Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica (Functional analysis : basic introduction to the methodology and practice). In Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain, April 11th 2018, 11.4.2018. 2018.
 2. 2017

 3. KRÁLÍK, Miroslav, Ondřej KLÍMA and Lenka POLCEROVÁ. Dermatoglyphix 1.0. 2017.
 4. KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK and Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research. SAGE, 2017, vol. 11, No 1, p. 14-16. ISSN 1558-6898. doi:10.1177/1558689816676660.
 5. 2016

 6. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads. Central Europe 2.500 – 1.800 BC. In 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Vilnius, 31 August - 4 September 2016. 2016.
 7. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila and Vojtěch NOSEK. 3D data analyse for external and terminal balistics of lithic projectiles. In Konference Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016.
 8. 2014

 9. WALTER, Aaron. Realism In An Ideological Age: Methodology and practice in teaching IR online. In INTED (International Technology, Education and Development). 2014.
 10. 2013

 11. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě (Post-eneolithic chipped stone industries in Moravia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 255 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque ; 15. ISBN 978-80-210-6421-8.
 12. 2009

 13. JANÍKOVÁ, Věra (ed.) and Brigitte (ed.) SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen (Didactics of German as a foreign language and the new challenges). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 225 pp. x1. ISBN 978-80-87192-04-7.
 14. COLLIER, Aaron Marc. Characteristics of Good Distance Teaching. Brno: PdF MU, 2009.
 15. STODOLA, Jiří. Kooperace knihovnických a speciálně pedagogických metod při budování knihoven pro zrakově postižené (A cooperation beetween librarianship and special pedagogy in building of libraries for visually impaired users). In Sborník příspěvků a anotací přednášek X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : Olomouc, 4. a 5. března 2009. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. p. 1-8. ISBN 978-80-244-2492-7.
 16. KULHAVÝ, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků (Life experiences significant for developing man-nature relationship - summary of present knowledge). In Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. p. 90-99.
 17. 2008

