Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. p. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8.
 2. MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL and Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionalizace v sociální práci (The Ideal of professionalisation in Social Work). Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2019, vol. 2019, No 2, p. 28-39. ISSN 2336-6664.
 3. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce (Resiliency Enhancement in Field Education of Social Work Students). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, vol. 19, No 2, p. 5-20. ISSN 1213-6204.
 4. 2017

 5. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK and Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement) (Conception of casework). 1st ed. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 pp. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
 6. OTAVA, Ladislav. Protipřenos sociálních pracovnic v supervizi (Countertransference of social workers in supervision). In Supervizní konference ČIS. 2017.
 7. 2015

 8. PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté (Youth Work in Times of Uncertainty). Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, vol. 3, No 1, p. 70-84. ISSN 1805-8825.
 9. 2013

 10. NAVRÁTIL, Pavel. Poradenský přístup (Counselling approach). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 103-104. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 11. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování (Social functioning). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 12. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální konstruktivismus (Social constructivism). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Portál: Portál, 2013. p. 26-32. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 13. NAVRÁTIL, Pavel and Oldřich MATOUŠEK. Terapeutický přístup (Terapeutical approach). In O. Matouškem. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 102-103. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 14. 2010

 15. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci (Assessment in the Social Work). In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1st ed. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. p. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
 16. 2009

 17. JINDROVÁ, Barbora and Josef SMOLÍK. Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy 2008 (Social Work with Football Fans During the European Championship 2008). Sociální práce/Sociálna práca. České Budějovice: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2009, IX, No 2, p. 119-126. ISSN 1213-6204.
 18. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print, 2009. p. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3.
 19. 2008

 20. FRANGER, Gaby and Mirka NEČASOVÁ. Introduction. In FRANGER, Gaby and Mirka NEČASOVÁ. On the Move. První. Roma: Carocci editore, 2008. p. 9 - 16, 7 pp. biblioteca di testi e studi 466. ISBN 978-88-430-4786-4.
 21. NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci (Professionalism and codes of ethics in social work). In FISCHER, Ondřej and René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK, 2008. p. 72-94, 22 pp. ISBN 978-80-904137-3-3.
 22. HORÁK, Pavel. Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací (Role of Social Workers in State Sector Einvironment). Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, vol. 7, No 4, p. 106-123. ISSN 1213-6204.
 23. MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník v nemocničním multidisciplinárním týmu (Social worker in the hospital multidisciplinary team). In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008. p. 219-223, 4 pp. ISBN 978-80-8075-265-1.
 24. 2007

 25. NAVRÁTIL, Pavel and Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí (Field instructor in the context of professional practice). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 26. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Mezinárodní a český kontext Globálních kvalifikačních standardů vzdělávání v sociální práci vydaných IFSW a IASSW (International and Czech context of the Global standards for education and trainig in the social work profession published by IFSW and IASSW). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 6, č. 4, p. 49-54. ISSN 1213-6204.
 27. NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ and Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe (Professional practice and student supervision: looking for examples of good practice). 2007.
 28. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR (Professional practice and student supervision in the Czech social work). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 29. NAVRÁTILOVÁ, Jitka and Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků (Professional practice and supervision in the context of university social work education). In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1st ed. Bratislava: ASSP, 2007. p. 25-34.
 30. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů (Support of resilience in student supervision). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 31. NAVRÁTIL, Pavel and Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci (Practical education in social work). 1st ed. Brno: TRIBUN, 2007. 187 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 32. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života (Supervision as the opportunity of finding of the meaning of life). In NAVRÁTIL, Pavel and Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 46-54. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6.
 33. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků (The theory and practice in social work education). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 34. NAVRÁTIL, Pavel. Význam a možnosti praktického vzdělávání sociálních pracovníků (Role and possibilities of practical social workers education). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: TRIBUN, 2007. p. 6-19, 13 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 35. 2006

 36. PANČOCHA, Karel. Krátká intervence jako sociální práce s jedincem v seniorském věku (Brief Intervention as a Social Work with a Client in Old Age). In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 30 - 42, 12 pp. ISBN 80-86633-62-4.
 37. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logoterapie v sociální práci (Logotherapy in social work). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2006, roč.XII., č.1, p. 30-32. ISSN 1212-9607.
 38. NAVRÁTIL, Pavel. Social Work with Socially Excluded Roma Families. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. p. 229-244, 15 pp. první, 1. ISBN 80-87029-06-2.
 39. MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc (Social Work as a Help in Life). In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 7-15. ISBN 80-86633-62-4.
 40. SMOLÍK, Josef. Sociální práce s cílovou skupinou fotbalových fanoušků (Social work with fotball supporters). In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. Brno: MSD, 2006. p. 68-84. ISBN 80-86633-62-4.
 41. PŘIDALOVÁ, Marie. Sociální práce v paliativní péči - český kontext (Palliative Social Work in the Czech Republic). In Sociální práce v hospicu a paliativní péče. Praha: Nakladatelství H+H Vyšehradská, s.r.o., 2006. p. 7-20. ISBN 80-7319-038-9.
 42. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží (The Use of Resilience in Social Work with Youth at Risk). In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. p. 43-51. ISBN 80-7041-044-2.
 43. 2005

