Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge. p. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8. 2019.
  2. MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL and Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionalizace v sociální práci (The Ideal of professionalisation in Social Work). Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, vol. 2019, No 2, p. 28-39. ISSN 2336-6664. 2019.
  3. PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce (Resiliency Enhancement in Field Education of Social Work Students). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, vol. 19, No 2, p. 5-20. ISSN 1213-6204. 2019.

  2017

  1. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK and Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement) (Conception of casework). 1st ed. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí. 72 pp. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9. 2017.
  2. OTAVA, Ladislav. Protipřenos sociálních pracovnic v supervizi (Countertransference of social workers in supervision). In Supervizní konference ČIS. 2017.

  2015

  1. PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté (Youth Work in Times of Uncertainty). Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, vol. 3, No 1, p. 70-84. ISSN 1805-8825. 2015.

  2013

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Poradenský přístup (Counselling approach). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál. p. 103-104. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. 2013.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování (Social functioning). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál. p. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. 2013.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální konstruktivismus (Social constructivism). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Portál: Portál. p. 26-32. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. 2013.
  4. NAVRÁTIL, Pavel and Oldřich MATOUŠEK. Terapeutický přístup (Terapeutical approach). In O. Matouškem. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál. p. 102-103. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. 2013.

  2010

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci (Assessment in the Social Work). In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1st ed. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus. p. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2. 2010.

  2009

  1. JINDROVÁ, Barbora and Josef SMOLÍK. Sociální práce s fotbalovými fanoušky během mistrovství Evropy 2008 (Social Work with Football Fans During the European Championship 2008). Sociální práce/Sociálna práca. České Budějovice: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, IX, No 2, p. 119-126. ISSN 1213-6204. 2009.
  2. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print. p. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3. 2009.

  2008

  1. FRANGER, Gaby and Mirka NEČASOVÁ. Introduction. In FRANGER, Gaby and Mirka NEČASOVÁ. On the Move. První. Roma: Carocci editore. p. 9 - 16, 7 pp. biblioteca di testi e studi 466. ISBN 978-88-430-4786-4. 2008.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci (Professionalism and codes of ethics in social work). In FISCHER, Ondřej and René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK. p. 72-94, 22 pp. ISBN 978-80-904137-3-3. 2008.
  3. HORÁK, Pavel. Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací (Role of Social Workers in State Sector Einvironment). Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, vol. 7, No 4, p. 106-123. ISSN 1213-6204. 2008.
  4. MACKOVÁ, Marie. Sociální pracovník v nemocničním multidisciplinárním týmu (Social worker in the hospital multidisciplinary team). In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně. p. 219-223, 4 pp. ISBN 978-80-8075-265-1. 2008.

  2007

  1. NAVRÁTIL, Pavel and Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí (Field instructor in the context of professional practice). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun. p. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Mezinárodní a český kontext Globálních kvalifikačních standardů vzdělávání v sociální práci vydaných IFSW a IASSW (International and Czech context of the Global standards for education and trainig in the social work profession published by IFSW and IASSW). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 6, č. 4, p. 49-54. ISSN 1213-6204. 2007.
  3. NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ and Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe (Professional practice and student supervision: looking for examples of good practice). 2007.
  4. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR (Professional practice and student supervision in the Czech social work). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun. p. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007.
  5. NAVRÁTILOVÁ, Jitka and Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků (Professional practice and supervision in the context of university social work education). In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1st ed. Bratislava: ASSP. p. 25-34. 2007.
  6. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů (Support of resilience in student supervision). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun. p. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007.
  7. NAVRÁTIL, Pavel and Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci (Practical education in social work). 1st ed. Brno: TRIBUN. 187 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007.
  8. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Supervize jako příležitost nalezení smyslu života (Supervision as the opportunity of finding of the meaning of life). In NAVRÁTIL, Pavel and Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun. p. 46-54. 1.,. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007.
  9. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků (The theory and practice in social work education). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun. p. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007.
  10. NAVRÁTIL, Pavel. Význam a možnosti praktického vzdělávání sociálních pracovníků (Role and possibilities of practical social workers education). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: TRIBUN. p. 6-19, 13 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007.

  2006

  1. PANČOCHA, Karel. Krátká intervence jako sociální práce s jedincem v seniorském věku (Brief Intervention as a Social Work with a Client in Old Age). In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 30 - 42, 12 pp. ISBN 80-86633-62-4. 2006.
  2. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logoterapie v sociální práci (Logotherapy in social work). Psychologie dnes. Praha: Portál, roč.XII., č.1, p. 30-32. ISSN 1212-9607. 2006.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Social Work with Socially Excluded Roma Families. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing. p. 229-244, 15 pp. první, 1. ISBN 80-87029-06-2. 2006.
  4. MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc (Social Work as a Help in Life). In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 7-15. ISBN 80-86633-62-4. 2006.
  5. SMOLÍK, Josef. Sociální práce s cílovou skupinou fotbalových fanoušků (Social work with fotball supporters). In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. Brno: MSD. p. 68-84. ISBN 80-86633-62-4. 2006.
  6. PŘIDALOVÁ, Marie. Sociální práce v paliativní péči - český kontext (Palliative Social Work in the Czech Republic). In Sociální práce v hospicu a paliativní péče. Praha: Nakladatelství H+H Vyšehradská, s.r.o. p. 7-20. ISBN 80-7319-038-9. 2006.
  7. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží (The Use of Resilience in Social Work with Youth at Risk). In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. p. 43-51. ISBN 80-7041-044-2. 2006.

