Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ČERNOCH, Radek. Latina v právní argumentaci et vice versa. In SOBEK, Tomáš – KOTÁSEK, Josef – HAPLA, Martin. Právní argumentace. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2024, s. 592-603. n/a. ISBN 978-80-7400-954-9.
  2. ČERNOCH, Radek a Stephan WENDEHORST. Welcome Address by Professor Radek Černoch, Brno and Dr Stephan Wendehorst, Vienna. In 8th Jewish Law Moot Court. 2024.
  3. ČERNOCH, Radek, Stephan WENDEHORST a David FUCHS. 8th Jewish Law Moot Court. 2024.

  2023

  1. ČERNOCH, Radek. Alfred Söllner, Christian Baldus: Römisches Recht (Book Review). Journal on European History of Law. London: STS Science Centre, 2023, roč. 14, č. 2, s. 248-249, 2023 s. ISSN 2042-6402.
  2. ČERNOCH, Radek. Beneficium separationis/inventarii a iustissima causa ignorantiae/motifs légitimes d'ignorer. In XXIII. ročník konference právních romanistů ČR a SR (Olomouc). 2023.
  3. ČERNOCH, Radek. Elena Pezzato: Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustinianea (Book Review). Journal on European History of Law. London: STS Science Centre, 2023, roč. 14, č. 1, s. 231-233, 2023 s. ISSN 2042-6402.
  4. ČERNOCH, Radek. Fideicommiß (§ 618 ABGB) in der Tschechoslowakei. In Erbrecht im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit (Regensburg). 2023.
  5. ČERNOCH, Radek. How Legal Context of Latin Curse Tablets Can Help Us to Understand Respective Situations? In La langue latine et le droit romain (Toulouse). 2023.
  6. ČERNOCH, Radek. Introductory Remarks on the Essays of the Speakers of the XVIIth Young Scientists Meeting on Roman Law. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre, 2023, roč. 14, č. 2, s. 206-207, 2023 s. ISSN 2042-6402.
  7. ČERNOCH, Radek. Legatum or heredis institutio ex re certa? In 2nd Ludovika Roman Law Workshop "What Differs" (Budapest). 2023.
  8. ČERNOCH, Radek. Treffen Junger Romanisten. In Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2023, s. 231-232. ISSN 0079-4929. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/2464689X2023.54.
  9. ČERNOCH, Radek. Užitečnost římského práva pro interpretaci práva současného – ilustrováno na § 1630 odst. 2 OZ. In Jak vrátit antiku do procesu vzdělávání a do veřejného prostoru? 2023.
  10. ČERNOCH, Radek. XVII. Jahrestreffen Junger Romanisten 2023. 2023.

  2022

  1. ČERNOCH, Radek. Einige Probleme der Anwendung und Berechnung der quarta Falcidia. 2022.
  2. ČERNOCH, Radek. Levitas animi a imbecillitas, infirmitas či fragilitas sexus jakožto důvod odlišného postavení žen. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2022, roč. 52, č. 3, s. 25-33. ISSN 0079-4929. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/2464689X.2022.35.
  3. ČERNOCH, Radek. Position of Women in Roman Law of Succession. In Doctoral School, Faculty of Law, University o Pécs. 2022.
  4. ČERNOCH, Radek. Právní postavení římských občanů vs. cizinců dle římského práva. In Konference Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské. 2022.
  5. ČERNOCH, Radek. Reflection of Roman Law in Current Law of Succession. In Doctoral School, Faculty of Law, University o Pécs. 2022.

