Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TIŠLIAR, Pavol a Branislav ŠPROCHA. Povojnový súpis zásobovaných osôb na Slovensku v roku 1946. Studia Historica Nitriensia. Slovakia: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 2022, roč. 26, č. 1, s. 52-73. ISSN 1338-7219. doi:10.17846/SHN.2022.26.1.52-73.
 2. TIŠLIAR, Pavol a Branislav ŠPROCHA. Slovenské sčítanie ľudu z roku 1940. Historicka Demografie. Czechia: Institute of Ethnology of the ASCR, 2022, roč. 46, č. 1, s. 69-86. ISSN 0323-0937.
 3. 2021

 4. TIŠLIAR, Pavol a Monika MAŽÁROVÁ. Doba (před)covidová : Epidemie v minulosti a současnosti. 2021.
 5. JAGOŠOVÁ, Lucie a Pavol TIŠLIAR. Doba (před)covidová: Epidemie v minulosti a současnosti. Materiály a statě. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2021. 273 s. ISBN 978-80-89881-25-3.
 6. TIŠLIAR, Pavol a Branislav ŠPROCHA. Malé dejiny veľkých akcií : Sčítanie ľudu z roku 1919. Studia historica Nitriensia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021, roč. 25, č. 1, s. 113-130. ISSN 1338-7219. doi:10.17846/SHN.2021.25.1.113-130.
 7. ŠPROCHA, Branislav a Pavol TIŠLIAR. Niektoré aspekty nemanželskej plodnosti a detí narodených mimo manželstva na Slovensku. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021, roč. 53, č. 4, s. 339-376. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2021.53.4.13.
 8. TIŠLIAR, Pavol. Prezentácia výstavných panelov "Doba (před)covidova". In vedecká konferencia Regióny v dobe neslobody, Považská Bystrica. 2021.
 9. TIŠLIAR, Pavol a Monika MAŽÁROVÁ. Putovní výstava : Doba (před)covidová teoretický, koncepční a empirický pohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 128 s. Odborné monografie. ISBN 978-80-280-0002-8.
 10. TIŠLIAR, Pavol a Monika MAŽÁROVÁ. Putovní výstava: Doba (před)covidová teoretický, koncepční a empirický pohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 127 s. ISBN 978-80-280-0002-8.
 11. TIŠLIAR, Pavol. STRUČNÝ PREHĽAD VÝSKYTU INFEKČNÝCH CHORÔB NA SLOVENSKU DO 1. POLOVICE 20. STOROČIA. Slovenská štatistika a demografia. Bratislava: Štatistický úrad SR, 2021, roč. 31, č. 4, s. 7-19, 12 s. ISSN 1210-1095.
 12. TIŠLIAR, Pavol. Studia Museologica Slovaca 5. 1. vyd. Bratislava, 2021. 74 s. ISBN 978-80-89881-24-6.
 13. TIŠLIAR, Pavol. Úpravy a zmeny vo fungovaní verejnej správy v okrese Dobšiná v rokoch 1938 – 1940. In vedecká konferencia Regióny v dobe neslobody, Považská Bystrica. 2021.
 14. ŠMIGEĽ, Michal a Pavol TIŠLIAR. "When men moved across the world for a piece of bread..." Emigration of the Rusyns-Ukrainians from the northeastern Slovakia in the years 1870-1940. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin. 2021, Neuveden, č. 18, s. 64-87. ISSN 2519-058X. doi:10.24919/2519-058X.18.226564.
 15. 2020

