Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Důkaz vlastnického práva. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 30., č. 3, s. 75-82. ISSN 1211-4405. 2024.
  2. LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. In Sobek, T., Kotásek, J., Hapla, M. Právní argumentace. Praha: C. H. Beck. s. 113-127. ISBN 978-80-7400-954-9. 2024.

  2023

  1. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ a Bohumil DVOŘÁK. Civilní právo procesní. Díl první. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, z. s. 292 s. Řada učebnic. ISBN 978-80-88248-05-7. 2023.
  2. HOLAS, Jan a Petr LAVICKÝ. Obstacles to achieving in-court settlements: Perspective of Czech judicial practice. Oñati Socio-Legal Series. Spain: Oñati International Institute for the Sociology of Law, roč. 13, č. 5, s. 1817-1840. ISSN 2079-5971. doi:10.35295/osls.iisl.1696. 2023.
  3. LAVICKÝ, Petr. Právní moc rozsudku na plnění a následná určovací žaloba. In Dobrovolná E., Havlík D. a Králík, M. Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. s. 195-216. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-920-4. 2023.
  4. DOBROVOLNÁ, Eva a Petr LAVICKÝ. Vybrané spory z věcných práv (procesní aspekty). In Vybrané spory z věcných práv (procesní aspekty) - akce pořádaná Českou advokátní komorou. 2023.

  2022

  1. LAVICKÝ, Petr. § 1 - §14 [Soukromé a veřejné právo; dispozitivnost; základní ujednání - Svépomoc]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. s. 1-85. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. 2022.
  2. LAVICKÝ, Petr a Milan HUMLÁK. § 3028 [Základní přechodné ustanovení]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. s. 2194-2213. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. 2022.
  3. LAVICKÝ, Petr. § 565 - § 569 [Soukromá listina a veřejná listina - Účinky nové veřejné listiny o právním jednání vůči třetím osobám]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck. s. 1815-1824. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. 2022.
  4. LAVICKÝ, Petr. § 600, § 605 - § 608, § 3017, § 3026, § 3036 - § 3037 [Právní události - Všeobecné ustanovení- Kratší než denní lhůty - Rozhodce, rozhodčí řízení a rozhodčí nález - Listiny - Plynutí lhůty a dob]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck. s. 1934,36,39,43,79,80,93,94,24-6, 15 s. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. 2022.
  5. LAVICKÝ, Petr. Právní moc důvodů rozsudku? Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 29, 13-14, s. 457-469. ISSN 1210-6410. 2022.

  2021

  1. LAVICKÁ, Petra a Petr LAVICKÝ. Autonomie vůle v civilním sporném procesu. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel a Petr Lavický. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 493-519. Spisy Právnické fakulty, Masarykovy univerzity, Edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1. 2021.
  2. DOBROVOLNÁ, Eva, Petr LAVICKÝ a Krzysztof DROZDOWICZ. Der Einfluss der COVID-19 Pandemie auf das Zivilprozessrecht in Tschechien und Polen. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Wien: Manz, roč. 2021, č. 6, s. 281-287. ISSN 2078-1059. 2021.
  3. LAVICKÝ, Petr. Exekuce na základě věcně nesprávného exekučního titulu. Soudní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 27, č. 6, s. 186-193. ISSN 1211-4405. 2021.
  4. LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I : obecná část : § 1- § 302 [svazek 1]. 2. vyd. Praha: C.H. Beck. 1054 s. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. 2021.
  5. LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I : obecná část : § 303 - § 654 [svazek 2]. 2. vyd. Praha: C.H. Beck. 2262 s. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8. 2021.
  6. RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL a Petr LAVICKÝ. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 770 s. ISBN 978-80-210-9938-8. 2021.
  7. RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL a Petr LAVICKÝ. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 770 s. ISBN 978-80-210-9937-1. 2021.
  8. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Alena WINTEROVÁ, Bohumil DVOŘÁK a Zdeněk PULKRÁBEK. Vybrané instituty obecné části návrhu věcného záměru CŘS. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, roč. 29, č. 3, s. 77-88. ISSN 1210-6410. 2021.

  2020

  1. LAVICKÝ, Petr, Jan HOLAS a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019 - Civilní proces v aktuální judikatuře. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-92. ISBN 978-80-210-9720-9. 2020.
  2. LAVICKÝ, Petr a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. 100 let Brněnské školy normativní teorie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 124 s. ISBN 978-80-210-9740-7. 2020.
  3. LAVICKÝ, Petr. Koncepční východiska změny žaloby. In Gešková, K. Žalobné právo. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2020. 1. vyd. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnave. s. 131-157. ISBN 978-80-568-0234-2. 2020.
  4. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - Obecná část. 2. vydání. 2. vydání. Praha: Česká společnost pro civilní právo procesní. 88 s. ISBN 978-80-88248-02-6. 2020.
  5. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - Zvláštní část. 2. rozšířené vydání. 2. vydání. Praha: Česká společnost pro civilní právo procesní. 132 s. ISBN 978-80-88248-03-3. 2020.

