Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. s. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 2. 2015

 3. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 13-14,30, 3 s.
 4. 2014

 5. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 169. ISSN 1211-7250.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon. Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, roč. 14, č. 1, s. 109-135. ISSN 1211-6831.
 8. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 12. 2013

 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, roč. 73, č. 6, s. 528-531. ISSN 1210-5538.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 143. ISSN 1211-7250.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ a Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 187. ISSN 1211-7250.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba. Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 24. 2012

 25. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 99-100. ISSN 1211-7250.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.
 27. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. s. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 29. 2011

 30. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 31. 2010

 32. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
 34. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 83-93, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
 35. 2008

 36. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 37. KREJSOVÁ, Jana. K obléhání českých a moravských měst ve středověku. Forum urbes medii aevi. Brno, 2008, roč. 5, č. 1, s. 312-335. ISSN 1803-1749.
 38. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie. Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, č. 1, s. 104-121, 17 s. ISSN 1803-1749.
 39. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst. Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, č. 1, s. 6-33, 27 s. ISSN 1803-1749.
 40. 2007

 41. KOVÁŘ, Josef a Lenka PLŠKOVÁ. Hradisko u Senorad: tehdy a teď. Otázka vypovídací hodnoty starých archeologických sbírek na příkladu neolitické a eneolitické lokality z jihozápadní Moravy. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska. 1. vyd. Hradec Králové: Archeologické studie Univerzity Hradec Králové, svazek 1., 2007. s. 189-194. ISBN 978-80-7041-561-0.
 42. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18. Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, roč. 46, č. 43, s. 7-18. ISSN 0449-0436.
 43. 2006

 44. BLÁHA, Radek. Archeologický výzkum v areálu bývalého pivovaru v Hradci Králové v roce 2004. In Zpravodaj muzea v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2006. s. 160-185. ISBN 80-85031-62-0.
 45. DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006.
 46. JORDÁNKOVÁ, Hana a Irena LOSKOTOVÁ. K předlokačnímu osídlení Brna. Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2006, roč. 1/31, č. 1, s. 119-130. ISSN 0231-5823.
 47. 2005

 48. PLAČEK, Miroslav. Město Hranice do Bílé hory. 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 2005. 51 s. Archeologické památky střední Moravy, sv. 8. ISBN 80-903423-3-7.
 49. DRESLER, Petr. Opevnění velkomoravského hradiska ve Znojmě-Hradišti a jeho vztahy k okolním lokalitám. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 8-9, č. 1, s. 216-227, 13 s. ISSN 1211-6327.
 50. BLÁHA, Radek. Záchranné archeologické výzkumy na území Městské památkové rezervace Hradec Králové v roce 2003 (Kavčí plácek, Komenského tř., Rokitanského ulice). Zpravodaj muzea v Hradci Králové. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2005, roč. 30, č. 2004, s. 176-211, 35 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2022 20:52