 16. TIŠLIAR, Pavol, Ľuboš KAČÍREK a Juraj JANTO. History and memory of hospital sites : On the example of the "old" hospital in Topol'čany. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2020, roč. 8, č. 1, s. 31-45. ISSN 1339-2204.
 17. TIŠLIAR, Pavol. Inštitucionalizácia slovenského múzejníctva do konca 19. storočia. In Medzinárodná konferencia 90. rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 2020.
 18. TIŠLIAR, Pavol. Najstaršie lexikóny sídel Slovenska úradu Ministra ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2020. s. 37-58, 21 s. ISBN 978-80-89881-23-9.
 19. TIŠLIAR, Pavol. Populačné štúdie Slovenska 13. 1. vyd. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2020. 108 s. ISBN 978-80-89881-23-9.
 20. TIŠLIAR, Pavol. Prehľad vývoja inštitucionalizácie múzeí na Slovensku do konca 19. storočia. In Danka Šubová. Od čias Liptovskej zbierky do dnešných dní : 90 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 1. vyd. Liptovský Mikuláš: SMOPAJ Liptovský Mikuláš, 2020. s. 4-15, 10 s. ISBN 978-80-89933-25-9.
 21. KAČÍREK, Ľuboš a Pavol TIŠLIAR. Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja. Museologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 9, č. 1, s. 4-14. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2020-1-1.
 22. ŠPROCHA, Branislav, Pavol TIŠLIAR a Vladimír BAČÍK. Some Aspects of Demographic Reproduction in Carpathian Ruthenia in the Long Nineteenth Century. Bylye Gody. 2020, roč. 58, č. 4, s. 2698-2707. ISSN 2310-0028. doi:10.13187/bg.2020.4.2698.
 23. TIŠLIAR, Pavol. Studia Museologica Slovaca 4. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020. 84 s. ISBN 978-80-89881-21-5.
 24. LOSKOTOVÁ, Irena a Pavol TIŠLIAR. Výzkumy bez hranic. Mezinárodní projekty brněnské archeologie a muzeologie. 2020.
 25. ŠPROCHA, Branislav, Pavol TIŠLIAR a Luděk ŠÍDLO. Vzdelanie žien a plodnosť : k niektorým diferenčným aspektom transformácie plodnosti na Slovensku. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2020, roč. 52, č. 5, s. 499-524. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2020.52.5.21.
 26. 2019

 27. TIŠLIAR, Pavol. Baráky u Svatobořic : Pohled do dějin 1914-1950. 2019.
 28. TIŠLIAR, Pavol, Monika MAŽÁROVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Baráky u Svatobořic : pohled do dějin 1914-1950. Putovní výstava z pohledu teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9507-6.
 29. TIŠLIAR, Pavol, Monika MAŽÁROVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Baráky u Svatobořic: pohled do dějin 1914-1950. Putovní výstava z pohledu teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9507-6.
 30. TIŠLIAR, Pavol. Current possibilities of museology education in Slovakia. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 8, č. 1, s. 13-17. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2019-1-2.
 31. TIŠLIAR, Pavol a Branislav ŠPROCHA. Fertility and religious belief : Old and new relationships in Slovakia. Journal for the Study of Religions and Ideologies. 2019, roč. 18, č. 52, s. 63-79. ISSN 1583-0039.
 32. TIŠLIAR, Pavol. Formovanie ochrany pamiatok na Slovensku po vzniku Československej republiky. In Stretnutie seniorov Štátnej ochrany prírody na Slovensku, Liptovský Mikuláš, 9. – 11. októbra 2019. 2019.
 33. TIŠLIAR, Pavol. Formovanie ochrany pamiatok na Slovensku po vzniku Československej republiky : Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku a Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku. In Greschová, Eva. Stretnutie seniorov Štátnej ochrany prírody na Slovensku. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 2019. s. 5-19. ISBN 978-80-89933-17-4.
 34. TIŠLIAR, Pavol. K vysťahovalectvu a vysťahovaleckej politike na Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava: Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska FiF UK v spolupráci s vydavateľstvom Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019. 21 s. ISBN 978-80-89881-19-2.
 35. ŠPROCHA, Branislav a Pavol TIŠLIAR. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku. Bratislava: Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2019. 135 s. ISBN 978-80-89524-38-9.
 36. KAČÍREK, Ľuboš a Pavol TIŠLIAR. Petržalka v rokoch 1919-1946. Bratislava: Miestna knižnica Petržalka, 2019. 114 s. ISBN 978-80-970194-3-3.
 37. TIŠLIAR, Pavol, Eva ŠKORVANKOVÁ, Branislav ŠPROCHA a Daniela HRNČIAROVÁ. Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. storočí. 1. vyd. Bratislava: Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska FiF UK v spolupráci s vydavateľstvom Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019. 220 s. ISBN 978-80-89881-18-5.
 38. TIŠLIAR, Pavol. Populačné štúdie Slovenska 12. In Populačné štúdie Slovenska 12. Bratislava: Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska v spolupráci s vyd. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019. 220 s. ISBN 978-80-89881-19-2.
 39. TIŠLIAR, Pavol. Proces poštátnenia slovenských múzeí. In Na cestě k vytvoření nového socialistického člověka. Konference k 70. výročí postátnění (nejen) zemských muzeí v Československu (Slezské muzeum v Opave), 10.9.2019. 2019.
 40. TIŠLIAR, Pavol a Ľuboš KAČÍREK. Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období : Možnosti a východiská rozvoja. In Muzea v proměnách času, 3.-4.12.2019, Praha. 2019.
 41. TIŠLIAR, Pavol. Snahy o vytvorenie spoločného archívu a múzea v kaštieli Betliar v 40. a 50. rokoch 20. storočia. 1. vyd. Rimavská Sobota: Gemersko-malohontské múzem v Rimavskej Sobote, 2019. 14 s. ISBN 978-80-85134-57-5.
 42. TIŠLIAR, Pavol. Studia Museologica Slovaca 3. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 2019. 232 s. ISBN 978-80-89881-16-1.
 43. JAGOŠOVÁ, Lucie, Otakar KIRSCH a Pavol TIŠLIAR. The Potential of Museums in the Mediation of Science and Technology. Museum presentation and Education on the Example of the Technical Museum in Brno (Czech Republic). European Journal of Contemporary Education. 2019, roč. 8, č. 1, s. 240-253. ISSN 2304-9650. doi:10.13187/ejced.2019.1.240.
 44. TIŠLIAR, Pavol, Branislav ŠPROCHA a Eva ŠKORVANKOVÁ. Trendy a smerovanie populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918-1945. Historický časopis. 2019, roč. 67, č. 1, s. 83-101. ISSN 0018-2575. doi:10.31577/histcaso.2019.67.1.4.
 45. TIŠLIAR, Pavol, Tomáš ČERNUŠÁK a Irena LOSKOTOVÁ. Výstava v archivu. Teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 s. ISBN 978-80-210-9406-2.
 46. 2018

