003.
  20. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON. s. 87. ISBN 90-804722-6-3. 2003.
  21. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. s. 379-404, 25 s. ISBN 80-86669-02-5. 2003.

  2002

  1. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815. 2002.
  2. LAZAROVÁ, Bohumíra a Kateřina EMMEROVÁ. Kde děti hledají pomoc. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín: Lingua - Informační a vzdělávací centrum. s. 71-78. ISBN 80-238-8161-2. 2002.
  3. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, U8, č. 1, s. 47-61, 5 s. ISSN 1211-6971. 2002.
  4. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola). In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. s. 372 - 377. ISBN 80-86174-05-0. 2002.
  5. PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (zájmy, sociální vztahy, škola). konference Psychologické dny. 2002.
  6. KUNZOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Obraz školy a školství v českých médiích. In SPFFBU, řada pedagogická, U7. Brno: Masarykova univerzita. s. 99 -110, 11 s. ISBN 80-210-3120-4. 2002.
  7. MAREŠ, Jan. Postoje adolescentů k sociálnímu prostředí školy. Brno: CVVOE FSS MU. Sborník prezentací. 2002.
  8. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Scholeio kai oikonomia. In KOLIADIS, Emmanuel. Metrese kai aksiologese tes epidoses gia te diasfalise tes epitychias. 1. vyd. Atény: Ellinika grammata. s. 59-76. Qual-Impact. ISBN 960-406-309-X. 2002.
  9. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Support to Schools in the Procurement of Grants - a new challenge for guidance counsellors? In Counsellor profession, passion, calling? Varšava: Stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych r.p. s. 59. ISBN 83-7210-206-6. 2002.
  10. MAREŠ, Jan. Vývoj vztahu ke škole v adolescenci. Brno: 5. výroční konference s mezinárodní účastí. 26.9.2002. Učitelé a zdraví. 2002.
  11. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova. s. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7. 2002.
  12. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno, neuvedeno. ISSN 1213-7499. 2002.
  13. MAREŠ, Jan. Změny postojů ke škole v průběhu adolescence. Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc. "Kořeny a vykořenění". 2002.

  2001

  1. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313. 2001.
  2. RABUŠICOVÁ, Milada a Jiří ZOUNEK. Rodiče jako výchovní a sociální partneři školy - aktuálně a ve vizi Bílé knihy. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: PC Brno. s. 72-78. ISBN 80-238-7168-4. 2001.
  3. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. School And Economics. In SEEBAUER, Renate a Emmanuel KOLIADIS. Assessing for Success. 1. vydání. Brno: Paido. s. 39-52. ISBN 80-7315-006-9. 2001.
  4. MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Sociální prostředí školy očima adolescentů. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 2001. 1. vyd. Hradec Králové: AŠP SR a ČR, Lingua. s. 102-117. ISBN 80-238-8161-2. 2001.
  5. STŘELEC, Stanislav. Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost. s. 168-172. ISBN 80-7302-016-5. 2001.
  6. TROJAN, Jakub. Srovnání výuky zeměpisu na středních školách v ČR a SRN. Geografické rozhledy. Praha, roč. 11, č. 1, s. 14-14, 30 s. ISSN 1210-3004. 2001.
  7. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Studenti moravských středních odborných škol a učilišť, návykové látky a postoje k nim. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313. 2001.
  8. SIEGLOVÁ, Naděžda. Škola v proměnách času. In Žánrové kontexty v literatuře pro mládež. první. Prešov: Náuka. s. 84-89. ISBN 80-89038-07-7. 2001.
  9. SIEGLOVÁ, Naděžda. Škola v proměnách času. In Žánrové kontexty v literatuře pro mládež. první. Prešov: Náuka. s. 84-89. ISBN 80-89038-07-7. 2001.
  10. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešov: ManaCon. 336 s. ISBN 80-89040-04-7. 2001.
  11. MUŽÍK, Vladislav. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 46 s. ISBN 80-210-2642-1. 2001.
  12. MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Vztah dospívajících ke škole a vzdělání. Moderní vyučování. Praha: Portál, roč. 2001, č. 4, s. 2-7. ISSN 1211-6858. 2001.
  13. JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido. 118 s. ISBN 80-85931-95-8. 2001.

