Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2.
 2. SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Eduard BAKOŠ, Jarmila NESHYBOVÁ, David ŠPAČEK, Jiří HŘEBÍČEK a Miroslav HÁJEK. Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. 2011. vyd. Brno: nakladatelství Littera, 2011. 237 s. I, 1. ISBN 978-80-85763-60-7.
 3. 2010

 4. ŠPAČEK, David a Jarmila NESHYBOVÁ. Brief history and current trends of public administration reform in the Czech Republic. In Public Administration in Times of Crisis. Bratislava: NISPAcee, 2010. s. 1-18. ISBN 978-80-89013-52-4.
 5. NESHYBOVÁ, Jarmila. Hodnocení efektivnosti výdajů do oblasti ochrany krajiny a biodiverzity. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2010. s. 222-231, 9 s. ISBN 978-80-7399-907-0.
 6. SOUKOPOVÁ, Jana, Jarmila NESHYBOVÁ, Eduard BAKOŠ a Jiří HŘEBÍČEK. Hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP. 2010.
 7. NESHYBOVÁ, Jarmila. Kvalita a nástroje jejího řízení a zvyšování na regionální úrovni ČR. In Hospodaření krajské samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 76-93. ISBN 978-80-210-5423-3.
 8. NESHYBOVÁ, Jarmila. Nástroje kvality na úrovni krajů (GAČR č. 402/08/1158). In Řízení veřejných výdajů na regionální úrovni. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 141-155, 13 s. ISBN 978-80-210-5174-4.
 9. NESHYBOVÁ, Jarmila. Nástroje kvality v územních samosprávných celcích. In Sborník z odborné konference Moravské obce a města 2010. 1. vyd. Brno: Magnus Regio, 2010. s. 19-21.
 10. SOUKOPOVÁ, Jana a Jarmila NESHYBOVÁ. Software pro metodiku hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP. 2010.
 11. NESHYBOVÁ, Jarmila. Víceleté rozpočtování a jeho vliv na rozpočty ÚSC (výsledky dotazníkového šetření). In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí: XV. ročník mezinárodní odborné konference. první. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. 16 s. ISBN 978-80-245-1644-8.
 12. NESHYBOVÁ, Jarmila. Vztah benchmarkingu a rozpočtů územní samosprávy. In Zbornik prispekov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvon Financie a riziko. první. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Národohospodářská fakulta, Katedra financí, 2010. s. 288 - 297, 9 s. ISBN 978-80-225-3089-7.
 13. 2009

 14. NESHYBOVÁ, Jarmila. Ceny MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě. Analýza dosavadních ročníků soutěže z hlediska územně-správního členění ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2009.
 15. NESHYBOVÁ, Jarmila. CENY MV ZA KVALITU A INOVACI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NA ÚROVNI OBCÍ III., II. A I. TYPU. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 190-201, 11 s. ISBN 978-80-7399-657-4.
 16. NESHYBOVÁ, Jarmila. Ceny za kvalitu ve VS v ČR a SR (dílčí výstup projektu GA ČR č. 402/08/1158). Bratislava: VŠEM VS, 2009.
 17. NESHYBOVÁ, Jarmila. DÍLČÍ VÝSLEDKY ANALÝZY VÝDAJŮ NA ŽP MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ KRAJŮ A OKRESŮ ČR. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7399-657-4.
 18. NESHYBOVÁ, Jarmila. Implementace nových nástrojů řízení na krajské úrovni v ČR. In ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Management veřejných financí krajské samosprávy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2009. s. 109-149, 40 s. ISBN 978-80-210-5096-9.
 19. NESHYBOVÁ, Jarmila. MA 21 v Cenách MV za kvalitu a inovaci za roky 2005 - 2008. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. 1. vyd. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2009. s. 72 - 79. Ekonomika, 1. ISBN 978-80-86131-82-5.
 20. NESHYBOVÁ, Jarmila. Nástroje kvality a jejich vliv na rozpočty ÚSC - úvodní informace o projektu. In Sborník příspěvků z mezinárodní doktorské konference IMEA 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7041-851-2.
 21. NESHYBOVÁ, Jarmila. Quality manager in public administration: partial findings of empirical research on quality instruments influence over municipal budgets. In 3rd International PhD Conference YOUNG SCIENTISTS 2009 Procceedings. první. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2009. s. 297 - 306. ISBN 978-80-553-0296-6.
 22. NESHYBOVÁ, Jarmila. Rozšířenost nástrojů kvality v české územní samosprávě - předvýzkum projektu "Analýza vlivu nástrojů kvality na rozpočty ÚSC". In MEKON 09. 1. vyd. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2009. 8 s. ISBN 978-80-248-2013-2.
 23. 2008

