Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MIKULEC, Roman, Michal HLAVICA a Matěj KMOŠEK. Archaeological Evidence of Independent Iron Production from the 9th-Century Rural Settlement of Bořitov (Blansko District, Czechia). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 47, č. 2, s. 763-794. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2022-2-14.
 2. HLAVICA, Michal, Pavel KOUŘIL a Roman MIKULEC. Moravian Iron Money. Model of the 9th-Century Axe-Shaped Bars’ Genesis and Its Testing with the Assemblage from Staré Zámky near Brno-Líšeň. SLOVENSKA ARCHEOLOGIA. SLOVAKIA: SLOVAK ACAD SCIENCES, INST ARCHAEOLOGY, 2022, roč. 70, č. 2, s. 327-350. ISSN 1335-0102. doi:10.31577/slovarch.2022.70.14.
 3. MIKULEC, Roman, Michal HLAVICA a Ondřej MERTA. Obora (k. ú. Obora u Boskovic, okr. Blansko) „Sedliska“. Mladohradištní období (RS4). Hutnický areál. Povrchový sběr. Průzkum. Přehled výzkumů. Brno: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2022, roč. 63, č. 2, s. 167-168. ISSN 1211-7250.
 4. MIKULEC, Roman, Jaroslav BARTÍK a Michal HLAVICA. Obora (k. ú. Obora u Boskovic, okr. Blansko) „Sedliska“. Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový nález. Průzkum. Přehled výzkumů. Brno: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2022, roč. 63, č. 1, s. 113. ISSN 1211-7250.
 5. MIKULEC, Roman, Jaroslav BARTÍK a Michal HLAVICA. Obora (k. ú. Obora u Boskovic, okr. Blansko) „Sedliska“. Neolit. Sídliště. Povrchový nález. Průzkum. Přehled výzkumů. Brno: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2022, roč. 63, č. 1, s. 138-139. ISSN 1211-7250.
 6. SLAVÍČEK, Karel a Michal HLAVICA. Pottery as a witness of commercialization: The case of 9th-century ‘Great Moravia’. In Young researchers in Archaeometry. 2022.
 7. MERTA, Ondřej, Michal HLAVICA, Michael LEBSAK, Michal PŘICHYSTAL a Roman MIKULEC. Známé nálezy raně středověkých železářských naseknutých lup z území Moravy 2. Archeologia technica. Brno: Technické muzeum v Brně, 2022. ISSN 1805-7241.
 8. 2021

 9. VÍCH, David, Jan JÍLEK, Jiří MILITKÝ, Michal HLAVICA, Jiří KMOŠEK a Jan MARTÍNEK. Mařínské hradiště a jeho okolí v době římské. Zborník Slovenského Národného Múzea : Archeológia. Slovak National Museum, 2021, roč. 115, č. 31, s. 199-239. ISSN 1336-6637. doi:10.55015/DLWK4567.
 10. 2020

 11. KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS, Michal HLAVICA, Iveta NAVRÁTILOVÁ, Adam GEISLER, Tomáš PAVLOŇ a Tomáš KROFTA. New Archaeological project in Southern Albania : Upper Kurvelesh (dist. Tepelene). In 121st Annual meeting of the Archaeological Institute of America, 2.-5. 1. 2020, Washington DC. 2020.
 12. HLAVICA, Michal a Jaroslav NOVOTNÝ. The potential to study the Neolithic and Eneolithic in a diachronic perspective. In Otázky neolitu a eneolitu 39. Brno 9.–11. 9. 2020. 2020.
 13. KLONTZA, Věra, Emmanouil KLONTZAS, Jaroslav LUDVA, Robert DOBRA, Adam GEISLER, Tomáš PAVLOŇ, tomáš KROFTA, Iveta NAVRÁTILOVÁ, Georgios Nestoras AVARKIOTIS a Michal HLAVICA. The roads of Upper Kurvelesh through time and space. první. Brno: MUNI Press, 2020. 50 s. Muni press. ISBN 978-80-210-9708-7.
 14. 2019

 15. HLAVICA, Michal. Identické otisky hrnčířských značek na lokalitách Pohansko a Mikulčice. In 11. workshop ke středověké a novověké keramice. 2019.
 16. HLAVICA, Michal. Válečnický étos v metalové hudbě. In Metal, okultura, umění. 2019.
 17. 2018

 18. HLAVICA, Michal. Alternativní možnosti bádání nad společenskou a politickou komplexitou Velké Moravy. In 10 let archeologie na olomoucké univerzitě. 2018.
 19. HLAVICA, Michal. Keramika a tržní směna. In 10. workshop ke středověké a novověké keramice. 2018.
 20. HLAVICA, Michal. Náčelnictví nebo stát? Sociopolitická komplexita z perspektivy politické ekonomie a ekonomické geografie. In Minoan Archaeology. 2018.
 21. HLAVICA, Michal. Předběžný model velkomoravské ekonomiky a sociopolitické komplexity. In Doktorský seminář. 2018.
 22. HLAVICA, Michal. Tržní systémy a cirkulace keramiky v archeologickém záznamu. In Metodologie zpracování raně středověké keramiky. 2018.
 23. 2017