 44. MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie : sociální nutnost postmoderní společnosti (Gerontology - Social Need of Postmodern Society). In Schola Gerontologica. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 7-20. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1.
 45. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží (Resilience as base for social work with youth at risk). In Možnosti sociální práce na počátku 21. století. 2005th ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. p. 110-118. ISBN 80-86771-10-5.
 46. MÜHLPACHR, Pavel. Schola gerontologica. In Schola gerontologica. 2005th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 5-314, 314 pp. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1.
 47. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. The possibility of use of logotherapy in social work. In BORODKINA, Olga and Irina GRIGORIEVA. Actual issues of social work. St. Petersburg (RU): Skifia Print, 2005. p. 85-93. ISBN 5-98620-020-9.
 48. 2004

 49. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logotherapy in Use of Social Work. In BORODKINA, Olga and Hans-Uwe OTTO. TISSA Social Work and Society 2004. 2004th ed. St. Petersburg (RU): Skifia Print, 2004. p. 80-81. ISBN 5-98620-005-5.
 50. HORÁK, Pavel. Naplňování standardů kvality sociálních služeb na úřadech práce (Assuring social services quality standards in employment offices). Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, vol. 3, No 3, p. 111-123. ISSN 1213-6204.
 51. VAŠEČKA, Imrich. Princípy sociálnej pomoci vo vzťahu k rómskemu etniku na úrovni lokálneho spoločenstva (The Principles of Social Assistence Targeted at the Roma on a Local Community Level). In Sirovátka, T., (ed). Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. První. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004. p. 163-181. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6.
 52. 2003

 53. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese (The ethics for care occupations). 1st ed. PRAHA: Triton, 2003. 223 pp. ISBN 80-7254-329-6.
 54. NAVRÁTIL, Pavel. Je psychoterapie sociální prací? (Is a psychotherapy the same as a social work?). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, vol. 2003, No 4, p. 197-204, 7 pp. ISSN 1213-624.
 55. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Paradigmatická východiska výzkumu v sociální práci (Paradigmatic Principles of Research in the Social Work). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, vol. 2003, No 1, p. 83-90. ISSN 1213-624.
 56. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problematika zavedení standardů kvality sociálních služeb a převod kompetencí v souvislosti s reformou veřejné správy (Problems of Terms of Reference within a Range of Social Work at a Local - Authority Level). In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. p. 48-56. ISBN 80-210-3074-7.
 57. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce (Social Work). In KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup. 1st ed. Praha: Úřad vlády ČR, 2003. p. 70-75, 5 pp. Monografie - svazek 2. ISBN 80-86734-05-6.
 58. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů (Social work with Roma by prismatic spectacles of Roma values). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, vol. 4, č. 4, p. 105-118. ISSN 1213-6204.
 59. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální prací s menšinami hojně uváděny (Social work with social excluded: models of social work). In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1st ed. Praha: Portál, 2003. p. 36-56. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
 60. NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka (Living situation as an object of the intervention of social workers). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, vol. 2003, No 2, p. 84-94, 10 pp. ISSN 1213-6204.
 61. 2002

 62. MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce (One-sidedness and symmetry in the cultue of social work services). In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1.
 63. NAVRÁTIL, Pavel. Proč lidé opouštějí sociální práci? (Why do people leave social work?). Caritas. Praha: Sdružení Česká katolická charita, 2002, vol. 2002, No 2, p. 6.
 64. 2001

 65. MUSIL, Libor and Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami (Approaches to the Work with minorites). In Základy sociální práce. 1st ed. Praha: Portál, 2001. p. 267-292. ISBN 80-7178-473-7.
 66. NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce (Theories and methods of Social Work). 1st ed. Brno: MZ, 2001. 162 pp. ISBN 80-903070-0-0.
 67. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci (Philosophy and Ethics in Social Work - Introduction). 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 pp. ISBN 80-210-2673-1.
 68. 2000

 69. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty (Existential analysis ang logotherapy in social work with adolescent). Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000. 220 pp. Disertační práce.
 70. MUSIL, Libor and Oldřich CHYTIL. Making Education i Social Work Better - Czech Experience. Blansko: Chytil Oldřich, 2000. 11 pp. Albert. ISBN 80-7326-004-2.
 71. NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do teorií a metod sociální práce (Introduction into Social Work Theory). 1st ed. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000. 67 pp.
 72. 1999

 73. NAVRÁTIL, Pavel. Moderní sociální práce a teorie (Modern social work and Theories). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, vol. 1999, No 6, p. 25-33.
 74. MUSIL, Libor and Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I) (Social work with minorities: dilemas and possibilities of their solution (part I)). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, vol. 1999, No 5, p. 36-51.
 75. MUSIL, Libor and Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II) (Social work with minorities: dilemas and possibilities their solution). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, vol. 1999, No 6, p. 34-52.
 76. MUSIL, Libor. Social Professions for the Whole Europe ?!? In Chytil, O., Seibel, F.W. (eds.), European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. Ostrava: Albert, 1999. p. 260-264. ISBN 80-85834-62-6.
 77. 1998

 78. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální perspektivy v sociální práci (Existential perspective in Social Work). Sociální práce. Brno: NCR, 1998, vol. 1998, No 1, p. 27-38.
 79. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce jako sociální konstrukce (Social Work as a Social Construction). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1998, vol. 34, No 1, p. 37-50. ISSN 0038-0288.
Display details
Displayed: 2/12/2021 12:05