  2019

  1. LAVICKÝ, Petr. Bezdůvodné obohacení jako nástroj překlenutí stavu non liquet? In Dny práva 2019 (Brno). 2019.
  2. LAVICKÝ, Petr. Civilní proces na brněnské právnické fakultě mezi světovými válkami. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, roč. 27, zvláštní číslo, s. 91-106. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-6. 2019.
  3. LAVICKÝ, Petr, Jan HOLAS a Michal JANOVEC. COFOLA 2019: Zásady civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita. 113 s. ISBN 978-80-210-9498-7. 2019.
  4. LAVICKÝ, Petr. Člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126. 2019 - 2021.
  5. LAVICKÝ, Petr. Člen redakční rady časopisu Soukromé právo. Soukromé právo. ISSN 2533-4239. 2019 - 2021.
  6. LAVICKÝ, Petr. Člen redakční rady časopisu Súkromné právo. Súkromné právo. ISSN 1339-8652. 2019 - 2021.
  7. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Domnělý nabývací titul a vydržení vlastnického práva. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 1, s. 34. ISSN 1211-4405. 2019.
  8. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Místní příslušnost soudu pro žalobu, kterou se vlastník zatíženého pozemku na oprávněném ze služebnosti domáhá nároku, který oprávněného stíhá obligačně. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 9, s. 306. ISSN 1211-4405. 2019.
  9. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Nedočkavý cestující. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 5, s. 178. ISSN 1211-4405. 2019.
  10. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Novoty v odvolacím řízení. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 3, s. 105b. ISSN 1211-4405. 2019.
  11. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Alena WINTEROVÁ, Bohumil DVOŘÁK a Zdeněk PULKRÁBEK. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, roč. 27, č. 5, s. 153-159. ISSN 1210-6410. 2019.
  12. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Ochrana důvěry ve veřejné knihy. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 10, s. 341. ISSN 1211-4405. 2019.
  13. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Platnost smlouvy o stavbě při absenci úředního povolení ke stavbě. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 4, s. 142. ISSN 1211-4405. 2019.
  14. LAVICKÝ, Petr. Pluralita účastníkov súdneho konania a problém procesných spoločenstiev a intervencia do konania - český pohľad. In Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve (Bratislava). 2019.
  15. LAVICKÝ, Petr. Postavení strany ve věcném záměru civilního řádu soudního. In Budoucnost civilního procesu (Praha, Ústav státu a práva). 2019.
  16. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Právo zřeknout se možnosti odvolání daru pro hrubý nevděk obdarovaného a cizoložství obdarovaného jako důvod pro odvolání daru. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 2, s. 70. ISSN 1211-4405. 2019.
  17. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Předpoklady uplatnění předkupního práva. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 11-12, s. 397. ISSN 1211-4405. 2019.
  18. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Ručení kormidelníka závodní lodi za škodu, již utrpěla osoba v jiné lodi neopatrným řízením závodní lodi. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 6, s. 214. ISSN 1211-4405. 2019.
  19. LAVICKÝ, Petr. Samostatné společenství a jak je legislativně uchopit. In Kristián Csach. Pluralita účastníkov právnych vzťahov v hmotnom a procesnom práve. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky. s. 10-33. ISBN 978-80-973526-0-8. 2019.
  20. LAVICKÝ, Petr. Soudní přezkum rozhodnutí zdravotních pojišťoven. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. AV ČR, Ústav státu a práva, roč. 9, č. 2, s. 1-14. ISSN 1804-8137. 2019.
  21. LAVICKÝ, Petr. Soudní přezkum rozhodnutí zdravotních pojišťoven. In Konference zdravotnického práva „Lidé, zdravotnictví a právo“ (Brno). 2019.
  22. LAVICKÝ, Petr. Úvahy nad navrhovanou koncepcí řízení o hromadných žalobách. In VII. zasedání Kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva. 2019.
  23. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva Obecná část. 2. vydání. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, z.s., 2019.
  24. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Vykázání manželky z ložnice a z kuchyně. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2019, č. 7-8, s. 269b. ISSN 1211-4405. 2019.