 18. COLLINS, Rita Chalmers and Naděžda VOJTKOVÁ. Course Integration Using Moodle to Teach Methodology and English Language. In Sbornik 5.rocniku konferenceo elektronicke podpore vyuky SCO 2008. 1st ed. Brno, CZ: Masaryk University, 2008. p. 28-29, 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 19. JARKOVSKÁ, Lucie. Cultural Capital and Educational Inequalities: concepts, methods, strategies and new configurations. 2008.
 20. MILÉŘ, Tomáš. DIDACTEX - Metodika propagace technických oborů ve výuce na ZŠ (DIDACTEX - Methodology for promotion of technical studies in education at primary schools). 2008.
 21. JANÍKOVÁ, Věra. Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht. (Drama in Education in Foreign Language Teaching.). In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
 22. JANÍKOVÁ, Věra. Einige Anmerkungen zu berufsorientiertem und fachsprachlichem Deutschunterricht aus linguistischer und didaktisch-methodischer Sicht. Medizinische Fachsprache. (Notes on Teaching Professional and Technical German from Linguistic and Methodological Perspective.). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno, 2008, 1., 1/2, p. 50-62. ISSN 1803-4411.
 23. JANÍKOVÁ, Věra. Fachsprachenunterricht und allgemeiner Fremdsprachenunterricht. (Teaching Technical Language in general FLT.). In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
 24. HORYNA, Břetislav. Finalizace religionistiky. Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie (Finalization of the Study of Religions. Problems of External Determinants of the Development of the Theory of Science). Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2008, 16., 1., p. 5–32, 27 pp. ISSN 1210-3640.
 25. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Formální stránka psaní lingvistických diplomových a disertačních prací (Formal aspects in writing of diploma and doctor thesis in French linguistics). In Sborník ze studentské konference: K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. p. 14-20. ISBN 978-80-210-4660-3.
 26. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachendidaktik und Sprachlehrforschung: der heutige Stand in Tschechien. (Foreign Language Teaching and Research: the current status in the Czech Republic.). In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung, Band 1: Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 7-9. ISBN 978-80-210-4764-8.
 27. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachenlernen bei Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen. (Teaching Foreign Languages to Children with Special Needs.). In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
 28. BARTLOVÁ, Milena. Habituální performance. Některé možnosti inspirace pro uměleckohistorickou medievistiku. (Habitual performances. Some possible inspiration for medieval art history.). Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2008, 56/2008, No 1, p. 2-15. ISSN 0049-5123.
 29. MÁČKA, Zdeněk and Mirek SMETANA. Korytovo-nivní jednotky v diferenciaci geosystému údolních niv - metodické problémy vymezování, případová studie z povodí Svratky (Channel-floodplain units in the process of floodplain geosystem differentiation - methodological problems of delimitation, case study from the Svratka Catchment). Máčka, Z., Kallabová, E. (eds.). In Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Geomorfologický sborník 7. 2008. ISBN 978-80-86407-39-5.
 30. KAŠKA, Václav. KSČ po únoru 1948: zdroje, metody a koncepce výzkumu dějin KSČ. In České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2008. p. 267-278, 11 pp. ISBN 978-80-7405-032-9.
 31. JANÍKOVÁ, Věra. Lernerzentrierter DaF-Unterricht in Theorie und Praxis. (Learner-focused Teaching of German as Foreign Language: Theory and Practice.). In Die 17. GeSuS- Linguistiktage. Helsinky-Kouvola. 2008.
 32. COLLINS, Rita Chalmers and Naděžda VOJTKOVÁ. Methodology and Practical Language 3. 2008.
 33. KAZELLEOVÁ, Jitka. Methodology, Pronunciation, Vocabulary, and Grammar. 2008.
 34. VLČKOVÁ, Kateřina. Metodologická stránka doktorských projektů oboru Pedagogika.Pohled na projekty ze Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu na PdF MU (Methodology of Doctoral Research Projects in Education). In Bulletin CPV 2008. 1st ed. Brno: CPV, 2008. p. 50-65, 15 pp. ISBN 978-80-210-4753-2.
 35. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP. (New conception of education conformable with requirements of the national and school curriculum.). In Informační výchova ve veřejných knihovnách. 2008.
 36. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt: Příprava znevýhodněných skupin zájemců o přijetí a následné studium v oborech učitelství a asistentství angličtiny. (Project Preparatory Courses for Studies of Future Assistents and Teachers of English). 2008.
 37. NĚMEC, Jiří. Reflexe oboru Sociální pedagogika - brněnská škola na PdF MU (Reflections of the Social pedagogy subject, Faculty of education, Masaryk University, Brno). In Klapko, D. (ed.) Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 20-37. ISBN 978-80-210-4676-4.
 38. VEČERKA, Radoslav. Zur Methodologie der Syntaxforschung im Altkirchenslavischen (On the methodology of research of Old Church Slavonic syntax). ŠEFERIS, V. (ed.). In Baltské jazyky v proměnách metod. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 47-62. ISBN 978-80-210-4623-8.
 39. 2007