  2021

  1. ČERNOCH, Radek. Dědická smlouva. In Horák, Ondřej. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky. 2. vyd. Praha: Leges, 2021, s. 127-136. ISBN 978-80-7502-557-9.
  2. ČERNOCH, Radek. Falcidiánská kvarta. In Horák, Ondřej. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky. 2. vyd. Praha: Leges, 2021, s. 156-159. ISBN 978-80-7502-557-9.
  3. ČERNOCH, Radek. Giacomo D’Angelo, Monica De Simone, Mario Varvaro (a cura di). Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone (Book Review). Journal on European History of Law. London: STS Science Centre, 2021, roč. 12, č. 1, s. 215-217. ISSN 2042-6402.
  4. ČERNOCH, Radek. Christian Baldus, Giovanni Luchetti, Massimo Miglietta (a cura di). Prolegomena per una palingenesi dei libri ‘ad Vitellium’ di Paolo (Book Review)). Journal on European History of Law. London: STS Science Centre, 2021, roč. 12, č. 2, s. 198-200. ISSN 2042-6402.
  5. ČERNOCH, Radek. Imbecillitas a infirmitas sexus jakožto důvod odlišného zacházení se ženami. In Proměny právního postavení ženy v průběhu historie. 2021.
  6. ČERNOCH, Radek. Recepce římského práva v Evropě. In MjUNI. Jak Římané dobývali svět. Dobyly větší kus světa legie nebo římská kultura? Brno: MU, 2021.
  7. ČERNOCH, Radek. Scelestam inierit factionem... (C 9, 8, 5) aneb k účasti na protistátně zaměřené zločinecké skupině. In Tauchen, Jaromír. Protistátní trestné činy včera a dnes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021, s. 12-23. ISBN 978-80-210-9975-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9976-2021.
  8. ČERNOCH, Radek. Scelestam inierit factionem... (C 9, 8, 5) aneb k účasti na protistátně zaměřené zločinecké skupině. In Protistátní trestné činy včera a dnes. 2021.

  2020

  1. ČERNOCH, Radek. In dubio pro victimae aneb k pseudolatině v judikatuře. Soudce. Praha: Wolters Kluwer, 2020, roč. 22, 7-8, s. 32-36. ISSN 1211-5347.
  2. HORÁK, Ondřej a Radek ČERNOCH. K problematice nabytí odkazu (s důrazem na odkaz jednotlivé věci nezapsané ve veřejném seznamu). Ad notam : notářský časopis. Notářská komora ČR, 2020, roč. 26, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-0558.
  3. ČERNOCH, Radek. Mandatum a odměna za ně. In Jaromír Tauchen. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno: MU, 2020, s. 66-71. ISBN 978-80-210-9721-6.
  4. ČERNOCH, Radek. Mandatum a odměna za ně. In VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. 2020. ISBN 978-80-210-9721-6.
  5. ČERNOCH, Radek. Perlenkette der Prinzessin Matidia (D 35, 2, 26 pr. Scaevola 5 resp.). In XIV. Jahrestreffen der Jungen Romanisten (Salzburg). 2020.
  6. ČERNOCH, Radek. Specifics of Translating Latin Legal Texts. In Laetae segetes VII, International PhD Student Conference, 18‒20 November 2020, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Classical Studies. 2020.
  7. ČERNOCH, Radek. Tommaso Beggio, Aleksander Grebieniow (Hrsg.) Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift (Book Review). Journal on European History of Law. London: STS Science Centre, 2020, roč. 11, č. 2, s. 190-191. ISSN 2042-6402.
  8. ČERNOCH, Radek. Účastník zasedání. IX. zasedání kolegia pro občanské právo při ÚSP AV ČR, 2020 - 2020.