 24. HLAVICA, Michal, Vojtěch NOSEK, Alena SLÁMOVÁ, Lukáš BEDÁŇ a Jaroslav NOVOTNÝ. Raně středověký soubor keramiky se značkami na dnech z Mikulčic, jeho zpracování a výpovědní potenciál. In 9. workshop ke středověké a novověké keramice. 2017.
 25. PETŘÍK, Jan, Michal HLAVICA, Libor PETR, Tomáš CHMELA, Zdeněk SCHENK, Hana LUKŠÍKOVÁ, Peter MILO, Radim VRLA, Petr ODEHNAL, Zdeněk PETRŮJ, Martin PETRŮJ a Petr KOČÁR. Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století. Archaeologica historica. Brno: Muni Press, 2017, roč. 42, č. 2, s. 789-817. ISSN 0231-5823.
 26. 2016

 27. NOSEK, Vojtěch, Michal HLAVICA, Lucie VALÁŠKOVÁ a Jan PETŘÍK. Fotogrammetrie a trojrozměrná analýza hrnčířských značek. In Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016.
 28. KAZDOVÁ, Eliška, Jaroslav BARTÍK a Michal HLAVICA. Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 57, č. 1, s. 163-164. ISSN 1211-7250.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Martin KUČA, Milan VOKÁČ a Lubomír PROKEŠ. Nová zjištění k lokalizaci panského sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In F. Gabriel. Castellologica bohemica 13. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Společnost přátel starožitostí, 2016. s. 253-266. ISBN 978-80-86204-28-4.
 30. ZEMAN, Jan, Petr DRESLER, Michal VÁGNER, Vojtěch NOSEK, Anna KOUDELKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Michal HLAVICA a Milan HORŇÁK. Počítačová podpora v archeologii. 2016.
 31. HLAVICA, Michal, Vojtěch NOSEK, Lucie VALÁŠKOVÁ a Jan PETŘÍK. Technické značky jako opomíjený archeologický pramen? Fotogrammetrická analýza den nádob z velkomoravských hrnčířských dílen ze Starého Města (okr. Uherské Hradiště), polohy „U Víta“. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 3, s. 381-412. ISSN 0323-1267.
 32. HLAVICA, Michal. Technické značky na dnech nádob - opomíjený archeologický pramen? In 8. workshop ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota, 16.-19.8.2016. 2016.
 33. HLAVICA, Michal. Zákopy.cz. In Počítačová podpora v archeologii 2016. 2016.
 34. HLAVICA, Michal. Značky na dnech nádob z Pohanska u Břeclavi, Nechvalína a Prušánek a metoda jejich dokumentace. In Měřínský, Zdeněk; Klápště, Jan. Workshopy ke středověké a novověké keramice. Panská Lhota 2015. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 25-45. ISBN 978-80-210-8151-2.
 35. 2015

 36. PETŘÍK, Jan, Jakub TĚSNOHLÍDEK, Jiří ZUBALÍK, Richard BÍŠKO, Jiří KADLEC, Martin VOJTAS, Martin DROBŇÁK, Petr VAVREČKA, Michal HLAVICA a Peter TAJKOV. Archaeological survey of Austro-Hungarian field fortification remnants located in Eastern Carpathians in Slovakia. In (Re)discovering the Great War. Multidisciplinary Research of Modern Conflicts, Ljubljana, 22-24 May 2015. 2015.
 37. ZUBALÍK, Jiří, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub TĚSNOHLÍDEK a Martin VOJTAS. Archeologický průzkum pozůstatků rakousko-uherského polního opevnění z Velikonoční bitvy v Karpatech – první výsledky. In Léta do pole kovaná 1914-1918. 1915 - Noví nepřátelé, nové výzvy, Praha, 16.-17. září 2015. 2015.
 38. TĚSNOHLÍDEK, Jakub, Jiří ZUBALÍK, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Martin VOJTAS, Martin DROBŇÁK, Petr VAVREČKA, Jiří KADLEC a Richard BÍŠKO. Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku. Teoreticko-metodologický úvod. In Láník, Jaroslav; Kykal, Tomáš a kolektiv. Léta do pole kovaná 1914 - proměny společnosti ve státu a ve válce. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015. s. 429-444. ISBN 978-80-7278-663-3.
 39. HLAVICA, Michal. Cena děkana za vynikající magisterskou diplomovou práci. Filozofická fakulta MU, 2015.
 40. BARTÍK, Jaroslav, Eliška KAZDOVÁ a Michal HLAVICA. Den otevřených dveří na archeologické stanici v Těšeticích-Kyjovicích. In Zpravodaj obce Těšetice. Obec Těšetice, 2015. s. 2-3.
 41. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 133-152. ISSN 1805-918X.
 42. HLAVICA, Michal. Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. In Seminář a workshop v Panské Lhotě, 27. – 30. 4. 2015. 2015.
 43. HLAVICA, Michal. Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. In Archeologický studentský seminář. 2015.
 44. HLAVICA, Michal, Vojtěch NOSEK a Lucie VALÁŠKOVÁ. Keramika se značkami na dnech z hrnčířských dílen ve Starém Městě „U Víta“. In Doktorský seminář. 2015.
 45. HLAVICA, Michal. Pottery Marks on the Bottoms of Great Moravian Ceramics from Pohansko near Břeclav. In Ostrakon - Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle, Wroclaw, 7-9 October 2015. 2015.
 46. HLAVICA, Michal, Jiří KADLEC, Jiří ZUBALÍK, Jakub TĚSNOHLÍDEK, Jan PETŘÍK a Martin VOJTAS. Zákopy.cz. In Léta do pole kovaná 1914-1918. 1915 - Noví nepřátelé, nové výzvy, Praha. 2015.
 47. 2014