 40. MALÝ, Tomáš. Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. (What Provide the Early Modern Wills? An Essay on Possibilities of Quantifying.). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2007, vol. 126, No 2, p. 251-266. ISSN 0323-052X.
 41. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. (Methodology of German as a Foreign Language in Education and Research.). In Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 5-9, 107 pp. ISBN 978-80-210-4462-3.
 42. KRÁLÍK, Miroslav and Ladislav NEJMAN. Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. Journal of Ancient Fingerprints. London: Ancient Fingerprints Society, 2007, vol. 1, No 1, p. 4-15.
 43. ROLEČEK, Jan. Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic: what brings the Coctail method? (Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic: what brings the Coctail method?). Preslia. Praha, 2007, vol. 79, No 1, p. 1-21. ISSN 0032-7786.
 44. JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ and Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität (Research in Postgraduate Programme at the Department of German Language and Literature of the Faculty of Education at MU). In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2007. 100 pp. ISBN 978-80-210-4469-2.
 45. JEŽEK, Stanislav. Kvalita dotazování v psychologii a sociálch vědách (The quality of survey questions in psychology and social sciences). Psychofórum. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, vol. 2007, No 1, p. 74-81. ISSN 1335-6267.
 46. ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. E-learningový kurz (Qualitative Research in Educational Sciences. E-learning Course). In Sojka,P., Kvizda, M. (ed.). Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-7. ISBN 978-80-210-4296-4.
 47. JÄGER, Radim and Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, 2007. 1 pp. ISBN 978-80-248-1458-2.
 48. JÄGER, Radim and Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. In Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
 49. KALOUDA, František, Josef MECH and Pavel POVOLNÝ. Metody analýz výdajů státního rozpočtu (Methods of the State Budget Expenditures Analysis). 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, 2007. 125 pp. Management studium. ISBN 978-80-86851-75-4.
 50. MALANÍKOVÁ, Michaela. Norma versus realita, Metodologická poznámka k možnostem zkoumání historické role žen na příkladě středověkého Brna (Norm vs Reality - On the Possibilities of Investigation of Historical Role of Women on Example of Medieval Brno). Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 22. Brno: MU, 2007, 22/2007, No 22, p. 163-166. ISSN 1211-6068.
 51. JANÍK, Tomáš and Petr NAJVAR. On the Power of Videostudies in Investigating Instructional Practice. 2007.
 52. BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě (Pasive and Active Models of Late Gothic in Bohemia and Moravia). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, No 1, p. 11-21, 10 pp. ISSN 1211-7390.
 53. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System (Pohansko near Břeclav. Early mediaeval central place as a socio-economic system.). Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 pp. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
 54. HLOUCH, Lukáš. Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení (Legal hermeneutics and current theoretical and legal thinking). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, No 3, p. 257 - 263, 6 pp. ISSN 1210-9126.
 55. KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. (The Schools of Art History. The Methodology of Art History I.). Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 255 pp. I. ISBN 978-80-210-4247-6.
 56. HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky (The Philosphy of Science). In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1st ed. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2007. p. 122-138, 16 pp. 1. ISBN 978-80-7182-223-3.
 57. JARKOVSKÁ, Lucie. What counts in educational research? Quantitative and qualitative explanations of educational inequalities. 2007.
 58. 2006

 59. ŠMÍDOVÁ, Iva. Čím žije česká sociologie (Life of the the Czech Sociology). 2006.
 60. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Doktorský seminář Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Qualitative Research in Educational Sciences: Workshop for PhD students). 2006.
 61. RIPKA, Vojtšch. Ideal Types in Political Marketing. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2006, vol. 2006, No 4, p. 439-447. ISSN 1211-3247.
 62. URBÁNEK, Tomáš. Psychologie významu (Psychology of meaning). In Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava: AV ČR, SAV, 2006. p. 354-358. ISBN 8022409073.
 63. ŠIRŮČEK, Jan. Surveing Problem Behaviour In Adolescence: Problems With Questionnaires. 2006.
 64. ČECH, Tomáš. 2. mezinárodní konference O výchově a volném čase (2nd international conference Education and leisure time). 2006.
 65. 2005