  2019

  1. ČERNOCH, Radek. Adriána Koželová, Preklad kultúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladateľa. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove 2017. 259 s. (recenze). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha, 2019, roč. 61, č. 2, s. 137-140. ISSN 1211-3379.
  2. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9474-1.
  3. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
  4. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy.. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 185 s. Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
  5. SKŘEJPEK, Michal, Klára ŽYTKOVÁ a Radek ČERNOCH. Cena Bedřicha Hrozného. Univerzita Karlova, 2019.
  6. ČERNOCH, Radek. CIL III, 4185: "quisquis {h}e(ris)" oder "quisquis he(res)"? In Jahrestreffen der Jungen Romanisten. 2019.
  7. ČERNOCH, Radek. Commentatio parvula de eo quod post mortem supersit ad professorem Blaho spectans. In Vojtech Vladár. Perpauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019, s. 23-27. ISBN 978-80-568-0313-4.
  8. ČERNOCH, Radek. Člen. The European Society for History of Law, 2019 - 2023.
  9. ČERNOCH, Radek. Člen poroty na finále československé SVOČ. 2019.
  10. ČERNOCH, Radek. Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: new developments and some case studies of data collection issues - CIL X, 623; CIL X, 672; InscrIt I, 1, 232; CIL X, 649; CIL XIV, 425. In Fourth International Workshop on Computational Latin Dialectology, 28.-29. 3. 2019, Budapest, Hungarian Academy of Science. 2019.
  11. SALÁK, Pavel, Lucie MRÁZKOVÁ a Radek ČERNOCH. IUS HONORARIUM - ŘÍMSKÉ MAGISTRATURY A JEJICH ČINNOST. 2019.
  12. KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý : zakladatel československé translatologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 131 s. ISBN 978-80-210-9348-5.
  13. KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 131 s. ISBN 978-80-210-9348-5.
  14. ČERNOCH, Radek. Ke specifikům překládání Digest. In Kupková, Ivana; Fišer, Zbyněk. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 71-79. ISBN 978-80-210-9348-5.
  15. ČERNOCH, Radek. Plody a užitky v § 1630 odst. 2 ObčZ. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 4, s. 133-135. ISSN 1210-6410.
  16. ČERNOCH, Radek. Purchase and Theft of Planesium in Curculio. In Titus Maccius Plautus: From Page to Stage, Brno, MU, 11.-14. 11. 2020. 2019.
  17. ČERNOCH, Radek. The Importance of Having an Heir. In LXXIIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité: Le droit et sa place dans le monde antique, University of Edinburgh, 3.-8. 9. 2019. 2019.
  18. URBANOVÁ, Daniela, Eliška POLÁČKOVÁ, Tomáš WEISSAR a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus : Curculio aneb Darmojed. Vydání první. Praha: Jednota klasických filologů, 2019, 283 s. Bilingva, sv. IV. ISBN 978-80-904945-6-5.
  19. URBANOVÁ, Daniela, Tomáš WEISSAR, Eliška POLÁČKOVÁ a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus : From Page to Stage. 2019.
  20. ČERNOCH, Radek. Třicátá pátá kniha. In Digesta, neboli, Pandekty : vybrané části. Svazek II. Kniha XVI–XXXV = Digesta seu Pandectae : Fragmenta selecta. Tomus II. Liber XVI–XXXV. První vydání. Praha: Karolinum, 2019, s. 675-713. Fontes iuris Romani, sv. 3. ISBN 978-80-246-4332-8.

  2018

  1. POLÁČKOVÁ, Eliška, Tomáš WEISSAR a Radek ČERNOCH. Cena Evalda Schorma. Dilia, 2018.
  2. ČERNOCH, Radek. Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: new developments and some case studies of data collection issues - CIL X, 8344; InscrIt I, 1, 130; InscrIt I, 1, 136; CIL X, 1754; CIL X, 569. In Third International Workshop on Computational Latin Dialectology, Hungarian Academy of Science, Research Institute for Linguistics, Budapest, 28-29 March, 2018. 2018.
  3. ČERNOCH, Radek. Dříve vyslovené přání ve vztahu ke koncepci práva dědického. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 8, s. 682-687. ISSN 0231-6625.
  4. PETROVIĆOVÁ, Katarina, Tomáš WEISSAR, Pavel ŠEVČÍK, Karel DOBIÁŠ, Andrea SALAYOVÁ, Zuzana LUKŠOVÁ, Tomáš GLOMB a Radek ČERNOCH. Mezinárodní simultánní čtení Ovidia, 23. 3. 2018. In FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC 2018. Brno: FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC, Lyon, 2018, s. nestránkováno.
  5. ČERNOCH, Radek. Mitglied. Collegium Junger Romanisten, 2018 - 2023.
  6. URBANOVÁ, Daniela, Tomáš WEISSAR, Radek ČERNOCH a Eliška POLÁČKOVÁ. Několik poznámek k českému překladu Plautovy komedie Curculio. In J. Balegová, E. Brodňanská, F. Šimon. Hortus Graeco-latinus Cassoviensis II. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích, FF Katedra klasickej filológie, 2018, s. 241-257. ISBN 978-80-8152-590-2.
  7. ČERNOCH, Radek. Odkazy na zbožné účely a D 35, 2, 1, 5. In Vilém Knoll. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2. Římské právo a křesťanství. XIX. ročník "Konference českých a slovenských právních romanistů". Plzeň 26.–27. 5. 2017. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 32-40. ISBN 978-80-7380-712-2.
  8. ČERNOCH, Radek. References of law in Plautus' Curculio. In Laetae segetes VI: International PhD Student Conference, November 12-14/2018, Brno, Department of Classical Studies, Faculty of Arts, Masaryk University. 2018.
  9. ČERNOCH, Radek. Roman Law Aspects of Today’s ‘donatio mortis causa’. In PLUS RATIO QUAM VIS. LXXIIe Session de la Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité à Cracovie. Résumés – Abstracts – Riasunti – Resúmenes – Zusammenfassungen. 2018.
  10. ČERNOCH, Radek. Römischrechtliche Aspekte der Entwicklung der fideikommissarischen Substitution (§ 608 ABGB) auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik – Vermächtnis oder Erbschaft? In Esther Ayasch, Jaqueline Bemmer, David Tritremmel (Hrsg.). Wiener Schriften. Neue Perspektiven aus der jungen Romanistik. Wien: MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2018, s. 259-270. ISBN 978-3-214-18547-3.
  11. WEISSAR, Tomáš, Eliška POLÁČKOVÁ, Daniela URBANOVÁ a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus: Curculio aneb Darmojed (překlad). Brno: Masarykova univerzita, 2018. Theatralia. 2018, 21(2), 237-267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2018-2-23.
  12. ČERNOCH, Radek. Usura, úžera, intéret – terminologicky - obsahová poznámka k úrokům. Online. In Terézia Hišemová, Darina Kmecová. Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – rímskoprávne základy a problémy aplikačnej praxe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 29-33. ISBN 978-80-8152-636-7.
  13. ČERNOCH, Radek. Voluntas testatoris v Digestech. In Vojtech Vladár. Digesta Iustiniani – Thesaurus iurisprudentiae. Zborník z medzinárodnej romanistickej konferencie, uskutočnenej 10. novembra 2017 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 89-95. ISBN 978-80-568-0124-6.