  2018

  1. LAVICKÝ, Petr. Civilní řád soudní a zákon o hromadných žalobách. In VI. zasedání Kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva. 2018.
  2. LAVICKÝ, Petr. Část V. občanského soudního řádu. In III. konference k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. 2018.
  3. DOBROVOLNÁ, Eva a Petr LAVICKÝ. Das gesetzliche Vorhaben der neuen ZPO in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für Zivilprozess. Wolters Kluwer, roč. 22, č. 1, s. 187-212. ISSN 0342-3468. doi:10.1515/zzp-2017-220109. 2018.
  4. LAVICKÝ, Petr. Diskuse o věcném záměru civilního řádu soudního jako zrcadlo české justice. In Dny práva 2018 (Brno). 2018.
  5. LAVICKÝ, Petr. Dovolání ve věcném záměru pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního: argumenty pro a proti. In Dovolání v civilním soudním řízení (srovnání české a německé koncepce), Centrum právní komparatistiky (Praha). 2018.
  6. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Důkazní břemeno v řízení o vlastnické žalobě. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 10, s. 342. ISSN 1211-4405. 2018.
  7. LAVICKÝ, Petr. Externí člen oborové rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Oborová rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 2018 - 2020.
  8. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Hádka trhovců. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 3, s. 270. ISSN 1211-4405. 2018.
  9. LAVICKÝ, Petr. Interní člen vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 2018 - 2020.
  10. LAVICKÝ, Petr. Koncepce opravných prostředků ve věcném záměru civilního řádu soudního. In II. konference k novému civilnímu řádu soudnímu - opravné prostředky (Brno). 2018.
  11. LAVICKÝ, Petr. Koncepce věcného záměru civilního řádu soudního. In V. zasedání Kolegia pro občanské právo. 2018.
  12. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Konkurence žaloby pro rušenou držbu a žaloby na ochranu rušeného práva. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 11-12, s. 397. ISSN 1211-4405. 2018.
  13. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Možnosti napadení odvolacího rozhodnutí dovoláním. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 4, s. 142. ISSN 1211-4405. 2018.
  14. LAVICKÝ, Petr. Očekávání od rekodifikace práva procesního v ČR. In Konference "Rekodifikácia civilného práva v SR" (Bratislava). 2018.
  15. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Pasivní legitimace v řízení o vydání věci při držitelství několika osob. Nabývání vlastnictví při postoupení téže nemovitosti jejím knihovním vlastníkem dvěma různým osobám. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 2, s. 68. ISSN 1211-4405. 2018.
  16. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Pasivní legitimace v řízení o vydání věci při držitelství několika osob. Nabývání vlastnictví při postoupení téže nemovitosti jejím knihovním vlastníkem dvěma různým osobám. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 2, s. 68-71. ISSN 1211-4405. 2018.
  17. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Procesní oprávnění stran vzdát se v průběhu odvolacího řízení výslechu svědků odvolacím soudem. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 1, s. 34. ISSN 1211-4405. 2018.
  18. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Procesní oprávnění stran vzdát se v průběhu odvolacího řízení výslechu svědků odvolacím soudem. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 1, s. 34-35. ISSN 1211-4405. 2018.
  19. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Rozpor skutkové části žaloby a žalobního petitu. Soudní rozhledy. C.H. Beck, roč. 24, č. 3, s. 106a, 1 s. ISSN 1211-4405. 2018.
  20. LAVICKÝ, Petr. Řízení před soudem I. stupně ve věcném záměru CŘS. In Konference "Soukromé právo 2018" (Praha). 2018.
  21. LAVICKÝ, Petr. Řízení před soudem I. stupně ve věcném záměru CŘS. In Konference "Soukromé právo 2018" (Ostrava). 2018.
  22. LAVICKÝ, Petr. Řízení před soudem I. stupně ve věcném záměru CŘS. In Konference "Soukromé právo 2018" (Brno). 2018.
  23. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Samostatné procesní společenství. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 5, s. 177. ISSN 1211-4405. 2018.
  24. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita. 196 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, vol. 642. ISBN 978-80-210-9152-8. 2018.
  25. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 196 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9153-5. 2018.
  26. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 196 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9152-8. 2018.
  27. LAVICKÝ, Petr. Soudcovské dotváření pravidel dělení důkazního břemena. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, roč. 157, č. 4, s. 303-319. ISSN 0231-6625. 2018.
  28. LAVICKÝ, Petr. Strany civilního sporného řízení. In Diskusní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního - řízení v I. stupni. 2018.
  29. LAVICKÝ, Petr. Systém opravných prostředků. In Olomoucké právnické dny 2018. 2018.
  30. LAVICKÝ, Petr. Teze připravovaného civilního řádu soudního. In Letní školení civilních soudců a asistentů z obvodu Krajského soudu v Brně. 2018.
  31. LAVICKÝ, Petr. Věcný záměr civilního řádu soudního. In Konference "Právnický podzim 2018" (Brno). 2018.
  32. DOBROVOLNÁ, Eva, Bohumil DVOŘÁK, Petr LAVICKÝ, Zdeněk PULKRÁBEK a Alena WINTEROVÁ. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, Neuveden, č. 1-2, s. 17-27. ISSN 1210-6348. 2018.
  33. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Výkon a rozsah služebnosti. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 6, s. 214. ISSN 1211-4405. 2018.
  34. LAVICKÝ, Petr a Josef KOTÁSEK. Zákaz zpětvzetí žaloby podle nového § 96 odst. 6 OSŘ. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 26, č. 1, s. 1-7. ISSN 1210-6410. 2018.
  35. LAVICKÝ, Petr. Zmatečnost civilního soudního řízení. In Dvořák, J. - Macková, A. Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd. s. 203-217. ISBN 978-80-85305-53-1. 2018.
  36. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Zřízení nezbytné cesty průchodem sousedního stavení. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2018, č. 9, s. 306a. ISSN 1211-4405. 2018.

  2017

  1. LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges ve spolupráci s Českou společností pro civilní právo procesní. 272 s. Edice extra. ISBN 978-80-7502-203-5. 2017.
  2. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Charakter rozhodnutí o správě v případě pronájmu bytu ve společném domě a výpovědi nájmu uzavřeného na dobu neurčitou. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 3, s. 106-107. ISSN 1211-4405. 2017.
  3. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Myš v pivu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 7-8, s. 269-271. ISSN 1211-4405. 2017.
  4. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Odnětí možnosti jednat před soudem. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 5, s. 178-179. ISSN 1211-4405. 2017.
  5. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Oprávnění odvolacího soudu odchylně hodnotit výpovědi svědků vyslechnutých v řízení před soudem prvního stupně. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 4, s. 141-142. ISSN 1211-4405. 2017.
  6. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Předpoklady povolení nezbytné cesty pro pohodlí majitele nemovitosti. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 9, s. 306-307. ISSN 1211-4405. 2017.
  7. LAVICKÝ, Petr. Předseda pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního. Pracovní skupina pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního, 2017 - 2020.
  8. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Překážka věci pravomocně rozhodnuté v řízení o rozvod manželství. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 1, s. 34-35. ISSN 1211-4405. 2017.
  9. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Překážka zahájeného řízení pro totožnost stran při účastenství singulárního nástupce. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 10, s. 342-343. ISSN 1211-4405. 2017.
  10. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - obecná část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní. 88 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-00-2. 2017.
  11. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - zvláštní část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní. 126 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-01-9. 2017.
  12. DOBROVOLNÁ, Eva, Bohumil DVOŘÁK, Petr LAVICKÝ, Zdeněk PULKRÁBEK a Alena WINTEROVÁ. Věcný záměr civilního řádu soudního. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 25, 23-24, s. 801-810. ISSN 1210-6410. 2017.
  13. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Vedlejší intervence. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 11-12, s. 398-399. ISSN 1211-4405. 2017.
  14. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Výtka vad. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 6, s. 215. ISSN 1211-4405. 2017.
  15. LAVICKÝ, Petr. Význam domněnky dobré víry pro rozdělení důkazního břemena v civilním řízení soudním. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 25, 13-14, s. 464-470. ISSN 1210-6410. 2017.
  16. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Zcizení sporné věci a překážka litispendence. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2017, č. 2, s. 69-71. ISSN 1211-4405. 2017.