 24. NESHYBOVÁ, Jarmila. Analýza veřejných výdajů do oblasti ochrany ŽP. In Sborník MendelNet PEF 2008. Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 52-62, 10 s. ISBN 978-80-87222-03-4.
 25. SOUKOPOVÁ, Jana a Jarmila NESHYBOVÁ. Analýza vlivu povrchové těžby na životní prostředí metodou Hedonického ocenění. 2008.
 26. NESHYBOVÁ, Jarmila a Jana SOUKOPOVÁ. Analýza výdajů na ŽP z místních rozpočtů Jihomoravského kraje. In Nové trendy - nové nápady 2008. New trends - new ideas 2008. 3. mezinárodní vědecká konference. Sborník abstraktů. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s. 91-98. ISBN 978-80-903914-8-2.
 27. NESHYBOVÁ, Jarmila. Model CAF v ČR a v zahraničí (komparační analýza). In IMEA Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2008. s. 98-108, 10 s. ISBN 978-80-7372-331-6.
 28. NESHYBOVÁ, Jarmila. Motivační způsoby MV ČR pro implementaci nástrojů kality - udělování národních cen za kvalitu a inovaci. In Sborník z X. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií FINANCIE A RIZIKO. Bratislava: Ekonomická univerzita NHF, Katedra financií, Bratislava, 2008. s. 408-413, 7 s. ISBN 978-80-225-2745-3.
 29. NESHYBOVÁ, Jarmila. NÁSTROJE KVALITY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI NA PŘÍKLADU MODELU CAF. In Sborník z konference Daně - teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Akademie Sting, 2008. s. 98-102, 4 s. ISBN 978-80-86342-81-8.
 30. NESHYBOVÁ, Jarmila a Lada HEYDOVÁ. Uplatňují úřady místní správy ČR marketingový nástroj Relationship Marketing? (Vybrané výsledky empirického výzkumu). In Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. s. 152-158, 6 s. ISBN 978-80-7318-663-0.
 31. NESHYBOVÁ, Jarmila. Vliv nástrojů řídících a zvyšujících kvalitu na řízení veřejných prostředků územních samosprávných celků a význam NSZM pro zkvalitňování veřejné správy v ČR. Výsledky empirického výzkumu. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie, 2008. s. 155-161, 6 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
 32. SOUKOPOVÁ, Jana, Jarmila NESHYBOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ a Eduard BAKOŠ. Závěrečná zpráva o řešení projektu SP/4I1/54/08 v roce 2008. 2008. 51 s.
 33. 2007

 34. ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, MU, 2007. 210 s. učebnís text. ISBN 978-80-210-4267-4.
 35. NESHYBOVÁ, Jarmila. Finanční kontrola ve veřejné správě ČR. In Sborník MendelNet 2007. Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. 11. ročník. 2007. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 160-165, 5 s. ISBN 978-80-903966-6-1.
 36. NESHYBOVÁ, Jarmila a Simona ŠKARABELOVÁ. Marketing vztahů na obcích III. stupně v České republice. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická, Univerzhita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 53-62. ISBN 978-80-7044-954-7.
 37. NESHYBOVÁ, Jarmila. Nástroje řídící a zvyšující kvalitu ve veřejné správě a jejich vliv na finanční řízení municipalit ČR. Výsledky empirického šetření v rámci členů Nárosní sítě Zdravých měst ČR. In Nové trendy - nové nápady 2007. New trends - new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká konference. Sborník abstraktů. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007. s. 134-142, 7 s. ISBN 978-80-903914-1-3.
 38. NESHYBOVÁ, Jarmila. Nástroje řízení a zvyšování kvality ve veřejné správě a jejich přínos pro řízení municipalit. In Proceedings of abstracts. Academic International conference. Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 1. vydání. Ostrava: VŠB - TU, Ostrava, 2007. s. 98 - 109, 10 s. ISBN 978-80-248-1458-2.
 39. 2006

 40. NESHYBOVÁ, Jarmila. Přehled nástrojů řízení územních samosprávných celků. In MendelNET 2006, sborník příspěvků z konference studentů z doktorského studia. Brno, MZLU: MZLU, 2006. 7 s. ISBN 80-86851-62-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 08:20