  2017

  1. ČERNOCH, Radek. CIL III, 4185: “quisquis {h}e(ris)” or “quisquis he(res)”? Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 1, s. 31-42. ISSN 1803-7402. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GLB2017-1-3.
  2. ČERNOCH, Radek. Falcidiánská kvarta. In Horák, Ondřej. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky. Vydání první. Praha: Leges, 2017, s. 137-140. ISBN 978-80-7502-189-2.
  3. ČERNOCH, Radek. Introduction to the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age - How does it work? Some case studies of data collection issues - InscrIt I, 1, 64; CIL X, 666; InscrIt I, 1, 93; InscrIt I, 1, 76; CIL X, 633. In Second International Workshop on Computational Latin Dialectolog, Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézetének (Hungarian Academy of Science, Research Institute for Linguistics), Budapest, 30. 3. 2017. 2017.
  4. ČERNOCH, Radek. K povaze a výkonu vězení v antickém Římě. In Bělovský, Petr; Stloukalová, Kamila (eds.). Caro amico. 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, s. 105-111. ISBN 978-80-87284-64-3.
  5. ČERNOCH, Radek. K povaze a výkonu vězení v antickém Římě. In Prezentace pocty prof. Skřejpka "Caro amico", 7. 11. 2017, Praha. 2017.
  6. ČERNOCH, Radek. Ke specifikům překládání Digest. In Pocta Jiřímu Levému - Ad translationem, 26.-27. 10. 2017, Brno. 2017.
  7. ČERNOCH, Radek. Ke specifikům překládání Digest. In Pocta Jiřímu Levému - Ad translationem. Sborník abstraktů konferenčních příspěvků, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8780-4.
  8. WEISSAR, Tomáš, Eliška POLÁČKOVÁ, Daniela URBANOVÁ, Radek ČERNOCH, Karel DOBIÁŠ, Michal MUSIL, Pavel ŠEVČÍK, Tomáš ANTOŠ, Mirón JURÍK, Andrea SALAYOVÁ, Emil SVOBODA, Simona ALIOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Jakub KNOBLOCH, Martin ŠMERDA, Kateřina VANĚČKOVÁ, Jana ŠENKYŘÍKOVÁ, Karolína ŠŤASTNÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kristýna HVIŽĎOVÁ a Lenka BIDMONOVÁ. Titus Maccius Plautus: Curculio aneb Darmojed. Brno: Univerzitní kino Scala, 2017.
  9. WEISSAR, Tomáš, Eliška POLÁČKOVÁ, Daniela URBANOVÁ a Radek ČERNOCH. Titus Maccius Plautus: Darmojed. Brno, 2017.