  2000

  1. MACEK, Petr. Adolescenti, vzdělávání, škola. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, roč. 6, č. 2, s. 16-17. ISSN 1211-5886. 2000.
  2. ZOUNEK, Jiří. Česká škola - informační server o českém školství a pedagogice. Pedagogika. Praha: UK Praha, L, č. 2, s. 193-194. ISSN 0031-3815. 2000.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Integrace školy a života. Praha: Výtvarná výchova, 2000.
  4. OPEKAR, Aleš. Rock ve škole nebo za školou. Ivan Poledňák. In Populární hudba a škola. Praha: Pedagogická fakulta UK. s. 79-83. 2000.
  5. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Schule und Ökonomie. Renate Seebauer, Emmanuel Koliadis, Zdeněk Helus ed. In Qualität durch Qualifikation. 1. vyd. Brno: Paido. s. 41-54. ISBN 80-7315-001-8. 2000.
  6. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Škola a ekonomika. In SEEBAUEROVÁ, Renate a Emmanuel KOLIADIS. Kvalita cestou kvalifikace. 1. vyd. Brno: Paido. s. 39-51. ISBN 80-85931-93-1. 2000.

  1999

  1. TOUFAROVÁ, Hana. Aerobik pro děti na 1.stupni základní školy. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Brno: Masarykova univerzita. s. 102-104. ISBN 80-210-2246-9. 1999.
  2. ZOUNEK, Jiří. Česká škola slouží české škole. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 1999, č. 4, s. 117-118. ISSN 1211-4669. 1999.
  3. CHALUPA, Petr. K postavení zeměpisu v tvořivé škole v první polovině příštího století. 1. vyd. Brno: MU. 4 s. Sborník prací č.140. ISBN 80-210-1938-7. 1999.
  4. NOVOTNÝ, Petr. Kritické myšlení proti předsudkům. In Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: PdF UP v Olomouci. s. 140-142. ISBN 80-902298-3-3. 1999.
  5. BERAN, J. a V. SMÉKAL. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. 1. vyd. Brno: MU Brno. 51 s. 1999.
  6. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, roč. 2. roč., 4.6.1999, 4 s., 1999.

  1998

  1. RAMBOUSEK, Jiří. Čeští spisovatelé o škole. Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, roč. 122, 5-6, s. 115-117. ISSN 0323-0449. 1998.
  2. VAŘEJKOVÁ, Věra. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 95 s. ISBN 80-210-1726-0. 1998.
  3. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Společenské změny a škola: spolupráce učitelů jako klíčový faktor autonomního rozvoje školy. Závěrečná zpráva z výzkumu podporovaného MŠMT. Brno: MŠMT-RS 97 124. 92 s. Závěrečná zpráva. 1998.
  4. JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními. In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1. vyd. Brno: Paido. s. s. 118-127, 10 s. ISBN 80-85931-61-3. 1998.
  5. NOVOTNÝ, Petr. Využití modelů školy jako organizace ve výzkumu vztahu rodiny a školy. In Sborník z odborného semináře Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků. Olomouc: UP. s. 82-85. ISBN 80-7067-896-8. 1998.
  6. STŘELEC, Stanislav. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností. In Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido. s. 165-173. ISBN 80-85931-61-3. 1998.

  1997

  1. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, U2, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 80-210-1753-8. 1997.
  2. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido. 133 s. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8. 1997.
  3. ŠIMONÍK, Oldřich. Výukové projekty. In Alternativní metody a postupy. Brno: PedF MU. s. 44-46. Učební texty 3. ISBN 80-210-1549-7. 1997.

  1996

  1. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. Prešov: ManaCon. 194 s. ISBN 80-85668-32-7. 1996.
  2. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido. s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0. 1996.
  3. JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1. vyd. Brno: Paido. 122 s. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0. 1996.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Učitelův výklad. In Praktikum didaktických dovedností. Brno: PedF MU. s. 47-51. Učební texty 4. ISBN 80-210-1365-6. 1996.

  1995

  1. BUDIŠ, Josef. Škola, učitel, situace. první vydání. Brno: PAIDO. 72 s. 1995.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 22:22