  2016

  1. LAVICKÝ, Petr. Člen redakční rady časopisu Rekodifikace a praxe (Soukromé právo). Rekodifikace a praxe. ISSN 1805-6822. 2016 - 2019.
  2. LAVICKÝ, Petr a Eva DOBROVOLNÁ. Das tschechische Zivilprozessrecht - von der österreichischen ZPO bis zur Gegenwart. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Wien: Manz, neuveden, č. 2, s. 89-94. ISSN 2078-1059. 2016.
  3. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK a Petr LAVICKÝ. Evidence in Civil Law - Czech Republic. Maribor: Lex Localis. 57 s. Law & Society. ISBN 978-961-6842-74-7. doi:10.4335/978-961-6842-74-7. 2016.
  4. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Existence manželského poměru, společné provozování živnosti a společný majetek manželů. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2016, č. 10, s. 341-343. ISSN 1211-4405. 2016.
  5. LAVICKÝ, Petr. Flexibilní důkazní břemeno? Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 24, č. 22, s. 763-767. ISSN 1210-6410. 2016.
  6. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě, směna. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 300 s. ISBN 978-80-7552-180-4. 2016.
  7. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci. Nájem a pacht. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 392 s. ISBN 978-80-7552-181-1. 2016.
  8. LAVICKÝ, Petr. Komentář k OSŘ - Dokazování (§ 120 až 136). In Petr Lavický. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR. s. 582-681. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 2016.
  9. LAVICKÝ, Petr. Komentář k OSŘ - Vybraná ustanovení o soudním rozhodnutí (§ 155-158, 160-171). In Petr Lavický. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR. s. 740-782, 782-834, 96 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 2016.
  10. LAVICKÝ, Petr. Komentář k OSŘ - Základní ustanovení (§ 1 až 6). In Petr Lavický. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR. s. 1-32. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 2016.
  11. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Negativní určovací žaloba. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2016, č. 5, s. 177-179. ISSN 1211-4405. 2016.
  12. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Nechopnost manžela plnit manželské povinnosti. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2016, 7-8, s. 269-270. ISSN 1211-4405. 2016.
  13. RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. New Czech Foundation and Trust (like) Law: initial experience and reactions. Trust and Trustees. Oxford: Oxford University Press, roč. 22, č. 6, s. 641-646. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttw062. 2016.
  14. LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR. 1116 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. 2016.
  15. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Okolnosti bránící zrušení spoluvlastnictví. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2016, č. 2, s. 69-71. ISSN 1211-4405. 2016.
  16. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Předpoklady rozdělení spoluvlastnictví veřejnou dražbou. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2016, č. 4, s. 141-142. ISSN 1211-4405. 2016.
  17. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Skutkový přednes učiněný při dokazování účastnickým výslechem. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2016, č. 3, s. 106-107. ISSN 1211-4405. 2016.
  18. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Zánik osobní služebnosti při nabytí spoluvlastnického práva k zatížené nemovitosti oprávněným. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2016, č. 9, s. 306-307. ISSN 1211-4405. 2016.
  19. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Žaloba na obnovu řízení. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2016, č. 1, s. 33-35. ISSN 1211-4405. 2016.

  2015

  1. LAVICKÝ, Petr. § 1- § 30 (Komentář k obecné části ZŘS). In Petr Lavický a kolektiv. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a. s. s. 1-95. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-869-7. 2015.
  2. LAVICKÝ, Petr. Člen redakční rady časopisu Rekodifikace a praxe. Rekodifikace a praxe. ISSN 1805-6822. 2015.
  3. LAVICKÝ, Petr. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 23, č. 7, s. 253-260. ISSN 1210-6410. 2015.
  4. RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. Foundations and trust funds in the Czech Republic after the recodification of Civil Law : a step forward? Trust & Trustees. Oxford University Press, roč. 21, č. 6, s. 639-644. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttv053. 2015.
  5. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 476 s. ISBN 978-80-7478-821-5. 2015.
  6. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci. Vznik a obsah závazků. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 304 s. ISBN 978-80-7478-754-6. 2015.
  7. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci. Zajištění a utvrzení dluhů. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 312 s. ISBN 978-80-7478-905-2. 2015.
  8. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci. Zánik závazků. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 280 s. ISBN 978-80-7478-907-6. 2015.
  9. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci. Změny závazků. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 304 s. ISBN 978-80-7478-756-0. 2015.
  10. PONDIKASOVÁ, Tereza a Kateřina ČUHELOVÁ. Komentář k § 31- 64 (společně s JUDr. Kateřinou Čuhelovou). In LAVICKÝ, Petr. Zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících. Praha: Wolters Kluwer. s. 99 -192. Praktický komentář, III. svazek. ISBN 978-80-7478-869-7. 2015.
  11. LAVICKÝ, Petr. Koncepce budoucí právní úpravy civilního procesu v ČR. In Mezinárodní konference PF UPOL: výživné, osoby v právním smyslu, násilí na pracovišti, rekodifikace civilního procesního práva. 2015.
  12. LAVICKÝ, Petr, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. dotisk 1.,vydání. v Brně: MU. 272 s. učebnice - 499. ISBN 978-80-210-7601-3. 2015.
  13. RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. New Czech Foundation Law: A return to European roots? In Weitemeyer, B. - Hüttemann, R. - Rawert, P. - Schmidt, K. Non Profit Law Yearbook 2014/2015. Hamburg: Bucerius Law School Press. s. 157-170. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-073-3. 2015.
  14. VEČEŘA, Miloš, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Lukáš HLOUCH, Petr LAVICKÝ, Martin HAPLA, Tereza PONDIKASOVÁ, Monika STACHOŇOVÁ, Vít KŘÍŽKA, Vojtěch POSPÍŠIL, Petr COUFALÍK a Michal MALANÍK. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 344 s. ISBN 978-80-210-8074-4. 2015.
  15. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. O tzv. manželských povinnostech. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, 7-8, s. 298. ISSN 1211-4405. 2015.
  16. LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád. Exekuční právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s. 556 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5. 2015.
  17. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Obživnutí služebnosti bytu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, č. 2, s. 78. ISSN 1211-4405. 2015.
  18. LAVICKÝ, Petr. Pojem soudcovské tvorby práva; Institucionální hledisko. In Večeřa, Miloš, Hurdík, Jan, Hapla, Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita. s. 13-33,141-143, 24 s. Řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-8074-4. 2015.
  19. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Právní moc rozsudku. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, č. 1, s. 198. ISSN 1211-4405. 2015.
  20. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Právní režim studny zřízené na hranici sousedních pozemků. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, č. 1, s. 158. ISSN 1211-4405. 2015.
  21. LAVICKÝ, Petr a Bohumil DVOŘÁK. Pro futuro. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 23, č. 5, s. 153-159. ISSN 1210-6410. 2015.
  22. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Projednací zásada v občanském soudním řízení. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, č. 1, s. 38-39. ISSN 1211-4405. 2015.
  23. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Reálné rozdělení společných pozemků při zmenšení jejich hodnoty. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, č. 10, s. 378. ISSN 1211-4405. 2015.
  24. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Řízení o stanovení hranice mezi pozemky a spor o určení vlastnického práva. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, č. 3, s. 118. ISSN 1211-4405. 2015.
  25. LAVICKÝ, Petr, Tomáš DOLEŽAL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Hana ADAMOVÁ, Kateřina ČUHELOVÁ, Radovan DÁVID, Pavel DEJL, Eva DOBROVOLNÁ, Radka FELGROVÁ, Petr HAMPEL, Klára HAMUĹÁKOVÁ, Ondřej HOLUB, Radim CHALUPA, Martin LEBEDA, Martin KOPA, Martin KORNEL, Jaromír KOŽIAK, Jana KŘIVÁČKOVÁ, Vilém PODEŠVA, Tereza SKARKOVÁ, Adam TALANDA, Iveta TALANDOVÁ, Jiří VAŠÍČEK a Ivo WALDER. Řízení o úschovách. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. ISBN 978-80-7478-869-7. 2015.
  26. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Vyšetřovací zásada v nesporném řízení. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, č. 9, s. 338. ISSN 1211-4405. 2015.
  27. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Žalovatelnost nároků z proher v zakázaně hře. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2015, č. 6, s. 237. ISSN 1211-4405. 2015.