 66. VOJTKOVÁ, Naděžda. Didaktika 2B (Methodology 2B). moodlinka. KAJ PdF Brno: KAJ PdF Brno, 2005.
 67. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace (Europeanization: The term and its conceptualization). In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Evopeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1st ed. Brno: IIPS, 2005. p. 11-25. ISBN 80-210-3865-9.
 68. JANÍKOVÁ, Věra. Kommunikative Grammatik aus sprachdidaktischer Sicht (Communication Grammar - Sight of Methodology of Foreign Language Teaching). In Grammatik und Kommunikation. Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europa. 1st ed. Trnava: Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. p. 35-38. ISBN 80-89034-81-0.
 69. VYSTOUPIL, Jiří and Jiří ŠÍP. Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové rajonizace CR (The methodology of analysis of the rural area in context with sustainable tourism development as a basic instrument of the new tourism regionalization). In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. p. 147-153, 6 pp. ISBN 80-7040-766-2.
 70. PŠEJA, Pavel. Některé otázky výzkumu politických stran České republiky (Some Issues in Political Parties Research in the Czech Republic). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. p. 242-253. ISBN 80-7325-074-8.
 71. KLEIN, Pavel. Petěrburgskaja scena (St. Petersburgs stage). In Divadelní revue. 2005/4. Praha: Divadelní ústav Praha, 2005. p. 68-71. ISBN 0862-5409.
 72. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5.
 73. MAREŠ, Miroslav. Soudobá stranickopolitická reprezentace eurokomunismu (Contemporary Party Representation of Eurocommunism). In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1st ed. Brno: IIPS, 2005. p. 263-271, 8 pp. ISBN 80-210-3865-9.
 74. KONEČNÝ, Milan. Strategic Plan of the ICA: Ways of Realization. In Journal of the Japan Cartographers Association. Science of Spatial Representation. Vol. 43, No. 1, 2005. Tokyo, Japan.: Japan Cartographers Association, 2005. p. 9 -16. ISSN 0009-4897.
 75. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2005. p. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
 76. SLEZÁKOVÁ, Ivana. Teaching ICT in English: CLIL Lessons in Elementary Schools. In Intensive Programme TiFoLa. Paido. Brno, 2005. p. 92-101, 140 pp. 219. publikace. ISBN 80-7315-109-X.
 77. CHOVANEC, Jan, Barbora BUDÍKOVÁ and Alena HRADILOVÁ. Treating the Teething Troubles of Teamwork. In IATEFL 2005 Cardiff Conference Selections. 1st ed. Canterbury: IATEFL, 2005. p. 138-139. ISBN 1-901095-02-9.
 78. KYLOUŠEK, Jakub. Volební mikroanalýza v českém prostředí (Micro election analysis in czech political area). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. p. 136-147. ISBN 80-7325-074-8.
 79. SLANÝ, Antonín. Východiska k hodnocení konkurenceschopnosti (Approaches to ability-to-compete evaluation). 2005.
 80. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ and Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.
 81. 2004

 82. NĚMEC, Jiří. Aspekty sociálně pedagogického výzkumu. 2004th ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. p. 59-65. ISBN 80-244-0878-3.
 83. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Oborová didaktika na katedře francouzského jazyka a literatury (Language teaching methodology at the Department of French Language and Literature). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně ( CD-ROM ), 2004. 7 pp. ISBN 80-210-3474-2.
 84. 2003

 85. JEŽEK, Stanislav. Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků - možnosti a meze (Methodological limits of using survey questionnaires for the assessment of secondary school climate.). 2003.
 86. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci (Methodology for Social Policy and Social Work). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 pp. ISBN 80-210-3110-7.
 87. COLLINS, Rita. Teaching Adult Learners in a University Setting. International Conference on Education Research, 2003. 10 pp.
 88. LAJKEP, Tomáš. Zrcadlení sporu o duši a tělo v psychiatrii (The mirroring of controversy between soul and body in psychiatry). Psychiatrie 2003. Praha: Tigis, 2003, vol. 7, Supp. č.2, p. 58-61. ISSN 1211-7579.
 89. 2002

 90. DOLEŽALOVÁ, Iva. Břetislav Horyna - Helena Pavlincová, Dějiny religionistiky. Antologie. (Břetislav Horyna - Helena Pavlincová, History of the Academic Study of Religions. An Anthology). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, vol. 10, No 1, p. 140-143, 3 pp. ISSN 1210-3640.
 91. NĚMEC, Jiří. Edukativní význam hry a zážitku v postmoderní společnosti (Educational Meaning of the Game and Experience in the Post-modern Society). In Studie z teorie a metodiky výchovy. 1. vyd. Brno: Katedra peadgogiky PdF MU v Brně; MSD, spol. s.r.o., 2002. p. 92-101. Katedra pedagogiky ve spolupráci s MSD, spol.s.r.o. ISBN 80-86633-00-4.
 92. LAJKEP, Tomáš. Etika a psychiatrie (Ethics and psychiatry). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2002, vol. 98, No 6, p. 343-347. ISSN 1212-0383.
 93. MALÝ, Ivan. Metodologie ekonomických studií (Methods of Economic Evaluation). In Edukační sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2002. p. 91-94. ISBN 80-238-8452-2.
 94. BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika (The Comparative Ethics). první. Praha: KLP, 2002. 244 pp. Kassandra. ISBN 80-85917-86-6.
 95. 1999