  2016

  1. ČERNOCH, Radek. Nugae Sapphicae secundum Gai Inst. 2, 227. Brno: Václav Klemm, 2016. Právnická povídka 2016, s. 127-129. ISBN 978-80-87713-15-0.
  2. ČERNOCH, Radek. Perlový náhrdelník princezny Matidiae (D. 35,2,26pr.). In Mach, Peter; Vladár, Vojtech. Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Zborník z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočnenej v dňoch 27.–28. mája 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Praha: Leges, 2016, s. 265-278. ISBN 978-80-7502-183-0.
  3. ČERNOCH, Radek. Review of the International Conference Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum, 27.–28. 5. 2016, Trnava. Forum Iuris Europaneum. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2016, roč. 4, č. 1, s. 69-71. ISSN 1339-4401.

  2015

  1. ČERNOCH, Radek. § 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis. Online. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans (Eds.). Dny práva 2014 – Days of Law 2013. Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 19-31. ISBN 978-80-210-7900-7.
  2. ŠEVČÍK, Pavel, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana LUKŠOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Martin ŠMERDA, Tomáš WEISSAR, Kristýna HVIŽĎOVÁ, Radek ČERNOCH, Karel DOBIÁŠ, Tomáš JENIŠ a Natália GACHALLOVÁ. Asterix et Cleopatra. 2015.
  3. ČERNOCH, Radek. Bequest and quarta Falcidia (Falcidian Portion). In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, s. 52-66. ISBN 978-83-7490-848-1.
  4. ČERNOCH, Radek. Contract of Inheritance – Roman Law Foundation and the Present Day Approach. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, s. 123-137. ISBN 978-83-7490-848-1.
  5. ČERNOCH, Radek. Do ut des – vliv náboženských obětí na nevynutitelnost protiplnění u obligací? In Michal Turošík (Ed.). Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačním práve. Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 20-29. ISBN 978-80-557-0888-1.
  6. ŠEVČÍK, Pavel, Zuzana LUKŠOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Martin ŠMERDA, Tomáš WEISSAR, Kristýna HVIŽĎOVÁ, Juraj FRANEK, Radek ČERNOCH, Andrea SALAYOVÁ, Marek MIKUŠEC, Karel DOBIÁŠ a Martin KROBOT. KDO CHCE HUSA veleBÍT, DŮVOD SI VŽDY NAJDE. 2015.
  7. ČERNOCH, Radek. Praktický návod k výpočtu Falcidiánské kvarty dle § 1598 NOZ. Ad Notam : Časopis českého notářství. Praha: Notářská komora ČR, 2015, roč. 21, č. 4, s. 12-15. ISSN 1211-0558.
  8. ČERNOCH, Radek. Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Pavel Salák jr., 2015, 163 s.
  9. ČERNOCH, Radek. Směry bádání o falcidiánské kvartě. In Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (Eds.). III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno: MU, 2015, s. 26-37. ISBN 978-80-210-7938-0.
  10. ČERNOCH, Radek. Vztah Falcidiánské kvarty a povinného dílu. In Stloukalová, Kamila (ed.). Soudobé reflexe římského práva. Praha: Univerzita Karlova, 2015, s. 129-137. ISBN 978-80-87975-29-9.