  2014

  1. LAVICKÝ, Petr a Eva DOBROVOLNÁ. Aktuelle Fragen der Beweislastverteilung im tschechischen Recht. Zeitschrift für Zivilprozess International. Köln: Carl Heymanns, roč. 19. svazek, č. 2014, s. 199-207. ISSN 1434-8888. 2014.
  2. LAVICKÝ, Petr. Clausula rebus sic stantibus a procesní aspekty. In Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. 2014.
  3. LAVICKÝ, Petr. Czech republic: Simplification of Debt Collection in Czech republic - national and EU Perspective. In Vesna Rijavec, Tomaz Kerestes, Tjasa Ivanc. Simplification of Debt Collection in the EU. The Hague: Kluwer Law International. s. 151-177. European Monographs Series Set. ISBN 978-90-411-4854-4. 2014.
  4. LAVICKÝ, Petr. Člen. Odborné kolegium pro občanské právo při Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, 2014 - 2021.
  5. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Dobrá víra zřizovatele neoprávněné stavby. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, 7-8, s. 298-299. ISSN 1211-4405. 2014.
  6. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Dočasná stavba, veřejný statek a actio publiciana. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 1, s. 38-39. ISSN 1211-4405. 2014.
  7. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Je možno okupovat stříbrnou lišku? Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 3, s. 119-120. ISSN 1211-4405. 2014.
  8. PONDIKASOVÁ, Tereza a Kateřina ČUHELOVÁ. Komentář k § 66 - 76 (společně s JUDr. Kateřinou Čuhelovou). In LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. Praha: C.H. Beck. s. 315-365. ISBN 978-80-7400-529-9. 2014.
  9. LAVICKÝ, Petr. Komentář k občanskému zákoníku: Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1 až § 14). In Lavický, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část. (§ 1 až § 654). Komentář. Praha: C. H. Beck. s. 1-128. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 2014.
  10. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita. 268 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica. ISBN 978-80-210-7601-3. 2014.
  11. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 268 s. ISBN 978-80-210-7601-3. 2014.
  12. LAVICKÝ, Petr. Náhrada nemajetkové újmy v NOZ III. 2014.
  13. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Nároky zmrhané služky na odškodnění. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 9, s. 339-340. ISSN 1211-4405. 2014.
  14. LAVICKÝ, Petr. Několik úvah o procesním právu z podnětu díla prof. V. Knappa. In Gerloch, Aleš. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk. s. 382-390. ISBN 978-80-7380-509-8. 2014.
  15. LAVICKÝ, Petr. Některá společná a závěrečná ustanovení (§ 3017, § 3026, § 3028 odst. 1 a 2, § 3036, § 3037). In Lavický, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část. (§ 1 až § 654). Komentář. Praha: C. H. Beck. s. 2298-2300, 2314-2320, 2340-234, 15 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 2014.
  16. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Odstranění překážek ztěžujících výkon služebnosti jízdy. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 5, s. 198-199. ISSN 1211-4405. 2014.
  17. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Podmínky zřízení nezbytné cesty při absenci nutného spojení pozemku s veřejnou komunikační sítí. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 4, s. 157-158. ISSN 1211-4405. 2014.
  18. LAVICKÝ, Petr a Tomáš DOLEŽAL. Pojetí náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle nového občanského zákoníku a s tím spojené procesní aspekty. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 10, s. 358-363. ISSN 1210-6410. 2014.
  19. LAVICKÝ, Petr. Právní události (§ 600 až § 602, § 604 až 608). In Lavický, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část. (§ 1 až § 654). Komentář. Praha: C. H. Beck. s. 2154-2158, 2160-2166, 12 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 2014.
  20. HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Private Law Reform. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 332 s. ISBN 978-80-210-7603-7. 2014.
  21. LAVICKÝ, Petr. Procesní souvislosti svěřenského fondu. In Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva. 2014.
  22. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Přenechání bytu do doby uprázdnění bytu jiného a výprosa. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 6, s. 237-238. ISSN 1211-4405. 2014.
  23. LAVICKÝ, Petr. Příprava jednání a koncentrace řízení. In Příprava jednání v civilním řízení soudním. 2014.
  24. LAVICKÝ, Petr. Příprava jednání v civilním řízení soudním. 2014.
  25. LAVICKÝ, Petr. Relations between Private and Public Law. Procedural Rules in Civil Code. The ‚Style-Shaping‘ Elements. The Principles of Private Law. The Role of Courts‘ Decisions. In Lavický, Petr - Hurdík, Jan. Private Law Reform. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. s. 68-84. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 501. ISBN 978-80-210-7603-7. 2014.
  26. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA a Radim CHALUPA. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 1. vyd. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014.
  27. LAVICKÝ, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 130 s. ISBN 978-80-210-7686-0. 2014.
  28. LAVICKÝ, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita. 130 s. ISBN 978-80-210-7686-0. 2014.
  29. LAVICKÝ, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 2014.
  30. LAVICKÝ, Petr a Bohumil DVOŘÁK. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 12, s. 455-456. ISSN 1210-6410. 2014.
  31. LAVICKÝ, Petr. Soukromá listina a veřejná listina (§ 565 - § 569). In Lavický, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část. (§ 1 až § 654). Komentář. Praha: C. H. Beck. s. 2036-2047. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 2014.
  32. LAVICKÝ, Petr. Společné dluhy a pohledávky (§ 1868 až § 1878). In Hulmák, Milan. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. Praha: C. H. Beck. s. 666-722. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. 2014.
  33. LAVICKÝ, Petr. Vázanost soudu žalobou. In Olomoucké právnické dny. 2014.
  34. LAVICKÝ, Petr. Vázanost soudu žalobou (úvahy vyvolané novým občanským zákoníkem). Acta iuridica olomucensia. Univerzita Palackého v Olomouci, neuveden, č. 9, s. 17-24. ISSN 1801-0288. 2014.
  35. LAVICKÝ, Petr. Vazby mezi soukromým a veřejným právem. Procesní pravidla v občanském zákoníku. Stylotvorné prvky. Zásady soukromého práva. Role soudního rozhodování. In Hurdík, Jan - Lavický, Petr. Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. s. 97-113. Spisy Právnické fakulty Masarykovy. ISBN 978-80-210-7602-0. 2014.
  36. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Zamítnutí žaloby o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 2, s. 77-78. ISSN 1211-4405. 2014.
  37. LAVICKÝ, Petr a Michal KRÁLÍK. Zatajení nemocných kopyt prodávaného tažného koně. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, roč. 2014, č. 10, s. 377-378. ISSN 1211-4405. 2014.
  38. HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 124 s. ISBN 978-80-210-7602-0. 2014.
  39. LAVICKÝ, Petr. Způsoby a limity urychlování civilního řízení soudního. In Lavický, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita. s. 35-46. ISBN 978-80-210-7686-0. 2014.
  40. LAVICKÝ, Petr. Způsoby a limity urychlování civilního řízení soudního. In Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 2014.