 96. DOROVSKÝ, Ivan. K metodologii studia literatury a kultury národností v podmínkách sjednocování Evropy (On the Methodology of the Study of Literature and Culture of the Nationalities under the Conditions of the Process of European Unification). Estetika. Brno, 1999, vol. 36, 1-3, p. 27-34.
 97. NOVOTNÝ, Petr. Metodologické otázky zkoumání autority (Methodological aspects of research on authority). In Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999. p. 169-181. ISBN 80-7184-857-3.
 98. VEČERKA, Radoslav. Poznámky k metodologii historického zkoumání syntaxe (Some Notes on the Methodology of the Historical Study of Syntax). In Čeština - univerzália a specifika. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 55-64. ISBN 80-210-2025-3.
 99. 1998

 100. ČAPKA, František. K práci s regionálním materiálem materiálem ve výuce dějepisu (For work with regional material in of Teaching History). In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 150-151, 3 pp. ISBN 80-210-1938-7.
 101. KUČERA, Michal and Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi (POHAN - GIS). GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, vol. 98, No 6, p. 56-59. ISSN 1211-1082.
 102. BRÁZDA, Radim. Úvod do srovnávací etiky (An Introduction to Comparative Ethics). první vydání. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 1998. 177 pp. Kassandra. ISBN 80-85917-46-7.
 103. 1997

 104. PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné (A History of the Prehistoric and Early Historical Periods.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 325 pp. ISBN 80-210-1706-6.
 105. MACHÁČEK, Jiří. Metoda základního zpracování archeologických vědeckých dat s pomocí počítačové podpory (A Method of Basic Archaeological Data Processing With Computer Assistance). In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. p. 33-45. ISBN 80-210-1562-4.
 106. KUČERA, Michal and Jiří MACHÁČEK. Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS (Theory and Practice of Conducting Archaeological Research Using GIS/LIS Methods). In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. p. 145-172. ISBN 80-210-1562-4.
 107. 1993

 108. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika vrhu koulí (Technology and methodolohy putting the shot). Brno: Župa Jana Machala, 1993. 5 pp. Metodický dopis.
 109. 1992

 110. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika běhů (Technology and methodology the runnings). Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 8 pp. Metodický dopis.
 111. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika hodu kriketovým míčkem (Technology and methodology throwing the cricket small ball). Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 6 pp. Metodický dopis.
 112. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do dálky (Technology and methodology the long jump). Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 7 pp. Metodický dopis.
 113. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do výšky (Technology and methodolohy the high jump). Brno: Župa Jana Machala, 1992. 5 pp. Metodický dopis.
 114. 1991

 115. BURJANEK, Aleš. K postupům výběru zemí pro mezinárodní sociálně ekonomická srovnávání. (On the practices of selecting countries for socioeconomic cross-country comparisons.). Statistika : Ekonomicko-statistický časopis. Praha: Český statistický úřad, 1991, roč. 70, č. 3, p. 130-134. ISSN 0322-788X.
 116. BURJANEK, Aleš and Jaroslav NEKUDA. Některé teoreticko-metodologické otázky mezinárodních sociálně ekonomických komparací. (Some Theoretical and Methodological Questions of Cross-Country Social and Economical Comparisons.). Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1991, roč. 23, č. 4, p. 327-338. ISSN 0049-1225.
Display details
Displayed: 2/2/2023 21:27