 47. ŠPROCHA, Branislav, Pavol TIŠLIAR a Ľuděk ŠÍDLO. A cohort perspective on the fertility postponement transition and low fertility in Central Europe. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2018, roč. 26, č. 2, s. 109-120. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2018-0009.
 48. TIŠLIAR, Pavol, Jan DOLÁK a Ľuboš KAČÍREK. Changes in Cultural Strategy and Cultural Policies in Slovakia in the 20th Century and at the Beginning of the 21st Century: Museums and Other Memorial Institutions in a Socio-Political Context. Bylye Gody. 2018, roč. 48, č. 2, s. 709-718. ISSN 2073-9745. doi:10.13187/bg.2018.2.709.
 49. TIŠLIAR, Pavol, Ľuboš KAČÍREK, Jan DOLÁK, Lucie JAGOŠOVÁ a Silvia ELIAŠOVÁ. Studentská sekce konference Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV. 2018.
 50. TIŠLIAR, Pavol. Studia Museologica Slovaca 2. 1. vyd. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018. 126 s. ISBN 978-80-89881-12-3.
 51. TIŠLIAR, Pavol a Branislav ŠPROCHA. Topography of the Ruthenian Population in Slovakia in the 18th century through the first half of the 20th century. Bylye Gody. 2018, roč. 49, č. 3, s. 1009-1018. ISSN 2310-0028. doi:10.13187/bg.2018.3.1009.
 52. ŠPROCHA, Branislav a Pavol TIŠLIAR. 100 rokov obyvateľstva Slovenska : od vzniku Československa po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018. 445 s. ISBN 978-80-89881-14-7.
 53. 2017

 54. TIŠLIAR, Pavol a Branislav ŠPROCHA. Ethnicity or Language in the Population Census in 1910-1930 Slovakia (Czechoslovakia): Objectivity and Subjectivity of the Ethnic Make-up of a European Country between the Two World Wars. Population processes. Bratislava: Academic Publishing House Researcher, 2017, roč. 2, č. 1, s. 48-59. ISSN 2500-1051. doi:10.13187/popul.2017.2.48.
 55. 2016

 56. KOMÁRKOVÁ, Anna, Ondřej DOSTÁL, Martina LEHMANNOVÁ, Ludmila FIALOVÁ, Dana VESELSKÁ, Jan DOLÁK, Pavol TIŠLIAR, František ŠEBEK, Lucie JAGOŠOVÁ, Otakar KIRSCH, Michal BAŘINKA, Monika BENČOVÁ a Martin ČAREK. Mezinárodní konference Muzeum a změna V/Museum and Change V. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 17:11