  2013

  1. LAVICKÝ, Petr. Člen komise pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, 2013.
  2. LAVICKÝ, Petr. Člen rekodifikačnej komisie pre občiansky súdny poriadok. Rekodifikačná komisia pre občiansky súdny poriadok, 2013.
  3. LAVICKÝ, Petr. Členství v redakční radě časopisu Rekodifikace a praxe. The editorial board of the journal Recodification and Practice, 2013.
  4. LAVICKÝ, Petr. Doprovodné zákony k NOZ. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 1, č. 9, s. 2-3. ISSN 1805-6822. 2013.
  5. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Držební úmysl, pravá a poctivá držba. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 5, s. 197-198. ISSN 1210-6410. 2013.
  6. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 336 s. ISBN 978-80-7478-057-8. 2013.
  7. LAVICKÝ, Petr a Petra POLIŠENSKÁ. Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 412 s. ISBN 978-80-7478-040-0. 2013.
  8. LAVICKÝ, Petr. K chystaným změnám občanského soudního řádu. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., ročník I., č. 3, s. 4-8. ISSN 1805-6822. 2013.
  9. LAVICKÝ, Petr. Klady a zápory dualismu soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů. In Hamuľáková, K. - Křiváčková, J. Supplementum na téma: Současná a případná budoucí právní úprava soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 11-18. ISSN 1801-0288. 2013.
  10. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Legitimace podílového spoluvlastníka k podání návrhu na prodej věci veřejnou dražbou. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 3, s. 119-120. ISSN 1210-6410. 2013.
  11. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Nález ztracené věci. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, 7-8, s. 298-299. ISSN 1210-6410. 2013.
  12. LAVICKÝ, Petr. Několik úvah o procesním právu z podnětu díla prof. V. Knappa. In Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času. 2013.
  13. LAVICKÝ, Petr. Nová úprava nesporných řízení. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 1, č. 11, s. 2-3. ISSN 1805-6822. 2013.
  14. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Označení vindikovaných věcí ve vlastnické žalobě. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, 11-12, s. 438-439. ISSN 1210-6410. 2013.
  15. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Pasivní solidarita podnikatelů. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 10, s. 379-380. ISSN 1210-6410. 2013.
  16. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Podmínky zrušení spoluvlastnictví. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 9, s. 338-339. ISSN 1210-6410. 2013.
  17. LAVICKÝ, Petr. Procesněprávní pravidla v novém občanském zákoníku. In Reforma súkromného práva a Slovensku a v Čechách. Brno - Pezinok: Masarykova univerzita - Justičná akadémia Slovenskej Republiky. s. 82-99. ISBN 978-80-210-6626-7. 2013.
  18. LAVICKÝ, Petr. Procesní dopady rozdílného pojetí peněžité náhrady jako jednoho nebo jako několika dílčích nároků. In Náhrada nemajetkové újmy II. 2013.
  19. LAVICKÝ, Petr. Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 284 s. Přehledy judikatury. ISBN 978-80-7357-991-3. 2013.
  20. LAVICKÝ, Petr. Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz zneužití práva. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 324 s. Přehledy judikatury. ISBN 978-80-7478-018-9. 2013.
  21. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Rozpor smlouvy s dobrými mravy. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 2, s. 78-79. ISSN 1210-6410. 2013.
  22. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Sklep pod cizím pozemkem. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 4, s. 158-159. ISSN 1210-6410. 2013.
  23. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Správa společné věci a propachtování hospodářského statku. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 6, s. 237-238. ISSN 1210-6410. 2013.
  24. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Zřízení nezbytné cesty průchodem sousedního stavení. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 1, s. 39-40. ISSN 1210-6410. 2013.