  2005

  1. MÜHLPACHR, Pavel. Gerontologie : sociální nutnost postmoderní společnosti (Gerontology - Social Need of Postmodern Society). In Schola Gerontologica. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 7-20. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1. 2005.
  2. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží (Resilience as base for social work with youth at risk). In Možnosti sociální práce na počátku 21. století. 2005th ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. p. 110-118. ISBN 80-86771-10-5. 2005.
  3. MÜHLPACHR, Pavel. Schola gerontologica. In Schola gerontologica. 2005th ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 5-314, 314 pp. MSD spol. s.r.o. ISBN 80-210-3838-1. 2005.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. The possibility of use of logotherapy in social work. In BORODKINA, Olga and Irina GRIGORIEVA. Actual issues of social work. St. Petersburg (RU): Skifia Print. p. 85-93. ISBN 5-98620-020-9. 2005.

  2004

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logotherapy in Use of Social Work. In BORODKINA, Olga and Hans-Uwe OTTO. TISSA Social Work and Society 2004. 2004th ed. St. Petersburg (RU): Skifia Print. p. 80-81. ISBN 5-98620-005-5. 2004.
  2. HORÁK, Pavel. Naplňování standardů kvality sociálních služeb na úřadech práce (Assuring social services quality standards in employment offices). Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, vol. 3, No 3, p. 111-123. ISSN 1213-6204. 2004.
  3. VAŠEČKA, Imrich. Princípy sociálnej pomoci vo vzťahu k rómskemu etniku na úrovni lokálneho spoločenstva (The Principles of Social Assistence Targeted at the Roma on a Local Community Level). In Sirovátka, T., (ed). Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. První. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown. p. 163-181. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6. 2004.

  2003

  1. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese (The ethics for care occupations). 1st ed. PRAHA: Triton. 223 pp. ISBN 80-7254-329-6. 2003.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Je psychoterapie sociální prací? (Is a psychotherapy the same as a social work?). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, vol. 2003, No 4, p. 197-204, 7 pp. ISSN 1213-624. 2003.
  3. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Paradigmatická východiska výzkumu v sociální práci (Paradigmatic Principles of Research in the Social Work). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, vol. 2003, No 1, p. 83-90. ISSN 1213-624. 2003.
  4. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problematika zavedení standardů kvality sociálních služeb a převod kompetencí v souvislosti s reformou veřejné správy (Problems of Terms of Reference within a Range of Social Work at a Local - Authority Level). In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno. p. 48-56. ISBN 80-210-3074-7. 2003.
  5. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce (Social Work). In KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup. 1st ed. Praha: Úřad vlády ČR. p. 70-75, 5 pp. Monografie - svazek 2. ISBN 80-86734-05-6. 2003.
  6. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů (Social work with Roma by prismatic spectacles of Roma values). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, vol. 4, č. 4, p. 105-118. ISSN 1213-6204. 2003.
  7. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální prací s menšinami hojně uváděny (Social work with social excluded: models of social work). In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1st ed. Praha: Portál. p. 36-56. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. 2003.
  8. NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka (Living situation as an object of the intervention of social workers). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, vol. 2003, No 2, p. 84-94, 10 pp. ISSN 1213-6204. 2003.

  2002

  1. MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce (One-sidedness and symmetry in the cultue of social work services). In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1. 2002.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Proč lidé opouštějí sociální práci? (Why do people leave social work?). Caritas. Praha: Sdružení Česká katolická charita, vol. 2002, No 2, p. 6, 2002.

  2001

  1. MUSIL, Libor and Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami (Approaches to the Work with minorites). In Základy sociální práce. 1st ed. Praha: Portál. p. 267-292. ISBN 80-7178-473-7. 2001.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce (Theories and methods of Social Work). 1st ed. Brno: MZ. 162 pp. ISBN 80-903070-0-0. 2001.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci (Philosophy and Ethics in Social Work - Introduction). 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora. 98 pp. ISBN 80-210-2673-1. 2001.

  2000

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty (Existential analysis ang logotherapy in social work with adolescent). Brno: Fakulta sociálních studií MU. 220 pp. Disertační práce. 2000.
  2. MUSIL, Libor and Oldřich CHYTIL. Making Education i Social Work Better - Czech Experience. Blansko: Chytil Oldřich. 11 pp. Albert. ISBN 80-7326-004-2. 2000.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do teorií a metod sociální práce (Introduction into Social Work Theory). 1st ed. Brno: Národní centrum pro rodinu. 67 pp. 2000.

  1999

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Moderní sociální práce a teorie (Modern social work and Theories). Sociální práce. Brno: NCR, vol. 1999, No 6, p. 25-33, 1999.
  2. MUSIL, Libor and Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I) (Social work with minorities: dilemas and possibilities of their solution (part I)). Sociální práce. Brno: NCR, vol. 1999, No 5, p. 36-51, 1999.
  3. MUSIL, Libor and Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II) (Social work with minorities: dilemas and possibilities their solution). Sociální práce. Brno: NCR, vol. 1999, No 6, p. 34-52, 1999.
  4. MUSIL, Libor. Social Professions for the Whole Europe ?!? In Chytil, O., Seibel, F.W. (eds.), European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. Ostrava: Albert. p. 260-264. ISBN 80-85834-62-6. 1999.

  1998

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální perspektivy v sociální práci (Existential perspective in Social Work). Sociální práce. Brno: NCR, vol. 1998, No 1, p. 27-38, 1998.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce jako sociální konstrukce (Social Work as a Social Construction). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, vol. 34, No 1, p. 37-50. ISSN 0038-0288. 1998.
Display details
Displayed: 17/4/2024 15:25