  2014

  1. ČERNOCH, Radek. Dostalík, P. Relativní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Olomouc Iuridicum Olomoucense, 2014, 140 s. (recenze). Praha: C. H. Beck, 2014, 2 s. Právní rozhledy, roč. 22, č. 23–24, s. 845–846. ISSN 1210-6410.
  2. ČERNOCH, Radek. Falcidiánská kvarta (§ 1598 NOZ) ve vztahu ke svěřenskému nástupnictví (§ 1512 NOZ). In Pavel Salák. Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva. Brno: MU, 2014, s. 47-56. ISBN 978-80-210-7038-7.
  3. ČERNOCH, Radek. Několik nesourodých poznámek především k první řeči proti Catilinovi. In Peter Mach, Matej Pekarik, Vojtech Vladár (Eds.). Constans et perpetua voluntas – Pocta profesorovi Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava: Trnavská univerzita, 2014, s. 63-76. ISBN 978-80-8082-764-9.
  4. ČERNOCH, Radek. Reichskammergericht a jeho role při recepci římského práva. Online. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans (Eds.). Dny práva 2013 – Days of Law 2013. Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 39-46. ISBN 978-80-210-6814-8.
  5. ČERNOCH, Radek. Sen v Headley z hlediska romanistického. Acta Iuridica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, roč. 9, Supplementum 3:Recepce řím.pr., s. 51-57. ISSN 1801-0288.
  6. ČERNOCH, Radek. The Falcidian Portion on the Territory of the Czech Republic. Zeszyty Prawnicze. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014, roč. 14, 14.2, s. 201-212. ISSN 1643-8183.
  7. ČERNOCH, Radek. Užívání vlastních jmen v názvech zákonů antického Říma a České republiky. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jarmila Bednaříková, 2014, 48 s.

  2013

  1. ČERNOCH, Radek. Falcidiánská kvarta a BGB. In Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (Eds.). I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Brno: MU, 2013, s. 57–67. ISBN 978-80-210-6381-5.
  2. ČERNOCH, Radek. Jaromír Sedláček. Brno: PrF MU, 2013. Životopisné medailonky významných profesorů PrF MU.
  3. ČERNOCH, Radek. Lex Caecilia Didia a její odraz v judikatuře Ústavního soudu. Brno, 2013, 108 s. Rigorózní práce. PrF MU.
  4. ČERNOCH, Radek. Umožňuje římské právo uzavření dědické smlouvy? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, roč. 21, č. 1, s. 51–54. ISSN 1210-9126.
  5. ČERNOCH, Radek. We hold these Truths to be self-evident, that … omnes homines aequales sunt. In Matúš Nemec, Katarína Lenhartová (Eds.). Ius naturale – ius civile – ius gentium. Miesto a úloha prirodzeného práva v prostredí rímskeho práva. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 47–52. ISBN 978-80-7160-346-7.
  6. ČERNOCH, Radek. Zrod principátu – skrytá revoluce. Online. In Josef Kotásek et al. (Eds.). Dny práva – 2012 – Days of Law, 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Část III. - Revoluce a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 553–561. ISBN 978-80-210-6319-8.

  2012

  1. ČERNOCH, Radek. Dědické právo ve Středním kodexu aneb vytlačování práva římského právem římským. In Miroslav Frýdek, Jaromír Tauchen (Eds.). Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: KEY Publishing, 2012, s. 215–217. ISBN 978-80-7418-144-3.
  2. ČERNOCH, Radek. Dědické právo za 1. Československé republiky. In Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen. Sborníky z doktorandského semináře katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3. Ostrava: KEY Publishing, 2012, s. 13–20. ISBN 978-80-7418-154-2.
  3. ČERNOCH, Radek. Falcidiánská kvarta v Římě a domácím právním vývoji. In Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (Eds.). Sborníky z doktorandského semináře katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012, s. 13–21. ISBN 978-80-7418-140-5.
  4. ČERNOCH, Radek. Longchamps de Bérier: Law of Succession (recenze). Brno: Masarykova univerzita, 2012, 2 s. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. XX, č. 2, s. 215–216. ISSN 1210-9126.
  5. ČERNOCH, Radek. Mocenské zásahy do právní vědy v antickém Římě. Online. In Dny práva – 2011 – Days of Law, Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. 5. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 23–32. ISBN 978-80-210-5917-7.
  6. ČERNOCH, Radek. Odkaz v Římě a domácím právním vývoji. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: MU, 2012, roč. 20, č. 3, s. 287-291. ISSN 1210-9126.

  2011

  1. ČERNOCH, Radek. Postavení dědice v římském právu. 2011, 56 s. Diplomová práce. PrF MU. Vedoucí práce Pavel Salák.

  2010

  1. ČERNOCH, Radek. Quod metus causa gestum erit…. In Blažena Antalová, Ladislav Soliar (Eds.). Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 102–110. ISBN 978-80-7097-841-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 05:39