  2012

  1. LAVICKÝ, Petr. Člen komise pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, 2012.
  2. LAVICKÝ, Petr. Člen rekodifikačnej komisie pre občiansky súdny poriadok. Rekodifikačná komisia pre občiansky súdny poriadok, 2012.
  3. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Doložka rebus sic stantibus. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 2012, č. 10, s. 377-380. ISSN 1211-4405. 2012.
  4. LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno a dokazování výše nároku. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer, a. s., roč. 9, č. 11, s. 488 - 492. ISSN 1214-7966. 2012.
  5. LAVICKÝ, Petr. Exekuční řízení. In Fiala, Josef. Občanské právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 244 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-948-7. 2012.
  6. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Petr LAVICKÝ, Lenka DOBEŠOVÁ, Jiří HANDLAR a Markéta SELUCKÁ. MERITUM Občanské právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 1000 s. MERITUM. ISBN 978-80-7357-948-7. 2012.
  7. LAVICKÝ, Petr. Michal Králík: Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich (vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, roč. 2012, 1-2, s. 55-56. ISSN 1210-6348. 2012.
  8. LAVICKÝ, Petr. Milan Podhrázký: Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, roč. 2012, č. 3, s. 41-42. ISSN 1210-6348. 2012.
  9. FIALA, Josef, Petr LAVICKÝ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo hmotné a procesní v pojišťovnictví. In Seminář pro likvidátory České pojišťovny. 2012.
  10. LAVICKÝ, Petr. Problémy vymezení pravomoci civilních a správních soudů. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., Neuveden, č. 4, s. 3-9. ISSN 1802-3843. 2012.
  11. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Procesní předpoklady odstranění tchýně ze společné domácnosti. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 18, 7-8, s. 299-300. ISSN 1210-6410. 2012.
  12. LAVICKÝ, Petr. Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2. aktualizované a rozšířené. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 812 s. Přehledy judikatury. ISBN 978-80-7357-857-2. 2012.
  13. LAVICKÝ, Petr. Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Zásada autonomie vůle. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 312 s. Přehledy judikatury. ISBN 978-80-7357-980-7. 2012.
  14. LAVICKÝ, Petr. Účelnost nákladů spojených se zastupováním advokátem. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., roč. 9, č. 5, s. 191-198. ISSN 1214-7966. 2012.
  15. LAVICKÝ, Petr. Vztah hmotného a procesního práva z pohledu filosofie externismu. In Dny práva 2012, sekce Komplexní reforma soukromého práva. 2012.
  16. KRÁLÍK, Michal a Petr LAVICKÝ. Zákaz šikany. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 18, 11-12, s. 439-440. ISSN 1210-6410. 2012.
  17. STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 139 s. Edice učebnic PrF č. 491. ISBN 978-80-210-5062-4. 2012.
  18. STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 1. vydání, 2. dotisk. Brno: Masarykova univerzita. 124 s. Edice učebnic. ISBN 978-80-210-5062-4. 2012.
  19. LAVICKÝ, Petr. Zbyněk Matula: Culpa in contrahendo. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, roč. 2012, č. 4, s. 46-47. ISSN 1210-6348. 2012.

  2011

  1. LAVICKÝ, Petr. Civilní soudnictví a nový občanský zákoník. Soudce. Havlíček Brain Team, roč. 13, č. 9, s. 4-14. ISSN 1211-5347. 2011.
  2. BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ a Karel ŠIMEK. Daňový řád. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 1537 s. I. díl, II. díl, přílohy. ISBN 978-80-7357-564-9. 2011.
  3. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Markéta SELUCKÁ. Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného. Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 19, č. 4, s. 341-353. ISSN 1210-9126. 2011.
  4. STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 139 s. Edice učebnic PrF č. 460. ISBN 978-80-210-5062-4. 2011.

  2010

  1. LAVICKÝ, Petr. Český civilní proces z pohledu aktů Rady Evropy. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva 2010 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 971-987. ISBN 978-80-210-5305-2. 2010.
  2. LAVICKÝ, Petr a Jiří SPÁČIL. Macurův jubilejní památník (k nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura). Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 260 s. ISBN 978-80-7357-542-7. 2010.
  3. SELUCKÁ, Markéta a Petr LAVICKÝ. National correspondent - Fundamental Rights Action Plan. Fundamental Rights Action Plan, the European Legal Studies Institute at Osnabrück, 2010.
  4. KORNEL, Martin. Soudce a rozhodování o nezletilém dítěti. In LAVICKÝ, Petr a Jiří SPÁČIL. Macurův jubilejní památník. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. s. 231-237. ISBN 978-80-7357-542-7. 2010.
  5. LAVICKÝ, Petr. Souhrnná novela občanského soudního řádu, účinná od 1. července 2009. In Vzdělávací akce ČAK. 2010.
  6. LAVICKÝ, Petr. Správní soudnctví. In Vzdělávací akce ČAK. 2010.
  7. HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 198 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, No 367. ISBN 978-80-210-5063-1. 2010.

