MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy, Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
Název anglicky Early Medieval centre at Pohansko near Břeclav and its natural environment
Autoři MACHÁČEK, Jiří (203 Česká republika, garant), Nela DOLÁKOVÁ (203 Česká republika), Petr DRESLER (203 Česká republika), Pavel HAVLÍČEK (203 Česká republika), Šárka HLADILOVÁ (203 Česká republika), Antonín PŘICHYSTAL (203 Česká republika), Alena ROSZKOVÁ (203 Česká republika) a Libuše SMOLÍKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, 2007, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00022852
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Pohansko near Breclav; early Middle ages; Great Moravia; natural environment; archaeology; geology; paleontology
Štítky Archaeology, Early Middle Ages, Geology, Great Moravia, natural environment, paleontology, Pohansko near Břeclav
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 20. 2. 2008 16:58.
Anotace
Studie shrnuje nejnovější výsledky interdisciplinárně pojatého výzkumu Masarykovy univerzity na Pohansku u Břeclavi, které patří k nejvýznamnějším raně středověkým centrům v ústřední oblasti tzv. Velké Moravy (9. st. n. l.). Přináší poznatky o přírodním prostředí zjištěné při výzkumu zdejšího opevnění v letech 2005-2006. Pozornost byla zaměřena na kvartérní uloženiny geologického původu a subfosilní půdy. V rámci palynologického studia byly zpracovány vzorky ze 3 profilů v řezu opevněním a 5 vrtů v jeho okolí. Petrografickými metodami byla zkoumána provenience stavebního kamene. Raně středověké centrum na Pohansku je popsáno jako komplexní kulturní systém, který byl významně formován vstupy z okolního prostředí (např. změny vodního režimu v nivě) a sám působil opačným směrem svými výstupy (např. masivní odlesňování krajiny).
Anotace anglicky
The study summarizes the latest results of the interdisciplinary research conducted by the Masaryk University at Pohansko near Břeclav, one of the most significant Early Medieval centres in the core area of the Great Moravian Empire (9th century AD). It brings data on the natural environment as collected within the 2005-2006 study of the local fortification. A special attention was given to Quaternary deposits of geological origin and buried soils. Within a palynological study, samples from 3 sections in a profile across the fortification and from 5 boreholes in its neighbourhood were analysed. Provenance of the building stone was studied using petrographic methods. The Pohansko Early Medieval centre is described as a complex cultural system significantly shaped by inputs from the ambient environment (such as variations in water regime in the flood plain). At the same time, this system acted in the other directionby its outputs (e.g., large-scale deforestation of landscape).
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2020 19:54