 48. PETŘÍK, Jan, Jakub TĚSNOHLÍDEK, Richard BÍŠKO, Jiří ZUBALÍK, Michal HLAVICA, Martin VOJTAS, Jiří KADLEC, Libor PETR a Martin DROBŇÁK. Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku, teoreticko-metodologický úvod. In Čtyři léta do pole kovaná I. 2014.
 49. OSTRÝ, Ctibor, Jan ZEMAN, Michal HLAVICA, Kateřina BERGEROVÁ, Michaela HANČÁKOVÁ, Michal VÁGNER a Klára PROKOPOVÁ. Archeologie v obrazech. 2014.
 50. OSTRÝ, Ctibor, Michal HLAVICA, Klára PROKOPOVÁ, Jan ZEMAN a Michal VÁGNER. „Archeologie v obrazech“ – prezentace popularizačního projektu vernisáží a výstavou. In Archeologie a veřejnost 8/2014, 11. 12. 2014, Brno. 2014.
 51. HLAVICA, Michal. Card Game As an Instrument of Popularization and Education in Archaeology. In Visit from The International School of Brno. 2014.
 52. HLAVICA, Michal, Klára PROKOPOVÁ, Michal VÁGNER, Jan ZEMAN, Zuzana HUKEĽOVÁ a Michaela HANČÁKOVÁ. IMPACT - Promo edice. 2014.
 53. HLAVICA, Michal, Klára PROKOPOVÁ, Michal VÁGNER, Jan ZEMAN, Erika MAKAROVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Zuzana HUKEĽOVÁ a Ctibor OSTRÝ. IMPACT - Velká Morava - 1150 let křesťanství ve středu Evropy. 2014.
 54. HANČÁKOVÁ, Michaela a Michal HLAVICA. IMPACT- Archeologická vzdelávacia hra. In Slavcon. 2014.
 55. HLAVICA, Michal. Modelové řešení archeologické prezentace produktem. In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2014. 10 s.
 56. HLAVICA, Michal, Jiří ZUBALÍK a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Popularizace v zákopech - Zákopy.cz jako platforma popularizace archeologie bojišť. In Archeologie a veřejnost 8/2014. 2014.
 57. 2013

 58. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1.
 59. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 60. HLAVICA, Michal. Karetní hra jako nástroj popularizace a vzdělávání v archeologii. In Archeologie pro budoucnost - Archeologie a veřejnost 7/2013. 2013.
 61. VOSTROVSKÁ, Ivana, Jitka STŘÍŠKOVÁ a Michal HLAVICA. Metodika mikroprostorové evidence polohy nálezů v sídlištních objektech. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 137-158. ISSN 1805-918X.
 62. PROKEŠ, Lubomír, Jan PETŘÍK, Vít BERAN, Marek VLACH, David HUMPOLA, Jaromír ŠMERDA, Michal HLAVICA a Emil SOVA. Možnosti statistické a prostorové analýzy hodnot půdních fosfátů na příkladě sekundárně narušených hrobů z Hodonic a Kyjova. In Ondřej Chvojka. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 229-236. ISBN 978-80-87311-43-1.
 63. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 64. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 65. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 66. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013. 2 s. ISSN 1211-7250.
 67. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 68. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 69. CHRÁSTEK, Tomáš a Michal HLAVICA. Veligrad: Fos-Zoe-Nika. In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 70. VOSTROVSKÁ, Ivana, Jitka STŘÍŠKOVÁ a Michal HLAVICA. Využití mikroprostorové analýzy a GIS při zkoumání procesů vzniku výplní neolitických sídlištních objektů. 2013.
 71. 2012

 72. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 73. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA a Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 74. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
 75. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 76. KOVÁŘ, Josef Jan a Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník. Masarykova univerzita, 2012.
 77. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Zdeněk HÁJEK a Michal HLAVICA. Revizní výzkum příkopu neolitického rondelu v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. In Konference Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 2012.
 78. 2011

 79. HLAVICA, Michal, Jan PETŘÍK, Lubomír PROKEŠ a Klára ŠABATOVÁ. Evaluation of Phosphate Analysis and the Brongers Method of Detecting Decomposed Wood, Human Tissue and Organic Goods in a Bell Beaker Grave at Těšetice-Kyjovice, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2011, č. 2, roč. 2, s. 85-94. ISSN 1804-848X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2023 01:13