  2009

  1. LAVICKÝ, Petr. Elektronický platební rozkaz? Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., roč. 2009, č. 2, s. 62-71. ISSN 1214-7966. 2009.
  2. LAVICKÝ, Petr. Nad fikcí výpovědi (odvolání) plné moci a restrikcí počtu zmocněnců v civilním procesu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, roč. 2009, č. 2, s. 91-96. ISSN 1210-9126. 2009.
  3. DAVID, Ludvík, Milana HRUŠÁKOVÁ, František IŠTVÁNEK, Vít JAKŠIČ, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Miroslava JIRMANOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena MACKOVÁ, Alice SEDLÁKOVÁ, Petr SMOLÍK, Jiří SPÁČIL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ, Petr ŠUK, Marie VOKŘINKOVÁ, František VONDRUŠKA, Jan ZÁRUBA, Marta ZAVADILOVÁ, Petr ZIMA a Milan ŽONDRA. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 1986 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. 2009.
  4. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9. 2009.
  5. LAVICKÝ, Petr. Odůvodňování usnesení v civilním řízení soudním. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., Neuveden, č. 1, s. 6-14. ISSN 1214-7966. 2009.
  6. LAVICKÝ, Petr. Příkazní smlouva. Jednatelství bez příkazu. Zprostředkovatelská smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck. s. 2194-2248, 54 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6. 2009.
  7. LAVICKÝ, Petr. Souhrnná novela občanského soudního řádu. 2009.
  8. LAVICKÝ, Petr. Záloha na náklady dokazování v českém civilním procesu. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 6, č. 12, s. 509-518. ISSN 1214-7966. 2009.
  9. LAVICKÝ, Petr. Zmeškání účastníka a fikce dispozičních procesních úkonů. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., roč. 6, č. 10, s. 401-413. ISSN 1214-7966. 2009.

  2008

  1. LAVICKÝ, Petr. Člen minitýmu pro oblast ostatních smluvních typů návrhu občanského zákoníku (10.). Minitým pro oblast ostatních smluvních typů návrhu občanského zákoníku (10.), 2008.
  2. LAVICKÝ, Petr. Člen Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR, 2008.
  3. LAVICKÝ, Petr. Příkazní smlouva. Jednatelství bez příkazu. Zprostředkovatelská smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck. s. 2021-2072, 2108-2119, 62 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1. 2008.
  4. MAREK, Karel, Josef FIALA, Jaruška STAVINOHOVÁ, Radovan DÁVID, Jiří HANDLAR, Petr LAVICKÝ, Markéta SELUCKÁ, Roman FIALA, Jiří SPÁČIL a Petr VOJTEK. Připomínky k návrhu občanského zákoníku. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, Roč. 9, č. 12, s. 20-24. ISSN 1212-8694. 2008.
  5. STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Sanctions under the Rules of Civil Procedure. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 2008. vyd. Brno - Bialystok: Faculty of Law Masaryk University - Faculty of Law University of Bialystok. s. 178-196, 18 s. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická. č. 340. ISBN 978-80-210-4768-6. 2008.
  6. LAVICKÝ, Petr a Jaruška STAVINOHOVÁ. Sankce v civilním právu procesním. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., roč. 5, č. 9, s. 369-380, 11 s. ISSN 1214-7966. 2008.
  7. HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. The System of Principles of Private Law. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 16, č. 3, s. 230-235. ISSN 1210-9126. 2008.
  8. LAVICKÝ, Petr. Vzájemné vztahy práva procesního a práva hmotného v díle pana profesora Macura. In Dny práva - 2008 - Days of law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s. r. o. s. 959-968. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.

  2007

  1. LAVICKÝ, Petr. Člen Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR, 2007.
  2. LAVICKÝ, Petr. Kritické poznámky ke koncepci návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 2007, č. 23, s. 848-859. ISSN 1210-6410. 2007.

  2006

  1. LAVICKÝ, Petr. Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 1. vyd. Praha: ASPI. 415 s. Judikatura. ISBN 80-7357-208-7. 2006.
  2. LAVICKÝ, Petr, Milan PODHRÁZKÝ a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Přehled judikatury ve věcech správního trestání. 1. vyd. Praha: ASPI. 823 s. Judikatura. ISBN 80-7357-200-1. 2006.
  3. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Petr LAVICKÝ a Kateřina RONOVSKÁ. Východiska a tendence vývoje českého občanského práva po vstupu České republiky do Evropské unie. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 156-185. ISBN 80-210-4182-X. 2006.

  2005

  1. LAVICKÝ, Petr, Jaruška STAVINOHOVÁ a Jan HURDÍK. Evropské podněty českému civilnímu procesu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 262-291. ISBN 80-210-3892-6. 2005.
  2. LAVICKÝ, Petr. K historii, pojmu a vzniku solidárních závazků. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 2005, č. 5, s. 45-53. ISSN 1210-6410. 2005.
  3. LAVICKÝ, Petr. K některým otázkám změn a zániku solidárních závazků. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 2005, č. 5, s. 153-161. ISSN 1210-6410. 2005.
  4. LAVICKÝ, Petr a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 2005, č. 19, s. 693-703. ISSN 1210-6410. 2005.
  5. LAVICKÝ, Petr, Marie SOUČKOVÁ a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 467 s. Zákony s judikaturou. ISBN 80-7179-314-0. 2005.

  2004

  1. LAVICKÝ, Petr. Solidární závazky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 191 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-7179-913-0. 2004.

  2001

  1. LAVICKÝ, Petr. Spotřebitelské smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2001, II., s. 200-208. ISSN 1210-9126. 2001.

  2000

  1. LAVICKÝ, Petr. Kategorie vůle a její uplatnění v soukromém právu. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, roč. 2000, III., s. 361-366. ISSN 1210-9126. 2000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 10:47