Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŽÍTEK, Vladimír. Lokální pozitiva a negativa rozvoje inovací (v kontextu jejich společenských dopadů). In Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, s. 1-6, 500 s. ISBN 978-80-8083-663-4.
  2. NEUMAN, František. On efficiency of the criterion for equivalence of linear differential equations. In XXVI International Colloquium, Proceedings CD-ROM. 26. vyd. Brno, Czech Republic: University of Defence, 2008, s. 1-7. ISBN 978-80-7231-511-6.
  3. DVOŘÁKOVÁ, Petra a Robert JAHODA. Účinnost regulace zadluženosti municipalit v ČR. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty raciálnosti řízení ve veřejném sektoru (sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře). 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008, s. 16-24. ISBN 978-80-7399-345-0.

  2007

  1. KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Does the Common Transport Policy Threaten Competitive Advantage of the European Economy? In Proceedings of Abstracts - Academic International Conference; abstrakt. 2007. ISBN 978-80-248-1458-2.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Inovativnost v sociálním podnikání - zbytečnost nebo nutnost? In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 85-90. ISBN 978-80-8083-494-4.
  4. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 67-72. ISBN 978-80-248-1457-5.
  5. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. In Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 167-173. ISBN 978-80-248-1601-2.
  6. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Kritéria hodnocení podnikatelských inkubátorů v EU. Acta regionalia et environmentalica. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, 2007, roč. 4, 2/2007, s. 45-49. ISSN 1336-5452.
  7. SOUKOPOVÁ, Jana. Multicriterial valuation of environmental projects. In Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators. Praha: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2007, s. 122-126. ISBN 978-80-7044-883-0.
  8. SOUKOPOVÁ, Jana a Ladislav KAVŘÍK. Nákladová kritéria a hodnocení veřejných zakázek. In Veřejné zakázky a PPP projekty – potřebnost změny. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s. 140-146. ISBN 978-80-7375-083-1.
  9. KOMOLÍKOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Eva GELNAROVÁ, Daniel KLIMEŠ, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Stochastické modely hodnocení efektivity screeningových programů se zaměřením na diagnózu karcinomu prsu. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 176-181. ISSN 0862-495X.
  10. VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-6. ISBN 978-80-210-4296-4.
  11. JAHODA, Robert a Hana ŠKROBÁČKOVÁ. Which costs and benefits can be connected with creation of the new municipality. Findings from questionnaire survey. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 272. ISBN 978-80-248-1458-2.

  2006

  1. JANÍKOVÁ, Věra a Jana LIŠKOVÁ. Efektivita e-learningu ve výuce německého jazyka. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 292-301. ISBN 80-210-4164-1.
  2. ČAPEK, Jan. Pojetí efektivnosti monetární politiky v historii a nyní. In Česká ekonomika v procesu globalizace, Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 18-23. ISBN 80-210-4083-1.

  2005

  1. KUTÁČEK, Stanislav a Jana VLČKOVÁ. Analysis of effectiveness of state funding of combined transport. dostupné on-line: ECTRI, 2005, 10 s.
  2. HYÁNEK, Vladimír. Ekonomika nadačních subjektů. Národohospodářský obzor. 2005: ESF MU Brno, 2005, roč. 5, č. 1, s. 38-51. ISSN 1213-2446.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení účinnosti investičních pobídek. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2005, s. 185-194. ISBN 80-248-0876-5.
  4. KRIŠTOF, Martin. Měření ekonomické efektivnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 199-222. ISBN 80-210-3847-0.
  5. KUZMOVÁ, Petra. Neziskové organizácie a meranie ich efektívnosti. acta academica karviniensia. Karviná: SU OPF v Karviné, 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 106-116. ISSN 1212-415X.
  6. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Zuzana ZIGOVÁ. Postmodern Society: Challenges for the Czech Healthcare Reform. Transformations in Business&Economics. Vilnius: Kauno humanitarinis fakultetas, 2005, roč. 4, č. 2, s. 36-55, 19 s. ISSN 1648-4460.
  7. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Veřejný sektor a cestovní ruch. In Sborník z 6. mezinárodní konference "Veřejná ekonomika a správa 2005". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2005, s. 1-9, 10 s. ISBN 80-248-0876-5.

  2004

  1. KUTÁČEK, Stanislav a Jana VLČKOVÁ. Analýza efektivnosti dotací do systému doprovázené kombinované dopravy RO-LA (Lovosice-Drážďany). Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2004, roč. 46, č. 6, s. 28-30, 2 s. ISSN 0012-5520.
  2. KRIŠTOF, Martin. Hodnocení efektivnosti podpor podnikání. eDotace (www.edotace.cz). www.edotace.cz: Economia OnLine, 2004, roč. 2004, č. 11, s. 1-5. ISSN 1213-7693.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Identifikace faktorů ovlivňujících efektivnost veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 336-339. ISBN 80-7097-595-4.
  4. MALÝ, Ivan. Konkurence jako faktor efektivnosti veřejného sektoru. In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004, s. 7-14, 9 s. ISBN 80-210-3359-2.
  5. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace - efektivnost a užitek. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Revue Universitas.
  6. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jaroslav MARYÁŠ, David ŠPAČEK, Petr TONEV a Ondřej ČÁSTEK. Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy. První. Praha Ministerstvo vnitra: Ministerstvo vnitra ČR, 2004, 260 s. Projekt VA20042004003.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organisational subcultures - their influence on effectiveness of an organisation. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2004, s. 1-4. ISBN 80-214-2661-6.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura jako faktor ovlivňující výkonnost. In Personální management. 12. aktualizace. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2004, s. 1-14. část D 1.2. ISBN 80-86307-05-0.
  9. HRABALOVÁ, Simona. Víceleté finanční řízení obcí v České republice. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 219 - 221. ISBN 80-7097-595-4.
  10. ŽÍTEK, Vladimír. Zisk a užitek plynoucí z poskytování služeb zaměstnanosti. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 214-219. ISBN 80-8055-966-X.

  2003

  1. POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. CMA a ekonomická efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti a regionální rozdíly. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 127-142. ISBN 80-210-3289-8.
  2. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Hodnocení účinnosti a efektivnosti dotací v oblasti bydlení. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003, s. 89-98. veřejná ekonomie. ISBN 80-210-3074-7.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost vybrané subvence do bydlení. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. ISBN 80-248-0430-1.

  2002

  1. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Olga POLÁKOVÁ. Dotace do bydlení (teorie a praxe). 1. vydání. Praha: VŠE, 2002, 49 s. ISBN 80-245-0408-1.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002, 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ. In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 223-232. ISBN 80-2102816-5.
  4. ŽÍTEK, Vladimír. Possibilities of Assessment the Effectiveness of Active Employment Policy in the Czech Republic. In Employment, unemployment, under-employment. 1st ed. Aberdeen: The Robert Gordon University, 2002, s. 252-264.
  5. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost dotací do bydlení. In Bytová politika v České republice. 1. vydání. Praha: VŠE, 2002, s. 66-74. ISBN 80-245-0428-6.

  2001

  1. VITURKA, Milan. Cíle a výsledky výzkumného záměru "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR". In Vzdělávání a reforma veřejné správy, 2. díl. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001, s. 32-33. ISBN 80-210-2684-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 15:12